| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/145/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 5 października 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 7   ust. 3   a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r. poz. 299)  

Rada Gminy Kozy  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien:  

1.   W zakresie wyposażenia technicznego:  

1)   pojazdów: pojazdy przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinny posiadać aktualne badania techniczne oraz spełniać inne wymagania ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o   ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z   2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), pojazdy wymienione w   pkt 1   lit. a   powinny spełniać wymagania określone w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z   2002 r. Nr 193 poz. 1617), ilość i   pojemności pojazdów wymienionych w   pkt 1   lit. a   powinna być dostosowana do planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców/klientów, w   celu zapewnienia ciągłości wykonywania usług, pojazdy wymienione w   pkt 1   lit. a   należy oznakować w   sposób umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy (nazwa, telefon kontaktowy);  

2)   bazy transportowej:  przedsiębiorca winien posiadać tytuł do dysponowania odpowiednią do ilości sprzętu oraz liczby zatrudnionych pracowników bazą transportową, posiadającą zaplecze techniczno-biurowe wyposażone w   pomieszczenia socjalne, spełniającą wymagania przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP, ppoż, a   także utwardzony i   ogrodzony plac o   nawierzchni umożliwiającej garażowanie środków transportu przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem;  

2.   W zakresie zabiegów:  

1)   sanitarnych: przedsiębiorca winien dysponować miejscem do mycia i   dezynfekcji pojazdów lub umową z   podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi, pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinny być każdorazowo myte po zakończeniu pracy, a   część spustowa powinna być odkażana po opróżnieniu zbiornika, przedsiębiorca winien złożyć zapewnienie, że działalność będzie prowadzona w   sposób nie powodujący zagrożenia życia i   zdrowia mieszkańców, zanieczyszczania tras wywozu oraz w   sposób uniemożliwiający wypływaniu nieczystości ze zbiornika;  

2)   porządkowych:  świadczenie usług powinno odbywać się w   oparciu o   podpisaną umowę i   na warunkach w   niej określonych, tj. m.in. częstotliwość, jednostkowa cena, przedsiębiorca powinien złożyć zapewnienie o   gotowości prowadzenia ewidencji zawartych umów z   właścicielami nieruchomości i   dowodów świadczenia usług oraz na bieżąco wystawiać dowody wykonania usługi z   podaniem daty, ilości odebranych nieczystości oraz ceny;  

3.   Rzetelnie sporządzać i   przekazywać Wójtowi Gminy Kozy kwartalne sprawozdania, o   których mowa w   art. 9o ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach  (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391), w   oparciu o   Rozporządzenie Ministra Środowiska z   dnia 15 maja 2012 r. w   sprawie wzorów sprawozdań o   odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z   zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z   2012 r. poz. 630);  

4.   Dysponować pisemnym zapewnieniem o   gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną położoną w   najmniejszej odległości od obsługiwanego terenu.  

§   2.   Wymagania określone w   niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorców od dochowania lub od czynienia zadość obowiązkom określonym w   odrębnych przepisach.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXVII/203/2009 Rady Gminy Kozy z   dnia 24 września 2009 r w   sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Bożena   Sadlik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »