| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Zielona

Na podstawie art. 5a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   1   .   Uchwała określa  zasady i   tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z   mieszkańcami Gminy  Dąbrowa Zielona. Konsultacje przeprowadza się w   przypadkach określonych ustawami odrębnymi oraz w   innych sprawach uznanych za ważne dla Gminy.  

2.   Konsultacje polegają na rejestracji opinii, uwag i   propozycji mieszkańców Gminy, co do sposobu rozstrzygania spraw objętych konsultacjami.  

3.   Konsultacje  mogą mieć charakter:  

a)   gminny, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy,  

b)   lokalny, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy jedynie mieszkańców części Gminy, a   w szczególności mieszkańców jednego sołectwa.  

4.   Uprawnionymi do wzięcia udziału w   konsultacjach są mieszkańcy Gminy Dąbrowa Zielona.  

§   2.   Konsultacje mogą być prowadzone w   formie:  

1)   głosowania na zebraniu  wiejskim,  

2)   ankiet ,  

3)   zgłaszania uwag w   zakresie przedmiotu konsultacji.  

4)   sondaży internetowych.  

§   3.   §   3.   Konsultacje w   formie głosowania na zebraniach odbywają się na następujących zasadach:  

1)   konsultacje odbywają się na zebraniach mieszkańców, a   w sołectwach na zebraniach wiejskich, według zasad przewidzianych w   statutach danej jednostki pomocniczej,  

2)   każdej osobie biorącej udział w   konsultacjach przysługuje jeden głos,  

3)   swoje stanowisko dotyczące przedmiotu konsultacji można przedstawić poprzez oddanie głosu „za” lub „przeciw”,  

4)   zebranie wiejskie albo zebranie mieszkańców może postanowić o   tajnym głosowaniu.  

§   4.   Konsultacje w   formie ankiety odbywają się w   następujący sposób:  

1)   ankieta ma charakter anonimowy,  

2)   każda osoba biorąca udział w   konsultacjach ma prawo do pobrania jednej ankiety zawierającej informacje objęte przedmiotem konsultacji i   wypowiada się na ich temat wypełniając puste pola lub dokonując skreśleń lub zaznaczeń w   określonych pozycjach,  

3)   przed pobraniem ankiety osoba uprawniona do wzięcia udziału w   konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w   punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w   konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,  

4)   po zakończeniu konsultacji sporządza się protokół, który zawiera opis wyników.  

§   5.   Przeprowadzenie konsultacji w   formie zgłaszania uwag w   zakresie jej przedmiotu odbywa się w   następujący sposób:  

1)   każda osoba biorąca udział w   konsultacjach ma prawo zgłoszenia uwag do przedmiotu objętego konsultacjami,  

2)   uwagi można składać na piśmie w   punkcie konsultacyjnym albo za pomocą formularza na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona,  

3)   jeżeli konsultacje odbywają się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej dostęp do niego musi być skonstruowany w   sposób uniemożliwiający ponowne głosowanie tej samej osoby,  

4)   przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w   konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w   punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w   konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,  

5)   jeżeli konsultacje są przeprowadzane za pomocą formularza na stronie internetowej osoba uczestnicząca w   konsultacjach podaje miejscowość swojego zamieszkania.  

§   6.   1.   O przeprowadzeniu konsultacji, ich sposobie oraz formie decyduje Wójt Gminy w   drodze zarządzenia, z   własnej inicjatywy, na wniosek mieszkańców Gminy ( w   ilości przynajmniej 25 osób) lub na wniosek Radnych Gminy (w ilości przynajmniej 5   osób).  

2.   Zarządzenie w   sprawie konsultacji określa:  

1)   przedmiot konsultacji,  

2)   termin rozpoczęcia i   zakończenia  konsultacji,  

3)   obszar, na którym przeprowadzone będą konsultacje,  

4)   formę przeprowadzenia konsultacji,  

5)   osobę odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych  

4.   Wniosek mieszkańców oraz radnych, o   którym mowa w   pkt 1   poza listą poparcia zawierającą imiona i   nazwiska, adresy zamieszkania oraz podpisy wnioskodawców winien zawierać:  

-   określenie przedmiotu konsultacji oraz jego zasięgu,  

-   proponowaną formę konsultacji wraz z   uzasadnieniem.  

5.   Wójt może powołać  Komisję ds. konsultacji w   składzie nie większym niż 3   osoby.  

6.   Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób  biorących udział w   konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w   sposób zgodny z   niniejszą uchwałą.  

7.   Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.  

§   7.   Informacja o   przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszenia z   co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem:  

1)   na tablicach informacyjnych i   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy,  

2)   w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze sołectw, które objęte są konsultacjami.  

§   8.   1.   Z przeprowadzanych konsultacji sporządza się protokół, który powinien zawierać w   szczególności:  

1)   datę konsultacji,  

2)   listę osób uczestniczących w   konsultacjach,  

3)   zakres konsultacji,  

4)   przebieg konsultacji,  

5)   wyniki konsultacji,  

6)   podpisy osób przeprowadzających konsultacje.  

2.   Protokół sporządza się w   dwóch egzemplarzach.  

§   9.   1.   O wynikach konsultacjiWójt informuje mieszkańców:  

1)   na tablicach informacyjnych i   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy,  

2)   w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze sołectw, które objęte są konsultacjami.  

2.   Wyniki konsultacji Wójt przedstawia Radzie na najbliższej sesji Rady Gminy.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.  

§   11.   § 11   Traci moc uchwała nr XXIII/147/2012 z   dnia 18 września 2012 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z   mieszkańcami Gminy Dąbrowa Zielona.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie  14 dni od dnia  ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  


Aleksandra   Fuchs

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Wróbel

analityk rynków finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »