| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/151/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie nadania statutu Placówce Wsparcia Dziennego w Kozach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.12  ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala:
STATUT
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W KOZACH

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach zwana dalej „Placówką” działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j .t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zm.)

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.),

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 ze zm.),

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.).

§ 2. Siedziba Placówki mieści się w Kozach przy ul. Krakowskiej 9 a.

§ 3. Placówka jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działająca jako jednostka budżetowa.

§ 4. Placówka swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Kozy.

Dział II.
Zakres działania

§ 5. Przedmiotem działalności Placówki jest realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności:

1) wzmocnienie roli i funkcji rodziny oraz dążenie do jej integracji,

2) wspieranie rodziny w pełnieniu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

3) pomoc w integracji rodziny,

4) przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,

5) prowadzenie różnych form doractwa, w tym w szczególności rodzinnego,

6) kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w społecznie pożądanym kierunku,

7) eliminowanie przyczyn zagrożenia uzależnieniami, w szczególności poprzez organizację czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych,

8) zapewnienie dzieciom i młodzieży zindywidualizowanej pomocy i opieki,

9) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań,

10) dożywianie dzieci i młodzieży,

§ 6. W wykonywaniu wymienionych zadań Placówka współdziała z:

1) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach

2) środowiskiem lokalnym,

3) podmiotami leczniczymi,

4) sądami i ich organami pomocniczymi,

5) Policją,

6) instytucjami oświatowymi

7) kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Dział III.
Zarządzanie i organizacja

§ 7. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Placówki.

§ 8. Kierownika Placówki zatrudnia Wójt Gminy.

§ 9. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Placówki.

§ 10. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Placówki określa regulamin organizacyjny Placówki.

§ 11. Placówka jest pracodawcą, w rozumieniu przepisów prawa pracy, dla zatrudnionych w Placówce pracowników.

§ 12. Status prawny pracowników zatrudnionych w Placówce określają przepisy szczególne.

§ 13. Placówka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Kozy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 14. Obsługę finansowo – księgową łącznie z obsługą kasową Placówka prowadzi we własnym zakresie.

Dział IV.
Postanowienia końcowe

§ 15. Zmiany w statucie są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »