| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Zielona

Na podstawie art. 5a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   1   .   Uchwała określa  zasady i   tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z   mieszkańcami Gminy  Dąbrowa Zielona. Konsultacje przeprowadza się w   przypadkach określonych ustawami odrębnymi oraz w   innych sprawach uznanych za ważne dla Gminy.  

2.   Konsultacje polegają na rejestracji opinii, uwag i   propozycji mieszkańców Gminy, co do sposobu rozstrzygania spraw objętych konsultacjami.  

3.   Konsultacje  mogą mieć charakter:  

a)   gminny, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy,  

b)   lokalny, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy jedynie mieszkańców części Gminy, a   w szczególności mieszkańców jednego sołectwa.  

4.   Uprawnionymi do wzięcia udziału w   konsultacjach są mieszkańcy Gminy Dąbrowa Zielona.  

§   2.   Konsultacje mogą być prowadzone w   formie:  

1)   głosowania na zebraniu  wiejskim,  

2)   ankiet ,  

3)   zgłaszania uwag w   zakresie przedmiotu konsultacji.  

4)   sondaży internetowych.  

§   3.   §   3.   Konsultacje w   formie głosowania na zebraniach odbywają się na następujących zasadach:  

1)   konsultacje odbywają się na zebraniach mieszkańców, a   w sołectwach na zebraniach wiejskich, według zasad przewidzianych w   statutach danej jednostki pomocniczej,  

2)   każdej osobie biorącej udział w   konsultacjach przysługuje jeden głos,  

3)   swoje stanowisko dotyczące przedmiotu konsultacji można przedstawić poprzez oddanie głosu „za” lub „przeciw”,  

4)   zebranie wiejskie albo zebranie mieszkańców może postanowić o   tajnym głosowaniu.  

§   4.   Konsultacje w   formie ankiety odbywają się w   następujący sposób:  

1)   ankieta ma charakter anonimowy,  

2)   każda osoba biorąca udział w   konsultacjach ma prawo do pobrania jednej ankiety zawierającej informacje objęte przedmiotem konsultacji i   wypowiada się na ich temat wypełniając puste pola lub dokonując skreśleń lub zaznaczeń w   określonych pozycjach,  

3)   przed pobraniem ankiety osoba uprawniona do wzięcia udziału w   konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w   punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w   konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,  

4)   po zakończeniu konsultacji sporządza się protokół, który zawiera opis wyników.  

§   5.   Przeprowadzenie konsultacji w   formie zgłaszania uwag w   zakresie jej przedmiotu odbywa się w   następujący sposób:  

1)   każda osoba biorąca udział w   konsultacjach ma prawo zgłoszenia uwag do przedmiotu objętego konsultacjami,  

2)   uwagi można składać na piśmie w   punkcie konsultacyjnym albo za pomocą formularza na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona,  

3)   jeżeli konsultacje odbywają się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej dostęp do niego musi być skonstruowany w   sposób uniemożliwiający ponowne głosowanie tej samej osoby,  

4)   przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w   konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w   punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w   konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,  

5)   jeżeli konsultacje są przeprowadzane za pomocą formularza na stronie internetowej osoba uczestnicząca w   konsultacjach podaje miejscowość swojego zamieszkania.  

§   6.   1.   O przeprowadzeniu konsultacji, ich sposobie oraz formie decyduje Wójt Gminy w   drodze zarządzenia, z   własnej inicjatywy, na wniosek mieszkańców Gminy ( w   ilości przynajmniej 25 osób) lub na wniosek Radnych Gminy (w ilości przynajmniej 5   osób).  

2.   Zarządzenie w   sprawie konsultacji określa:  

1)   przedmiot konsultacji,  

2)   termin rozpoczęcia i   zakończenia  konsultacji,  

3)   obszar, na którym przeprowadzone będą konsultacje,  

4)   formę przeprowadzenia konsultacji,  

5)   osobę odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych  

4.   Wniosek mieszkańców oraz radnych, o   którym mowa w   pkt 1   poza listą poparcia zawierającą imiona i   nazwiska, adresy zamieszkania oraz podpisy wnioskodawców winien zawierać:  

-   określenie przedmiotu konsultacji oraz jego zasięgu,  

-   proponowaną formę konsultacji wraz z   uzasadnieniem.  

5.   Wójt może powołać  Komisję ds. konsultacji w   składzie nie większym niż 3   osoby.  

6.   Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób  biorących udział w   konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w   sposób zgodny z   niniejszą uchwałą.  

7.   Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.  

§   7.   Informacja o   przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszenia z   co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem:  

1)   na tablicach informacyjnych i   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy,  

2)   w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze sołectw, które objęte są konsultacjami.  

§   8.   1.   Z przeprowadzanych konsultacji sporządza się protokół, który powinien zawierać w   szczególności:  

1)   datę konsultacji,  

2)   listę osób uczestniczących w   konsultacjach,  

3)   zakres konsultacji,  

4)   przebieg konsultacji,  

5)   wyniki konsultacji,  

6)   podpisy osób przeprowadzających konsultacje.  

2.   Protokół sporządza się w   dwóch egzemplarzach.  

§   9.   1.   O wynikach konsultacjiWójt informuje mieszkańców:  

1)   na tablicach informacyjnych i   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy,  

2)   w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze sołectw, które objęte są konsultacjami.  

2.   Wyniki konsultacji Wójt przedstawia Radzie na najbliższej sesji Rady Gminy.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.  

§   11.   § 11   Traci moc uchwała nr XXIII/147/2012 z   dnia 18 września 2012 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z   mieszkańcami Gminy Dąbrowa Zielona.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie  14 dni od dnia  ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  


Aleksandra   Fuchs

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »