| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/189/12 Rady Gminy Godów

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r.,poz. 391 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, stanowiący załącznik do uchwały, zwany dalej "regulaminem"

§ 2. Traci moc Uchwała nr XLI/373/10 z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r., za wyjątkiem § 3, ust.3 pkt 5 i 6; § 7, ust.1 pkt 4 oraz ust.2; § 12, ust.2; § 14, ust.1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/189/12
Rady Gminy Godów
z dnia 29 października 2012 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Godów lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Godów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) umowach – rozumie się przez to umowy zawierane pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorcami na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz umowy zawierane pomiędzy właścicielami nieruchomości niezamieszkałych a przedsiębiorcami na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz na wywóz odpadów komunalnych

3) harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów,

4) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone przez Wójta Gminy Godów miejsce odbioru i gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie

5) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów”

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Selektywna zbiórka odpadów polega na segregowaniu wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w ust. 3 i pozbywaniu się ich z częstotliwością określoną w rozdziale IV.

3. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają następujące frakcje odpadów:

1) papier,

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady zielone - biodegradowalne,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) zużyte opony.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z terenów będących w zarządzie gminy, polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez gminę .

3. Nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust. 1, lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich powstaniu.

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości mycie samochodów osobowych może się odbywać tylko w miejscach utwardzonych pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków z mycia samochodów do wód powierzchniowych lub do gruntu.

2. Zabrania się mycia samochodów ciężarowych i autobusów poza myjniami.

3. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw oraz regulację pojazdów mechanicznych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. Zabrania się wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

4. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 L,

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 L,

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L,

4) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m³,

5) pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych, oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności nie mniejszej niż 80 L,

6) kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 do 50 L,

7) inne znormalizowane pojemniki na odpady.

2. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz znormalizowanych pojemników na odpady, można używać odpowiednio oznaczonych worków plastikowych o pojemności 120 L.

§ 7. 1. Pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5, odpowiadają rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki:

1) niebieski – z przeznaczeniem na papier,

2) zielony – z przeznaczeniem na szkło,

3) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal,

4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady zielone - biodegradowalne.

2. Pojemniki i worki plastikowe na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie określające rodzaj gromadzonych odpadów oraz identyfikator nieruchomości z której pochodzą dostarczany przez przedsiębiorcę.

3. Zabrania się wrzucania do pojemników i worków plastikowych na odpady zbierane selektywnie, innych odpadów, które nie spełniają wymagań przeznaczenia danych pojemników lub worków do zbiórki określonego rodzaju odpadów.

§ 8. 1. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących lub przebywających na danej nieruchomości, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 11.

2. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 11.

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z § 8 ust. 1 i 2.

§ 9. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy rozmieścić na nieruchomości, w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

2. Odległość pomiędzy koszami na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych. Na przystankach komunikacji samochodowej kosze należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Kosze te powinny uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

3. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy stosować pojemniki i worki określone w § 6 i § 7.

4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach spełniających wymagania Polskich Norm, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę. Nie należy dopuszczać do przeciążania pojemników.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 11. 1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych należy pozbywać się z następującą częstotliwością:

1) dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej jeden raz na miesiąc,

2) dla zabudowy wielorodzinnej – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

3) dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

4) z koszy ulicznych – co najmniej jeden raz w tygodniu.

§ 12. 1. Segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1-5, należy pozbywać się z następującą częstotliwością:

1) dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) dla zabudowy wielorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

3) dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej jeden raz w miesiącu.

2. Segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 6 należy pozbywać się z następującą częstotliwością:

1) dla zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, obiektów użyteczności publicznej oraz punktu selektywnego zbierania odpadów – co najmniej raz na dwa tygodnie.

3. Segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 7-12 należy pozbywać się z następującą częstotliwością:

1) dla zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz obiektów użyteczności publicznej – co najmniej dwa razy w roku, z podziałem na okres wiosenny oraz jesienny, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 11, których zasady pozbywania się reguluje § 13. Powyższe odpady należy wystawić w terminie określonym w harmonogramie, w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a jednocześnie umożliwiającym ich sprawny odbiór przez przedsiębiorcę. Odpady o małych wymiarach należy umieścić w bezbarwnych, przeźroczystych workach plastikowych, tak by była możliwa identyfikacja ich zawartości,

2) dla punktów selektywnego zbierania odpadów – co najmniej jeden raz na miesiąc.

§ 13. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w każdego typu zabudowie, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 11, należy pozbywać się przez indywidualne zlecenie przedsiębiorcy i na koszt właściciela nieruchomości.

§ 14. 1. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 12, § 13, odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w § 3 ust. 3, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą pozbywać się w następujący sposób:

1) przekazywać do stałych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów,

2) zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników, znajdujących się w wyznaczonych aptekach,

3) baterie wrzucać do pojemników, znajdujących się w szkołach lub innych obiektach,

4) odpady ulegające biodegradacji można kompostować z przeznaczeniem na wykorzystanie we własnym zakresie.

2. Miejsca i terminy zbierania odpadów, wymienionych w ust. 1 pkt 1-3, podawane są na stronie internetowej www.godow.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Godów.

§ 15. 1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne lub nieczystości ciekłe zapewnia wykonanie obowiązków niniejszego regulaminu poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą.

2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do przechowywania, przez okres jednego roku, dowodów potwierdzających wykonanie powyższych usług.

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Właściciele nieruchomości posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków, zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, nie rzadziej niż raz na 1,5 roku.

4. Właściciel nieruchomości zapewnia wykonanie obowiązków o których mowa w ust.1 poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Właściciel zobowiązany jest do przechowywania, przez okres jednego roku, dowodów potwierdzających wykonanie powyższych usług.

§ 17. 1. Organizatorzy imprez masowych są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczanie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18. 1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 20. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) stały i skuteczny dozór,

2) zakaz wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,

3) zakaz wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;

4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

5) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników,

7) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

8) właściciele nieruchomości, na których utrzymywane są psy, zobowiązani są do umieszczania na bramie lub furtce, tabliczki informującej o posiadaniu psa.

§ 21. 1. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

§ 22. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak: hałas, odory

3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia

4) nie wprowadza się ograniczeń utrzymywania ilości zwierząt, natomiast wszelkie wynikłe spory sąsiedzkie dotyczące zwierząt gospodarskich i domowych należy rozpatrywać w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wprowadza się następujące zakazy:

1) zabrania się utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie wielorodzinnej oraz na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz, za wyjątkiem utrzymywania zwierząt gospodarskich na własne potrzeby, pod warunkiem przestrzegania warunków sanitarno-higienicznych

2) zabrania się utrzymywania pszczół w ulach, ustawionych w odległości mniejszej niż 10 m od granicy nieruchomości, aby nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 23. 1. Właściciele nieruchomości na których zlokalizowane są zakłady przetwórcze, fermy hodowlane, obiekty publiczne, zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej dwa razy w roku w okresach wiosny i jesieni, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 24. 1. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.

§ 25. 1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »