| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 285/XXIX/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 8 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

w sprawie: uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 8 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 października 2012 roku w sprawiewzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy- z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na :

- wliczeniu do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za wymagany pojemnik, czym naruszono art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

- zamieszczeniu w deklaracji danych osobowych dotyczących mieszkańców nieruchomości - czym naruszono art. 1 ust.1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 listopada 2012 roku. W dniu 4 grudnia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 284/XXIX/2012 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Krupski Młyn.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny:

W badanej uchwale Rada Gminy postanowiła m. in. o określeniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – według załącznika do uchwały.

Wzór deklaracji przewiduje obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za świadczenie usługi dodatkowej w postaci wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne zmieszane. Informacje służące obliczeniu usługi dodatkowej, o której mowa powyżej zawarto w pozycji: J.2 wzoru stanowiącego załącznik uchwały. Podlega ona wypełnieniu wówczas, gdy właściciel nieruchomości zakreśli „tak” w rubryce I.22 , która dotyczy wyposażenia nieruchomości za dodatkową opłatą w pojemnik lub pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych.

Z treści przedłożonej deklaracji wynika, że łączna opłata miesięczna obejmuje opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaloną według liczby mieszkańców nieruchomości oraz opłaty za wyposażenie nieruchomości w pojemnik lub pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych.

Ponadto punkt E deklaracji i załącznik E1 do deklaracji przewiduje wykaz mieszkańców faktycznie zamieszkujących nieruchomość z podaniem imienia i nazwiska oraz nr PESEL.

Zgodnie z art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach wzór deklaracji dotyczy tylko wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obejmuje koszty:

- odbierania, transportu, zbieraniem, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługa administracyjna systemu.

Poza wyliczeniem wysokości opłaty wzór deklaracji obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia, informację o terminie i miejscu składania oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Brak jest zatem podstaw do ujęcia w deklaracji danych służących do wyliczenia usługi dodatkowej polegającej na udostępnieniu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Potwierdza to zapis art. 5 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w myśl, którego do obowiązków właściciela nieruchomości należy wyposażenie jej w pojemniki służące do obliczenia odpadów komunalnych. Oznacza to, że koszty gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6 r ustawy nie obejmują kosztu związanego z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do odbierania odpadów. W związku z czym udostępnienie pojemnika należy traktować jako odrębną usługę dodatkową. Zgodnie z art. 6 r ust. 4 ustawy rada w drodze uchwały może postanowić o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych i wysokość cen za te usługi.

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tylko wobec składającego deklarację. Natomiast przetwarzanie danych osobowych innych osób stanowi naruszenie przepisów art. 1 ust.1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.

Zdaniem Kolegium deklaracja winna zawierać tylko te dane, które są niezbędne do wyliczenia opłaty. Zatem brak jest podstaw do żądania informacji dotyczących mieszkańców faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że postanowienia Rady Gminy Krupski Młyn o włączeniu usługi dodatkowej polegającej na udostępnieniu pojemnika lub pojemników na odpady komunalne do deklaracji o wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykracza poza upoważnienie ustawowe i stanowi istotne naruszenie wskazanegow sentencji uchwały art. 6 n ust.1 ustawy stanowiącej o treści wzoru deklaracji o wysokości opłaty. Zamieszczenie w deklaracji danych osobowych dotyczących mieszkańców nieruchomości naruszono w sposób istotny przepis art. 1 ust.1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach

Dodać należy, że zdaniem Kolegium Izby zbędne jest zamieszczenie w pozycji K wzoru deklaracji oświadczenia dotyczącego pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego bowiem zobowiązanie do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej może wynikać tylko z ustawy, a nie uchwały rady gminy stanowiącej przepis prawa miejscowego.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Kolegium Izby Obrachunkowej orzekło o nieważności badanej uchwały Rady Gminy Krupski Młyn.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Krupski Młyn przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »