| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/9/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Bieruń, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/9/2012
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 października 2012 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń

§ 1

Ilekroć w niniejszych wymaganiach jest mowa o:

1. Nieczystościach ciekłych rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.

2. Stacjach zlewnych rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.

3. Zbiornikach bezodpływowych rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

4. Właścicielach nieruchomości rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 2

Przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń winni spełniać następujące wymagania:

1. Wykazać brak zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

2. Złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który spełnia wymogi określone w art. 8 ust. 1, 1a, 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

3. Prowadzić bieżącą dokumentację w zakresie określonym art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) celem przekazywania w formie sprawozdań Burmistrzowi Miasta Bierunia. Sprawozdanie powinno być przekazywane w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Ewidencja zawartych umów musi zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości, datę zawarcia umowy, datę rozwiązania umowy lub wygaśnięcia.

4. Zatrudnić odpowiednią liczbę pracowników, przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska.

5. Wystawiać właścicielom nieruchomości rachunek lub fakturę potwierdzającą wykonanie usługi.

6. Udokumentować posiadanie odpowiednio urządzonej i wyposażonej bazy transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych, sanitarnych i o ochronie środowiska. Baza transportowa powinna być nieruchomością ogrodzoną z placem o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni.

7. Posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

8. Pojazdy asenizacyjne powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

9. Pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

10. Utrzymywać pojazdy asenizacyjne w należytym stanie higienicznym i sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcję co najmniej raz na tydzień. Przedsiębiorca ma obowiązek posiadania umowy na mycie i dezynfekcję pojazdów z firmami świadczącymi tego rodzaju usługi.

11. Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »