| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/151/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie nadania statutu Placówce Wsparcia Dziennego w Kozach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.12  ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala:
STATUT
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W KOZACH

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach zwana dalej „Placówką” działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j .t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zm.)

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.),

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 ze zm.),

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.).

§ 2. Siedziba Placówki mieści się w Kozach przy ul. Krakowskiej 9 a.

§ 3. Placówka jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działająca jako jednostka budżetowa.

§ 4. Placówka swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Kozy.

Dział II.
Zakres działania

§ 5. Przedmiotem działalności Placówki jest realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności:

1) wzmocnienie roli i funkcji rodziny oraz dążenie do jej integracji,

2) wspieranie rodziny w pełnieniu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

3) pomoc w integracji rodziny,

4) przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,

5) prowadzenie różnych form doractwa, w tym w szczególności rodzinnego,

6) kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w społecznie pożądanym kierunku,

7) eliminowanie przyczyn zagrożenia uzależnieniami, w szczególności poprzez organizację czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych,

8) zapewnienie dzieciom i młodzieży zindywidualizowanej pomocy i opieki,

9) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań,

10) dożywianie dzieci i młodzieży,

§ 6. W wykonywaniu wymienionych zadań Placówka współdziała z:

1) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach

2) środowiskiem lokalnym,

3) podmiotami leczniczymi,

4) sądami i ich organami pomocniczymi,

5) Policją,

6) instytucjami oświatowymi

7) kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Dział III.
Zarządzanie i organizacja

§ 7. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Placówki.

§ 8. Kierownika Placówki zatrudnia Wójt Gminy.

§ 9. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Placówki.

§ 10. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Placówki określa regulamin organizacyjny Placówki.

§ 11. Placówka jest pracodawcą, w rozumieniu przepisów prawa pracy, dla zatrudnionych w Placówce pracowników.

§ 12. Status prawny pracowników zatrudnionych w Placówce określają przepisy szczególne.

§ 13. Placówka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Kozy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 14. Obsługę finansowo – księgową łącznie z obsługą kasową Placówka prowadzi we własnym zakresie.

Dział IV.
Postanowienia końcowe

§ 15. Zmiany w statucie są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »