| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/9/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Bieruń, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/9/2012
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 października 2012 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń

§ 1

Ilekroć w niniejszych wymaganiach jest mowa o:

1. Nieczystościach ciekłych rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.

2. Stacjach zlewnych rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.

3. Zbiornikach bezodpływowych rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

4. Właścicielach nieruchomości rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 2

Przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń winni spełniać następujące wymagania:

1. Wykazać brak zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

2. Złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który spełnia wymogi określone w art. 8 ust. 1, 1a, 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

3. Prowadzić bieżącą dokumentację w zakresie określonym art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) celem przekazywania w formie sprawozdań Burmistrzowi Miasta Bierunia. Sprawozdanie powinno być przekazywane w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Ewidencja zawartych umów musi zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości, datę zawarcia umowy, datę rozwiązania umowy lub wygaśnięcia.

4. Zatrudnić odpowiednią liczbę pracowników, przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska.

5. Wystawiać właścicielom nieruchomości rachunek lub fakturę potwierdzającą wykonanie usługi.

6. Udokumentować posiadanie odpowiednio urządzonej i wyposażonej bazy transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych, sanitarnych i o ochronie środowiska. Baza transportowa powinna być nieruchomością ogrodzoną z placem o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni.

7. Posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

8. Pojazdy asenizacyjne powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

9. Pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

10. Utrzymywać pojazdy asenizacyjne w należytym stanie higienicznym i sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcję co najmniej raz na tydzień. Przedsiębiorca ma obowiązek posiadania umowy na mycie i dezynfekcję pojazdów z firmami świadczącymi tego rodzaju usługi.

11. Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »