| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/7/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2

1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:

a) jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane,

b) po jednym worku 120 l na każdą frakcje odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:

a) dwa pojemniki o pojemności 120 l na odpady zmieszane,

b) po dwa worki 120 l na każdą frakcje odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób:

a) trzy pojemniki o pojemności 120 l na odpady zmieszane,

b) po trzy worki 120 l na każdą frakcje odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe

4) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:

a) trzy pojemniki o pojemności 120 l oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 120 l na każde kolejne dwie osoby,

b) po trzy worki 120 l na każdą frakcję odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe oraz dodatkowo po jednym worku 120 l na każdą frakcję, na każde kolejne cztery osoby.

5) dla nieruchomości nie wyposażonej w kompostownik, niezależnie od liczby zamieszkałych osób, jeden pojemnik o pojemności do 50 l przeznaczony na bioodpady.

6) dla nieruchomości nie wyposażonej w kompostownik, niezależnie od liczby zamieszkałych osób, w zależności od potrzeb, worki o pojemności 120 l na odpady zielone (np. trawa, gałęzie, liście).

7) dla nieruchomości wyposażonych w piece centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym, niezależnie od liczby zamieszkujących osób dodatkowo worki na popiół i żużel o pojemności 50 l w ilości : 2 w okresie grzewczym, i 1 poza okresem grzewczym

8) W przypadku zwiększonej ilości odpadów komunalnych zmieszanych powstałych nie z tytułu zamieszkania lecz innych okoliczności (uroczystości rodzinne, itp.) właściciel nieruchomości może przekazać przedsiębiorcy odbierającemu te odpady w workach

2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz przyjętego wskaźnika nagromadzeniaw wysokości 360 kg/os/rok.

1) zmieszane odpady komunalne – gromadzone są w pojemnikach o pojemności 550 l, 750 l, 1100 l, 5000 l, 7000 l, ilość pojemników zależna jest od wielkości (powierzchni) miejsc gromadzenia odpadów, w przypadku braku powierzchni pod ustawienie niezbędnej ilości pojemników, ilość odebranych odpadów może być regulowana częstotliwością ich wywozu

2) odpady zbierane w sposób selektywny gromadzone są w osobnych pojemnikach na każda frakcję, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne + metal, zielone oraz wielomateriałowe.

§ 3

1. Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej odbierane są bezpośrednio sprzed posesji z następującą częstotliwością dla odpowiednich grup odpadów:

1) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie

2) odpady zbierane selektywnie – raz w miesiącu

3) bioodpady – w okresie letnim, tj. 01.04-31.10 raz w tygodniu, w okresie zimowym, tj. 01.11-31.03 raz na dwa tygodnie

4) odpady zielone – w okresie od 01.04-30.11, przy odbiorze bioodpadów

2. Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych o zabudowie wielorodzinnej odbierane są z następującą częstotliwością dla odpowiednich grup odpadów:

1) odpady zmieszane – 5 razy w tygodniu,

2) odpady zbierane w sposób selektywny, niezwłocznie po zgłoszeniu faktu o całkowitym zapełnieniu pojemnika dla danej frakcji, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

§ 4

Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony, odpady surowcowe, meble i odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, świetlówki oraz odpady budowlano - rozbiórkowe
z remontów wykonywanych samodzielnie przez właściciela nieruchomości, odbierane są bezpłatnie od mieszkańców gminy Bieruń w specjalnie utworzonych punktach do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych na terenie gminy.

§ 5

Dodatkowo organizowane są zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej 2 razy w roku kalendarzowym zgodnie z harmonogramem firmy wywozowej. Ponadto gmina Bieruń udostępnia na stronie internetowej aktualny wykaz punktów, w których do specjalnych pojemników można wrzucić przeterminowane leki i zużyte baterie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż od 01.07.2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »