| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 285/XXIX/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 8 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

w sprawie: uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 8 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 października 2012 roku w sprawiewzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy- z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na :

- wliczeniu do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za wymagany pojemnik, czym naruszono art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

- zamieszczeniu w deklaracji danych osobowych dotyczących mieszkańców nieruchomości - czym naruszono art. 1 ust.1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 listopada 2012 roku. W dniu 4 grudnia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 284/XXIX/2012 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Krupski Młyn.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny:

W badanej uchwale Rada Gminy postanowiła m. in. o określeniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – według załącznika do uchwały.

Wzór deklaracji przewiduje obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za świadczenie usługi dodatkowej w postaci wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne zmieszane. Informacje służące obliczeniu usługi dodatkowej, o której mowa powyżej zawarto w pozycji: J.2 wzoru stanowiącego załącznik uchwały. Podlega ona wypełnieniu wówczas, gdy właściciel nieruchomości zakreśli „tak” w rubryce I.22 , która dotyczy wyposażenia nieruchomości za dodatkową opłatą w pojemnik lub pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych.

Z treści przedłożonej deklaracji wynika, że łączna opłata miesięczna obejmuje opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaloną według liczby mieszkańców nieruchomości oraz opłaty za wyposażenie nieruchomości w pojemnik lub pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych.

Ponadto punkt E deklaracji i załącznik E1 do deklaracji przewiduje wykaz mieszkańców faktycznie zamieszkujących nieruchomość z podaniem imienia i nazwiska oraz nr PESEL.

Zgodnie z art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach wzór deklaracji dotyczy tylko wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obejmuje koszty:

- odbierania, transportu, zbieraniem, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługa administracyjna systemu.

Poza wyliczeniem wysokości opłaty wzór deklaracji obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia, informację o terminie i miejscu składania oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Brak jest zatem podstaw do ujęcia w deklaracji danych służących do wyliczenia usługi dodatkowej polegającej na udostępnieniu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Potwierdza to zapis art. 5 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w myśl, którego do obowiązków właściciela nieruchomości należy wyposażenie jej w pojemniki służące do obliczenia odpadów komunalnych. Oznacza to, że koszty gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6 r ustawy nie obejmują kosztu związanego z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do odbierania odpadów. W związku z czym udostępnienie pojemnika należy traktować jako odrębną usługę dodatkową. Zgodnie z art. 6 r ust. 4 ustawy rada w drodze uchwały może postanowić o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych i wysokość cen za te usługi.

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tylko wobec składającego deklarację. Natomiast przetwarzanie danych osobowych innych osób stanowi naruszenie przepisów art. 1 ust.1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.

Zdaniem Kolegium deklaracja winna zawierać tylko te dane, które są niezbędne do wyliczenia opłaty. Zatem brak jest podstaw do żądania informacji dotyczących mieszkańców faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że postanowienia Rady Gminy Krupski Młyn o włączeniu usługi dodatkowej polegającej na udostępnieniu pojemnika lub pojemników na odpady komunalne do deklaracji o wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykracza poza upoważnienie ustawowe i stanowi istotne naruszenie wskazanegow sentencji uchwały art. 6 n ust.1 ustawy stanowiącej o treści wzoru deklaracji o wysokości opłaty. Zamieszczenie w deklaracji danych osobowych dotyczących mieszkańców nieruchomości naruszono w sposób istotny przepis art. 1 ust.1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach

Dodać należy, że zdaniem Kolegium Izby zbędne jest zamieszczenie w pozycji K wzoru deklaracji oświadczenia dotyczącego pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego bowiem zobowiązanie do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej może wynikać tylko z ustawy, a nie uchwały rady gminy stanowiącej przepis prawa miejscowego.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Kolegium Izby Obrachunkowej orzekło o nieważności badanej uchwały Rady Gminy Krupski Młyn.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Krupski Młyn przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »