| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 241/XIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 21 ust. 1   pkt 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity:Dz. U   z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z   późn. zm.), art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.)   Rada Miejska w   Kłobucku uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o   ustawie bez bliższego jej określenia, oznacza to ustawę z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266 z   późn.zm.).  

§   3.   1.   Mieszkaniowy zasób Gminy Kłobuck tworzą lokale określone w   art. 2   ust.1 pkt 10 ustawy.  

2.   W mieszkaniowym zasobie Gminy wyodrębnia się następujące rodzaje lokali: mieszkalne, zamienne, socjalne i   pomieszczenia tymczasowe określone w   art. 2   ust. 1   pkt 4, 5, 5a, 6   ustawy.  

3.   Za dochód w   rozumieniu niniejszej uchwały uważa się dochód obliczany według przepisów ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 71, poz. 734 z   późn.zm.).  

§   4.   1.   1   O najem lokalu mieszkalnego z   mieszkaniowego zasobu Gminy mogą się ubiegać osoby:  

1)   pełnoletnie,  

2)   nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, nie będące współwłaścicielami lub właścicielami lokalu bądź właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego,  

3)   zamieszkujące w   lokalach, w   których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5   m² powierzchni mieszkalnej,  

4)   zamieszkujące na terenie Gminy Kłobuck przez okres nie krótszy niż 3   lata z   zamiarem stałego pobytu,  

5)   których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w   okresie 3   miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o   przydział mieszkania nie przekracza 150% kwoty najniższej emerytury w   gospodarstwie jednoosobowym i   100% tej kwoty w   gospodarstwie wieloosobowym.  

2.   Warunki wymienione w   ust. 1   muszą być spełnione łącznie.  

3.   Weryfikacja kryteriów określonych w   ust. 1   osób ubiegających się o   zawarcie umowy najmu lokalu odbywa się przy sporządzaniu projektu listy na najem lokalu określonej w   § 14 ust. 1   i przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu.  

4.   Weryfikacja kryteriów określonych w   ust.1 może w   uzasadnionych przypadkach nastąpić również w   innym czasie tak z   inicjatywy Gminy jak i   na wniosek osoby ubiegającej się o   zawarcie umowy najmu lokalu.  

5.   Osoby wezwane do przedłożenia zaświadczeń o   wysokości uzyskiwanych dochodów przed przydziałem mieszkania, którym dochód przekroczy obowiązujące kryterium dochodowe lub które nie dostarczą wymaganych dokumentów we wskazanym terminie podlegają skreśleniu z   listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu z   mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck.  

6.   Odmowa zawarcia umowy najmu oferowanego lokalu mieszkalnego przez osobę oczekującą na przydział mieszkania skutkuje przesunięciem na koniec listy, a   kolejna odmowa skreśleniem z   listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu z   mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck.  

§   5.   1.   Obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek mogą być udzielane najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck w   przypadku, jeżeli stawka czynszu za zajmowany lokal odpowiadać będzie co najmniej 3,5% wartości odtworzeniowej lokalu w   skali roku.  

2.   Obniżki czynszu udzielane będą najemcom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w   okresie 3   miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie jest wyższy niż 70% kwoty najniższej emerytury w   gospodarstwie jednoosobowym do wysokości 50% obniżki czynszu i   50% kwoty najniższej emerytury w   gospodarstwie wieloosobowym do wysokości 70% obniżki czynszu.  

3.   Obniżki czynszu przyznawane będą na okres 12 miesięcy z   możliwością przedłużenia na kolejne okresy w   przypadku, gdy niski dochód to uzasadnia.  

4.   Najemca ubiegający się o   obniżkę czynszu obowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o   wysokości uzyskiwanych dochodów członków gospodarstwa domowego za okres pełnych 3   miesięcy poprzedzających datę złożenia kompletnego wniosku.  

5.   W przypadku gdy najemca lokalu przedłoży zaświadczenie o   wysokości dochodu niezgodne z   prawdą, wówczas obowiązany jest zwrócić 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.  

6.   Obniżki czynszu nie udziela się najemcom kierowanym do zawarcia umowy najmu za czynsz wolny, ustalony w   drodze przetargu.  

§   6.   1.   Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z   mieszkaniowego zasobu Gminy na czas nieoznaczony przysługuje osobie, która:  

1)   utraciła mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,  

2)   podlega przekwaterowaniu z   lokalu mieszkalnego znajdującego się w   mieszkaniowym zasobie Gminy Kłobuck do lokalu zamiennego w   związku z   koniecznością przeprowadzenia remontu kapitalnego, modernizacji bądź wyburzenia budynku,  

3)   opuszcza Dom Dziecka, w   związku z   uzyskaniem pełnoletności, jeżeli przed umieszczeniem w   placówce zamieszkiwała na terenie Gminy Kłobuck, a   wniosek o   zawarcie umowy najmu   lokalu mieszkalnego z   mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck złożony został   w trakcie pobytu w   placówce.  

2.   W przypadku osób, o   których mowa w   ust. 1   pkt 1-2 do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nie jest wymagane spełnienie przesłanek, o   których mowa w   4 ust. 1, pkt 1,3-5.  

3.   W przypadku osób, o   których mowa w   ust. 1   pkt 3   do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nie jest wymagane spełnienie przesłanek, o   których mowa w   § 4   ust.1 pkt 3   i 4.  

§   7.   Umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony mogą być zawierane z   osobami:  

1)   zakwalifikowanymi i   umieszczonymi na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu z   mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck, o   której jest mowa w   § 14 ust. 1   ze względu na trudne warunki mieszkaniowe oraz materialne opisane w   § 4   ust. 1,  

2)   uznanymi przez Burmistrza Kłobucka za niezbędne dla miasta z   uwagi na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje, a   także gdy przemawiają za tym względy społeczne.  

§   8.   1.   Najemcy lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu gminy, z   którymi umowa najmu zawarta została na czas nieoznaczony, mogą dokonywać w   oparciu o   zgodnie złożone wnioski zamiany zajmowanych lokali, jak również zamiany na lokale w   innych zasobach.  

2.   Zamiana lokali mieszkalnych, o   których mowa w   ust. 1   wymaga pisemnej zgody właściciela lokalu.  

3.   Jeżeli przedmiotem zamiany mieszkania jest dom jednorodzinny, lokal stanowiący odrębną własność lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, właściciel zobowiązany jest do przeniesienia posiadanej własności w   formie aktu notarialnego na najemcę. Dotychczasowy właściciel staje się najemcą lokalu wchodzącego w   skład mieszkaniowego zasobu gminy.  

4.   W pierwszej kolejności o   zamianę zajmowanego lokalu na inny lokal mieszkalny mogą się ubiegać najemcy:  

1)   uzasadniający konieczność poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych względami zdrowotnymi,  

2)   zamieszkujący w   lokalu, który po opróżnieniu będzie podlegał najmowi jako lokal socjalny,  

3)   wnioskujący o   zamianę na lokal mniejszy od dotychczas zajmowanego.  

5.   O zamianę lokalu mieszkalnego na lokal o   większej powierzchni mieszkalnej bądź lepszym standardzie mogą się ubiegać osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w   okresie 3   miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest wyższy od obowiązującego w   danym czasie dochodu kwalifikującego osobę do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przy zamianie lokalu mieszkalnego na mniejszy bądź o   niższym standardzie kryterium dochodowe nie jest badane.  

6.   Zamiana lokalu mieszkalnego może zostać dokonana tylko wtedy, gdy Gmina Kłobuck posiada warunki do jej realizacji.  

7.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiana lokalu może zostać dokonana najemcy zajmującemu dotychczas lokal socjalny na inny lokal socjalny.  

8.   Osoby, z   którymi nie zawarto nowej umowy najmu lokalu socjalnego z   powodu przekroczenia kryterium dochodowego mogą ubiegać się o   zamianę lokalu dotychczas zajmowanego na lokal mieszkalny /docelowy/, jeżeli osoby te nie naruszają regulaminu porządku domowego, regulują na bieżąco czynsz najmu lub odszkodowanie oraz opłaty związane z   dotychczas zajmowanym lokalem przez okres co najmniej 18 miesięcy i   spełniają warunek określony w   § 4   ust. 1   pkt 5, pomimo utraty tytułu prawnego.  

§   9.   1.   Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z   mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck przysługuje osobom, które:  

1)   utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,  

2)   podlegają przekwaterowaniu z   lokalu socjalnego mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck do lokalu zamiennego w   związku z   koniecznością przeprowadzenia remontu kapitalnego, modernizacji bądź wyburzenia budynku,  

3)   nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,  

4)   opuszczają dom dziecka w   związku z   uzyskaniem pełnoletności, jeżeli przed umieszczeniem w   placówce zamieszkiwały na terenie Gminy Kłobuck, a   wniosek o   skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu z   mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck złożony został w   trakcie pobytu w   placówce.  

2.   W przypadku osób o   których mowa w   ust. 1   pkt 1-2 do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nie jest wymagane spełnianie przesłanek, o   których mowa w   § 10 ust. 1   pkt 1, 3-5.  

3.   W przypadku osób o   których mowa w   ust. 1   pkt 4   do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nie jest wymagane spełnianie przesłanek, o   których mowa w   § 10 ust. 1   pkt 3   i 4.  

§   10.   1.   O najem lokalu socjalnego z   mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck mogą się ubiegać osoby:  

1)   pełnoletnie,  

2)   nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, nie będące właścicielami lub współwłaścicielami lokalu i   lub właścicielami bądź współwłaścicielami budynku mieszkalnego,  

3)   zamieszkujące w   lokalach, w   których na jedną osobę przypada mniej niż 5m   ² powierzchni mieszkalnej,  

4)   zamieszkujące na terenie Gminy Kłobuck przez okres nie krótszy niż 3   lata z   zamiarem stałego pobytu,  

5)   których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w   okresie 3   miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o   przydział mieszkania nie przekracza 75% kwoty najniższej emerytury w   gospodarstwie jednoosobowym i   50 % tej kwoty w   gospodarstwie wieloosobowym.  

2.   Warunki wymienione w   ust. 1   muszą być spełnione łącznie. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres 1   roku. Jeżeli najemca spełnia warunki określone w   ust. 1   pkt 5, nie narusza regulaminu porządku domowego i   co najmniej przez okres ostatnich 12 miesięcy opłaca na bieżąco czynsz najmu oraz opłaty związane z   dotychczas zajmowanym lokalem, po okresie obowiązywania dotychczasowej umowy najmu lokalu socjalnego może zostać z   nim zawarta nowa umowa.  

3.   W stosunku do osób ubiegających się o   najem lokalu socjalnego z   zasobu mieszkaniowego Gminy Kłobucka stosuje się odpowiednio przepisy § 4   ust. 3-5.  

4.   Umowa najmu lokalu socjalnego może być również przedłużona na następny rok, jeżeli najemca osiąga średni dochód na członka gospodarstwa domowego w   okresie 3-ch miesięcy poprzedzających, nie przekraczający 150% najniższej emerytury w   gospodarstwie jednoosobowym i   100% w   gospodarstwie wieloosobowym, jeżeli nie ma wolnego lokalu w   mieszkaniowym zasobie Gminy.  

§   11.   Wolne lokale o   powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² oddawane będą w   najem za zapłatę czynszu ustalonego w   drodze przetargu.  

§   12.   W celu zapewnienia kontroli społecznej w   zakresie wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu gminy i   wyboru osób, z   którymi zawierane będą umowy najmu lokali, Burmistrz Kłobucka powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową przy Burmistrzu Kłobucka do wydawania opinii w   tych sprawach.  

§   13.   1.   Wnioski o   zawarcie umowy najmu lokalu wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały składa się w   Zarządzie Dróg i   Gospodarki Komunalnej w   Kłobucku.  

2.   We wniosku wnioskodawca zobowiązany jest podać:  

-   dane meldunkowe potwierdzone przez organ meldunkowy  

-   dane o   zajmowanym obecnie mieszkaniu, potwierdzone przez właściciela lub zarządcę lokalu, budynku  

-   udokumentowane dane o   dochodach rodziny za okres ostatnich 3-ch miesięcy w   formie zaświadczeń z   zakładów pracy o   dochodach lub oświadczeń o   dochodach, decyzji o   dotacji, zasiłkach i   innych stosowanych dokumentów w   przypadku innych źródeł dochodów.  

3.   Osoby zakwalifikowane do najmu lokali mieszkalnych i   socjalnych, oczekujące na zawarcie umowy, zobowiązane są do aktualizacji złożonego wniosku najmu, o   dochodach poprzez złożenie w   Zarządzie Dróg i   Gospodarki Komunalnej stosownych dokumentów o   dochodach w   terminie do końca I   kwartału każdego roku oraz zmianie sytuacji mieszkaniowej.  

§   14.   1.   Ustalenie osób spełniających kryteria na najem lokalu z   zasobu mieszkaniowego Gminy Kłobuck następuje w   formie listy.  

2.   Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu z   mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck sporządzana jest w   sposób jawny przy udziale Społecznej Komisji Mieszkaniowej.  

3.   Projekt listy do zawarcia umowy najmu podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 1   miesiąca na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Kłobucku.  

4.   Projekt listy do zawarcia umowy najmu z   mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck zawiera informacje o   możliwości składania uwag i   zastrzeżeń.  

5.   Listę do zawarcia umowy najmu lokali z   mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck zatwierdza Burmistrz Kłobucka i   podaje ją do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Kłobukcu.  

§   15.   Przepisów § 14 nie stosuje się do osób wymienionych w   § 6, § 7   pkt 2, § 8, § 9, § 11 niniejszej uchwały.  

§   16.   Z dniem wejścia w   życie uchwały traci moc uchwała Nr VIII/68/2001 Rady Miejskiej w   Kłobucku z   dnia 8.11.2001 r. w   sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy, ogłoszona w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   2001 r. nr 90, poz. 2421 z   późn.zm.  

§   17.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§   18.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kłobucku  


inż.   Józef   Batóg

 


Załącznik   do Uchwały Nr 241/XIII/2012    
Rady Miejskiej w   Kłobucku    
z dnia 8   listopada 2012 r.  
 

............................................... Data wpływu .............................................  

(nazwisko, imię)  

............................................... Nr rejestru ..................................................  

(adres zamieszkania)  

WNIOSEK O   NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO  

Proszę o   nawiązanie umowy o   odpłatne używanie lokalu mieszkalnego (socjalnego) z   mieszkaniowego zasobu gminy dla niżej wymienionych osób / w   pierwszej kolejności należy wymienić członków rodziny ubiegających się o   najem lokalu, a   w następnej kolejności osoby współzamieszkujące z   podaniem, kto jest głównym najemcą (właścicielem zajmowanego lokalu).  

 

Lp.  

Nazwisko i   imię  

Stosunek do wnioskodawcy  

Rok urodzenia  

Źródło utrzymania  

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

10.  

 

 

 

 

..............................................  

(podpis i   pieczęć biura  

meldunkowego-potwierdzenie  

dotyczy wyłącznie meldunku)  

Uzasadnienie:   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

OPIS WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH  

I.   Zajmowany lokal mieszkalny jest lokalem komunalnym, służbowym, zakładowym,spółdzielczym, własnościowym, innym*.  

Lokal mieszkalny:  

1)   położony jest w   budynku mieszkalnym, niemieszkalnym, przeznaczonym do rozbiórki  

(z uwagi na stan techniczny, pod inwestycję)*  

2)   składa się z   .......... pokoi o   powierzchni każdego pokoju),  

p. I   ......... m², p. II ........... m² , p. III .......... m² , p. IV .......... m² oraz kuchni o   pow.  

............. m² .  

3)   obejmuje powierzchnię użytkową: ................ m².  

II.   Lokal mieszkalny zajmowany jest:  

1)   samdzielnie,  

2)   wspólnie*  

III.   Kuchnia używana jest samodzielnie, wspólnie  

IV.   Lokal mieszkalny położony jest na parterze, ........... piętrze i   jest wyposażony w   instalację  

elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania.  

............................................................  

(podpis wnioskodawcy)  

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków mieszkaniowych wnioskodawcy ubiegającego się o   najem lokalu mieszkalnego z   mieszkaniowego zasobu gminy.  

............................................................  

(podpis i   pieczęć zarządcy,  

właściciela lokalu, budynku)  

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU  

Do wniosku należy dołączyć:  

1.   Oświadczenie o   danych osobowych - załącznik nr 1   do wniosku  

2.   Oświadczenie o   braku tytułu prawnego do innego lokalu - załącznik nr 2   do wniosku  

3.   Zaświadczenia o   wysokości dochodów (członków gospodarstwa domowego) z   zakładów pracy  

na druku stanowiącym załącznik niniejszego wniosku oraz inne stosowne dokumenty o  

wszystkich dochodach (decyzje o   zasiłkach, zaświadczenia o   pomocy z   GOPS, alimenty,  

renta, emerytura).  

ADNOTACJE ZARZĄDCY LOKALU:  

Łączny dochód rodziny wnioskodawcy w   prz eliczeniu na członka gospodarstwa domowego  

wynosi ................................ złotych.  

1.   Wstępne rozstrzygnięcie wniosku:  

.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

Data ................................ ..............................................  

( podpis)  

OPINIA I   UWAGI SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ:  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ADNOTACJE O   NAJMIE LOKALU MIESZKALNEGO  

1.   Z Panem/nią ..................................................................... została nawiązana umowa o   odpłatne  

używanie lokalu mieszkalnego nr ............ w   budynku nr ............. przy ul. .............................  

w Kłobucku składającego się z   .......... izb o   łącznej powierzchni użytkowej .................. m².  

Umowę najmu sporządzono w   dniu ...............................  

2.   Wniosek Pana/i ................................ o   najem lokalu mieszkalnego został załatwiony  

odmownie, o   czym wnioskodawca został powiadomiony pismem z   dnia ...................................  

o nr ................................................................  

..........................................................  

(podpis)  

Data ..................................  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kłobucku  


inż.   Józef   Batóg

 


Załącznik Nr 1    
do Wniosku o   najem  
 

OŚWIADCZENIE  

1.   Uprzedzony (a), uprzedzeni o   odpowiedzialności karnej wynikającej z   art. 286 Kodeksu  

karnego własnoręcznym podpisem potwierdzam/potwierdzamy prawdziwość danych  

zamieszczonych w   niniejszym wniosku i   jednocześnie przyjmuję/emy do wiadomości, że  

podanie nieprawdziwych danych skutkować może odpowiedzialnością karną z   art. 286 § 1  

Kodeksu Karnego.  

2.   Zostałem poinformowany/a o:  

tym, że złożenie wniosku wiążę się z   gromadzeniem, przetwarzaniem oraz podawaniem do  

publicznej wiadomości danych umożliwiających zgodnie z   art. 21 ust. 3   pkt 5   ustawy z   dnia  

21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie  

Kodeksu cywilnego (Dz.U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266 z   późn.zm.) oraz ..........................................  

uchwały nr .......... Rady Miejskiej z   dnia ..................... w   sprawie zasad wynajmowania lokali  

wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck, kontrolę społeczną list, w  

tym:  

-   upublicznianie ich w   następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, w   związkuz koniecznością podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do zawarciaumowy najmu,  

-   występowania na moją rzecz do innych instytucji oraz realizacji zadań tego Wydziału.  

-   koniecznością wystąpienia w   celu rozpatrzenia wniosku do właściwego ośrodka pomocyspołecznej o   wydanie opinii na temat sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i   materialnejmojej oraz osób zgłoszonych przeze mnie do wspólnego zamieszkiwania.  

Podpisy wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem.  

.........................................................             ..............................................................................  

Wnioskodawca                                                             Małżonek wnioskodawcy  

..........................................................................  ..........................................................................  

..........................................................................  ..........................................................................  

..........................................................................  ..........................................................................  

..........................................................................  ..........................................................................  

________________________________________________  

Art.286.   § 1   Kodeksu karnego:"Kto, w   celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do  

niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w   błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od6 miesięcy do lat 8".  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kłobucku  


mgr   Batóg   Batóg

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »