| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski

Na podstawie art. 90f i   90m ust.1 ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty ( Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zmianami ), w   związku z   art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami )  

Rada Gminy Chełm Śląski  
uchwala:  

§   1.   Pomoc socjalna (stypendia i   zasiłki szkolne) dla uczniów uprawnionych do świadczeń na podstawie art. 90b ust.3 i   4 ustawy i   zamieszkujących na terenie Gminy Chełm Śląski udzielana będzie na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXVIII/153/2005 Rady Gminy w   Chełmie Śląskim z   dnia 29 kwietnia 2005r. z   późn. zmianami.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Wysokość pomocy materialnej o   charakterze socjalnym określona w   załączniku do niniejszej uchwały obowiązuje od 1   listopada 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/116/2012    
Rady Gminy Chełm Śląski    
z dnia 30 października 2012 r.  
 

REGULAMIN  
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O   CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW  
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI  

§   1.   Regulamin określa formy, warunki, tryb i   sposób udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym (stypendium i   zasiłku szkolnego), a   także sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w   zależności od sytuacji materialnej uczniów i   ich rodzin oraz innych okoliczności, o   których mowa w   art. 90d ust.1 ustawy o   systemie oświaty.  

§   2.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

-   kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w   rodzinie, o   której mowa w   art. 8   ust.1 pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z   2009 Nr 175 poz. 1362 z   późn. zmianami )  

-   dochodzie na osobę w   rodzinie – należy przez to rozumieć wysokość dochodu na osobę w   rodzinie ustaloną na zasadach określonych w   art. 8   ust. 3-13 ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z   2009 Nr 175 poz. 1362 z   późn. zmianami), z   tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o   których mowa w   art. 90c ust. 2   i 3   ustawy o   systemie oświaty.  

§   3.   W zależności od sytuacji materialnej uczniów/ słuchaczy i   ich rodzin ustala się miesięczną wysokość stypendium szkolnego:  

a/ przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w   rodzinie ucznia/słuchacza do 40% kryterium dochodowego - 90,-zł,  

b/ przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w   rodzinie ucznia/słuchacza od 40% do 80% kryterium dochodowego - 87,-zł,  

c/ przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w   rodzinie ucznia/słuchacza powyżej 80% kryterium dochodowego - 85,-zł.  

§   4.   Jako formy stypendium szkolnego przyjmuje się:  

1/ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych wykraczających poza plan nauczania, w   tym w   szczególności: zajęciach wyrównawczych, sportowych, artystycznych, nauce języków obcych, wyjazdowych zajęciach edukacyjnych,  

2/ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w   tym w   szczególności: dojazdu do szkoły lub kolegium, zakwaterowania oraz czesnego,  

3/ pomoc rzeczową o   charakterze edukacyjnym, w   tym w   szczególności: zakup podręczników, przyborów i   pomocy szkolnych, obuwia i   stroju sportowego i   innych przedmiotów niezbędnych do pełnego uczestnictwa w   zajęciach o   charakterze edukacyjnym.  

§   5.   1.   Realizacja świadczenia przyznanego w   formie określonej w   § 4   odbywa się poprzez bezpośrednie pokrycie kosztów ze środków budżetu gminy lub poprzez wypłacenie stypendium po przedstawieniu rachunków  potwierdzających poniesienie kosztów.  

2.   Wypłata świadczeń, o   których mowa w   ust. 1   odbywa się w   kasie Gminnego Zespołu Oświaty w   Chełmie Śląskim w   poniedziałki, środy i   czwartki w   godzinach od 13.30 do 15.30 , we wtorki w   godzinach od 15.00 do 17.00 a   w piątki od 12.00  do 14.00 lub przelewem na konto bankowe wskazane we wniosku.  

3.   Stypendium szkolne,o którym mowa w   art. 90d ust. 5   ustawy o   systemie oświaty wypłaca się w   terminach wynikających z   decyzji administracyjnej.  

§   6.   1.   Zasiłek szkolny w   formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z   procesem edukacyjnym lub w   formie pomocy rzeczowej przyznaje się w   przypadku zdarzeń losowych, które mają znaczący wpływ na sytuację materialną ucznia, w   szczególności:  

-   gdy rodzina ucznia/słuchacza pozbawiona została okresowo dochodów w   związku ze zgonem członka rodziny,  

-   w związku ze zniszczeniem miejsca zamieszkania ucznia w   wyniku zdarzenia losowego.  

2.   Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.  

3.   Zasiłek szkolny w   formie świadczenia pieniężnego ustalony w   decyzji administracyjnej wypłacany jest w   kasie Gminnego Zespołu Oświaty w   Chełmie Śląskim w   godzinach pracy, o   których mowa w   § 5   ust. 2   lub przelewem na konto bankowe wskazane we wniosku.  

4.   Przyznanie zasiłku szkolnego w   formie pomocy rzeczowej w   szczególności polegać powinno na przekazaniu podręczników, przyborów szkolnych i   innych pomocy naukowych, których uczeń/słuchacz został pozbawiony w   związku z   zaistnieniem zdarzenia losowego.  

§   7.   1.   Pomoc materialna o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski przydzielana jest z   urzędu lub na wniosek, rozpatrywany indywidualnie w   trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  

2.   Wnioski należy składać w   Gminnym Zespole Oświaty w   Chełmie Śląskim w   trybie i   terminie określonym w   art. 90n ust. 6   oraz art. 90e ustawy o   systemie oświaty.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »