| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Na podstawie art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. 2012 r, poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:  

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz w   następującej treści:  

§ 1.  

1.   Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz obejmujących:  

1)   prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych, w   tym powstających w   gospodarstwach domowych przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych oraz zużytych opon, a   także odpadów zielonych,  

2)   uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego  

3)   mycie i   naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi  

4)   rodzaj i   minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym, przy uwzględnieniu:  

a)   średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w   gospodarstwach domowych bądź w   innych źródłach,  

b)   liczby osób korzystających z   tych pojemników;  

5)   częstość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

6)   innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

7)   obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

8)   wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach;  

9)   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania.  

2.   Ilekroć mowa o:  

a)   ustawie – rozumie się przez to ustawę z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j.Dz.U. z   2012r. poz. 391 ze zm.),  

b)   Planie gospodarki odpadami – należy przez to rozumieć Uchwałę nr Nr IV/25/1/2012 z   dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmiku Województwa Śląskiego z   dnia 29 sierpnia 2012r. w   sprawie „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014r”.  

3.   W sprawach dotyczących utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Radziechowy - Wieprz, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy.  

4.   W sprawach dotyczących zasad postępowania z   odpadami, a   w szczególności zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów, negatywnego oddziaływania na środowisko, a   także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (t.j. Dz.U. 2010. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).  

5.   Gospodarowanie odpadami, a   w szczególności zbieranie, odbiór, przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania ma być zgodne z   „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014r.”  

§ 2.  

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz.  

§ 3.  

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i   porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego, w   tym również usuwanie chwastów, szkodników itp. z   nieruchomości.  

1.   Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w   odpowiednich pojemnikach, określonych w   niniejszym Regulaminie.  

2.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a   odbierających odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:  

1)   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z   zastrzeżeniem pkt 2   - 15,  

2)   przeterminowanych leków i   chemikaliów,  

3)   zużytych baterii i   akumulatorów,  

4)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego,  

5)   mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych,  

6)   odpadów budowlanych i   rozbiórkowych,  

7)   zużytych opon,  

8)   odpadów organicznych: zielonych i   kuchennych,  

9)   papieru i   tektury,  

10)   tkanin,  

11)   szkła bezbarwnego,  

12)   szkła kolorowego,  

13)   tworzyw sztucznych,  

14)   metali,  

15)   żużli z   kotłów c.o.  

3.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do wyposażenia nieruchomości w   opisane w   niniejszym regulaminie w   § 8, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

4.   Odpady określone w   ust. 2   odbierane są w   sposób gwarantujący ich niezmieszanie z   innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z   częstotliwością określoną w   § 6.  

5.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, przy braku sieci kanalizacyjnej obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w   zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczania poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.  

6.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego zbierania i   uprzątnięcia odpadów z   powierzchni nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod budowę i   wnętrza budynków.  

7.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń i   innych obiektów oraz budowli ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp. nieaktualnych lub umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami.  

8.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania czystości poprzez zamiatanie i   uprzątanie odpadów na placach, drogach publicznych w   ich liniach rozgraniczających, ciągach pieszo jezdnych, drogach rowerowych, przystankach, w   przepustach, przejściach, pod mostami i   wiaduktami, w   granicach działek, na których obiekty te są zlokalizowane.  

9.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazania odpadów zebranych selektywnie i   pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w   terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości.  

10.   Właściciele/zarządcy nieruchomości/lokalu obowiązani są do przekazywania odpadów zebranych selektywnie do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów, w   sytuacji, gdy ich przekazanie w   terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe.  

11.   Zabrania się składowania odpadów w   miejscach do tego nieprzeznaczonych, a   także wynoszenia ich do koszy ulicznych i   podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.  

12.   Usuwanie błota, lodu, śniegu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego, w   tym również sopli i   nawisów śniegu z   dachu z   częstotliwością zapewniającą bezpieczeństwo osób korzystających. Realizacja tego obowiązku polega również na umożliwieniu usuwania śniegu przez wykonawców zimowego odśnieżania.  

13.   Utrzymanie czystości i   porządku na chodniku położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości regulują przepisy art. 5   ust. 1   pkt 4   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

14.   Mycie pojazdów samochodowych można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki będą odprowadzone do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez odstojnik. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.  

15.   Naprawy pojazdów związane z   ich bieżącą eksploatacją mogą być przeprowadzone w   obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i   gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.  

§ 4.  

Ustala się następujące zasady w   zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i   odbierania odpadów:  

1.   worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza nieodpłatnie właścicielom nieruchomości operator/przedsiębiorca zaś oni mają obowiązek przyjąć je i   zgodnie z   przeznaczeniem używać  

2.   właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w   miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania §22 i   §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz.U.z 2002r. Nr75, poz. 690);  

3.   prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:  

1)   papier, tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.), metali, tworzywa sztuczne – worek w   kolorze żółtym o   zabarwieniu przeźroczystym z   oznakowanym napisem „SUROWCE” i   numerem budynku,  

2)   szkło i   odpady opakowaniowe ze szkła – worek w   kolorze białym o   zabarwieniu przeźroczystym z   oznakowanym napisem „SZKŁO OPAKOWANIOWE” i   numerem budynku,  

3)   odpady organiczne: zielone i   kuchenne – pojemnik brązowy o   min. objętości: 60l, 100l, 240l, 1100l.  

4)   żużel z   kotłów c.o. – pojemnik o   min. objętości 110l, 120l, 240l  

5)   zmieszane odpady komunalne – pojemnik o   poj. 110l, 120l, 240l, 1100l, a   także kontenery o   poj. 5m3 lub 7m3 dla odpadów remontowych i   budowlanych. jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy i   wszystkich rodzajach nieruchomości.  

4.   przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i   inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć.  

5.   opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka.  

6.   na obszarze zabudowy zagrodowej i   jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości: właściciel ma obowiązek w   terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub pozostawić otwartym ogrodzone miejsce dostępne z   ulicy; na obszarach górskich, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych wysoko nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, jak i   zmieszane w   wyznaczonych terminach, zawieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy.  

7.   prowadzenie selektywnego zbierania odpadów powstających w   gospodarstwach domowych, nieruchomościach niezamieszkałych: przeterminowanych leków i   chemikaliów, w   tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd., zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, w   tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i   rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów, w   tym ubrań, oraz powstających w   rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin i   nawozach.  

8.   odpady niebezpieczne z   grupy wymienionych w   pkt 4.7 należy gromadzić, a   także przygotować do odbioru w   taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich,  

9.   wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie operatorowi w   terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do gminnego punktu zbierania odpadów. Do punktu odpady należy dowieźć własnym transportem. Informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej gminy: www.radziechowy-wieprz.pl.  

10.   zebrane w   wyniku sprzątania chodników liście pochodzące z   drzew rosnących wzdłuż ulicy należy zebrać do worków dostarczonych przez przedsiębiorstwo i   zgromadzić na chodniku w   miejscu nieutrudniającym korzystanie z   niego; worki te ma obowiązek odebrać przedsiębiorstwo na koszty gminy.  

11.   Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne powinny być gromadzone oddzielnie. Odpady roślinne winny być przekazywane do kompostowni odpadów, chyba że właściciele nieruchomości dokonują kompostowania we własnym zakresie  

§ 5.  

1.   Mieszkańcy mają obowiązek podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, w   przypadku kiedy ze względów technicznych nie ma możliwości dokonania przyłączenia, istnieje możliwość wykonania bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.  

2.   Właściciele nieruchomości wyposażonych w   zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych z   częstotliwością gwarantująca zabezpieczenie go przed przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, zanieczyszczeniem i   skażeniem powierzchni ziemi i   wód podziemnych, wg objętości zbiornika, ilości osób mieszkających w   gospodarstwie domowym jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.  

3.   Właściciele nieruchomości wyposażonych w   przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do wywozu osadów ściekowych z   przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z   instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz warunkami eksploatacyjnymi oczyszczalni.  

4.   Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do podpisania umowy z   wyspecjalizowaną firmą posiadającą stosowne pozwolenia, na odbiór nieczystości ciekłych oraz posiadać dowody potwierdzające jej realizację.  

§ 6.  

1.   Ustala się następującą częstość odbioru odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości i   terenów przeznaczonych do użytku publicznego:  

1)   z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i   rekreacyjnej:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, tkaniny – jeden raz w   miesiącu;  

c)   żużel z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu po uzgodnieniu telefonicznym;  

d)   pozostałe zbierane selektywnie wymienione w   § 4   pkt 4.7 – jeden raz na kwartał;  

2)   z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność oświatowa:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania, tkaniny – jeden raz w   miesiącu:  

c)   odpady organiczne – jeden raz na dwa tygodnie, (po uzgodnieniu telefonicznym);  

d)   żużel z   kotłów c.o.- jeden raz w   tygodniu po uzgodnieniu telefonicznym;  

e)   pozostałe zbierane selektywnie wymienione w   § 4   pkt 4.7 – raz na pół roku  

3)   z przychodni, internatów, hoteli, pensjonatów itp.:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania, tkaniny – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – jeden raz na dwa tygodnie;  

d)   żużel z   kotłów c.o. – jeden raz na miesiąc po uzgodnieniu telefonicznym;  

e)   pozostałe zbierane selektywnie wymienione w   §4 pkt 4.7 – jeden raz na pół roku  

4)   z lokali handlowych, usługowych i   handlowo - usługowych:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz na miesiąc;  

b)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowani, tkaniny – jeden raz na miesiąc;  

c)   żużel z   kotłów c.o. – jeden raz na miesiąc po uzgodnieniu telefonicznym;  

d)   pozostałe zbierane selektywnie wymienione w   §4 pkt 4.7 – jeden raz na kwartał;  

5)   z zakładów rzemieślniczych, usługowych, i   produkcyjnych:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowani, tkaniny – raz w   miesiącu;  

c)   żużel z   kotłów c.o. – jeden raz na miesiąc po uzgodnieniu telefonicznym;  

d)   pozostałe zbierane selektywnie wymienione w   § 4   pkt 4.7 – jeden raz na kwartał;  

6)   z lokali gastronomicznych:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania, tkaniny – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – jeden raz na dwa tygodnie;  

d)   żużel z   kotłów c.o. – jeden raz na miesiąc po uzgodnieniu telefonicznym;  

e)   pozostałe zbierane selektywnie wymienione w   § 4   pkt 4.7 – raz na pół roku  

7)   z terenu cmentarza:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier i   tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania, – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – jeden raz w   miesiącu;  

8)   opróżnianie koszy ulicznych jeden raz w   tygodniu.  

9)   z miejsc organizowania imprez masowych  

§ 7.  

Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości:  

1.   Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą w   zakresie bazy transportowej, wyposażenia w   pojazdy specjalistyczne i   uniwersalne oraz przestrzegania standardów sanitarnych spełniać wymogi opisane w   Rozporządzeniu w   sprawie wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wydanym na mocy zapisów art. 9d ust. 2   ustawy;  

2.   Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w   Rozporządzeniu wydanym na mocy zapisów art. 2   ust. 2   ustawy określającym wymagania dla pojazdów asenizacyjnych;  

3.   Zanieczyszczenia powstające w   wyniku załadunku i   transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy operatora/przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć;  

4.   Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i   transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i   odbywały się według tras i   w terminach wyznaczonych harmonogramem;  

5.   W przypadku zorganizowanych akcji porządkowych i   na specjalne zlecenie Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych w   inne dni niż wyznaczone harmonogramem;  

6.   Właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości, w   wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów mają obowiązek usunąć lub przestawić je w   taki sposób, by nie utrudniać przejazdu i   ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód przedsiębiorcy;  

7.   Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zgromadzone selektywnie ma obowiązek do ich odbioru zgodnie z   zasadami określonymi w   niniejszym Regulaminie i   przekazania ich do właściwej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów.  

§ 8.  

1.   Określa się rodzaje i   wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:  

1)   pojemniki musza spełniać następujące wymagania:  

a)   odpowiadać wymaganiom zawartym w   Ustawie z   dnia 30 sierpnia 2002r. o   systemie oceny zgodności (Dz.U. z   2004r. Nr 204, poz. 2048 z   późn.zm.);  

b)   spełniać wymogi zawarte w   Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i   Pracy z   dnia 25 października 2005r. w   sprawie szczegółowego sposobu postępowania z   odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z   2005r. Nr 219, poz. 1858);  

c)   wyglądać estetycznie, być trwałe, powinny być wyposażone w   szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem robactwa i   zwierząt domowych oraz deszczu i   śniegu,  

d)   nie powinny powodować nadmiernego hałasu w   trakcie ich wytaczania i   opróżniania  

e)   ustala się, że objętość pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych powinna wynosić: 110l, 120l, 240l, 1100l, a   także kontenery o   pojemności 5m3 i   7m3 dla odpadów remontowych i   budowlanych;  

f)   pojemność worków na surowce wtórne powinna wynosić 60 litrów dla szkła opakowaniowego, 100l, 240l, dla surowców pozostałych, dopuszcza się stosowanie pojemników 700 litrów i   1100 litrów i   kontenery o   pojemności 5m3 i   7m3.  

g)   ustala się, że objętość pojemników do zbiórki odpadów organicznych, która powinna wynosić: 120l, 140l, 240l, 1100l.  

h)   ustala się, że objętość pojemników do zbiórki żużlu powinna wynosić: 110l, 120l, 240l, a   także kontenery o   pojemności 5m3 i   7m3  

2)   worki muszą spełniać następujące wymagania:  

a)   być wykonane z   tworzywa o   wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o   grubości minimum 0,02mm;  

b)   wyglądać estetycznie, być trwałe i   czytelnie oznakowane nazwą i   numerem telefonu przedsiębiorcy oraz rodzajem odpadów, jakie maja być do niego zbierane;  

2.   właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć w   pojemniki lub kontenery na odpady komunalne, o   następujących minimalnych pojemnościach (przy założeniu, że częstotliwość wywozu będą nie mniejsze niż przyjęte w   § 6   niniejszego Regulaminu).  

1)   dla obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i   rekreacyjnej:  

-   30 I   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,  

-   30 I   surowców wtórnych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek 100I i   60I na każdą nieruchomość  

-   20 l bio – odpadów na mieszkańca jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość, z   zastrzeżeniem § 4, ust 11  

-   20 litrów żużlu na mieszkańca dla nieruchomości z   ogrzewaniem c.o. na paliwo stałe, jednak co najmniej jedne pojemnik 120 litrowy na każdą nieruchomość.  

2)   dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność oświatowa:  

-   6 I   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na każde dziecko i   pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,  

-   8 I   surowców wtórnych na każde dziecko i   pracownika, jednak co najmniej jeden worek 100I i   60l na każdą nieruchomość,  

-   3 I   bio - odpadów na każde dziecko i   pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120I na każdą nieruchomość, (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego)  

-   8 litrów żużlu dla nieruchomości ogrzewanej kotłem c.o. na paliwo stałe, na każde dziecko i   pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość.  

3)   dla przychodni, internatów, hoteli, pensjonatów itp.:  

-   20 I   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,  

-   20 I   surowców wtórnych na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden worek 100I i   60 l na każdą nieruchomość,  

-   10 l bio - odpadów na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość, przy prowadzeniu żywienia zbiorowego.  

-   8 litrów żużlu dla nieruchomości ogrzewanej kotłem c.o. na paliwo stałe, na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość.  

4)   dla lokali handlowych, usługowych i   handlowo - usługowych:  

-   10 I   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na każde 10 m2 powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal,  

-   10 I   surowców wtórnych na każde 10m2 powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden worek 60l i   100 l każdy lokal,  

-   2 l bio – odpadów na każde 10 m2 powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal, dla lokali prowadzących handel owocami, warzywami i   kwiatami.  

-   8 litrów żużlu dla nieruchomości ogrzewanej kotłem c.o. na paliwo stałe, na każde 10 m2 powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal.  

5)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, i   produkcyjnych  

-   10 I   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,  

-   10 I   surowców wtórnych na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden worek 100I i   60l-szkło na każdą nieruchomość,  

-   8 litrów żużlu dla nieruchomości ogrzewanej kotłem c.o. na paliwo stałe, na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość.  

6)   dla lokali gastronomicznych  

-   10 I   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal,  

-   5 I   surowców wtórnych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden worek 100I i   60l na każdą nieruchomość,  

-   3 l bio – odpadów na każde 10 m2 powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,  

-   8 litrów żużlu dla nieruchomości ogrzewanej kotłem c.o. na paliwo stałe, na każde jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal.  

7)   dla terenu cmentarza:  

-   5 l balastu na każde 10 miejsc pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik na 1100 l  

-   5 l surowców wtórnych na każde 10 miejsc pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik 1100l,  

-   5 l bio - odpadów na każde 10 miejsc pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik na 1100 l  

8)   dla koszy ulicznych.  

-   jeden kosz na 800 m2 powierzchni przy uwzględnieniu intensywności ruchu użytkowników.  

9)   dla miejsc organizowania imprez masowych  

-   co najmniej jeden pojemnik 120l oraz worek o   poj. 60 i   100l, na każde 100m2 powierzchni.  

3.   Podstawą do ustalenia ceny jest pojemnik o   pojemności 120 litrów.  

4.   W w/w przypadkach jeśli jest prowadzona działalność spożywcza lub gastronomiczna, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem, ustawić w   miejscu ogólnodostępnym dostateczna ilość koszy ulicznych oznakowanych przez właściciela.  

§ 9.  

Właściciel nieruchomości na której będzie organizowana impreza ma obowiązek zapewnić szalety przenośne w   liczbie 1   szalet na 100 osób uczestniczących w   imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekroczy 4   godzin, jeśli jest on dłuższy liczbę tę należy zwiększyć o   50 % w   stosunku do w/w.  

§ 10.  

Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i   gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym:  

1.   właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie pojemników w   odpowiednim stanie technicznym i   sanitarnym. Utrzymanie stanu technicznego i   sanitarnego pojemników właściciel nieruchomości może zlecić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;  

2.   pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;  

3.   pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy;  

4.   miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i   dostępem osób trzecich; dostęp do nich powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać do pojemników w   nich ustawionych oraz do worków odpady, a   także odbierać z   nich odpady komunalne;  

5.   miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w   stanie czystości poprzez ich zamiatanie i   uprzątanie. Pojemniki lub worki powinny być opisane numerem domu oraz nazwą miejscowości.  

§ 11.  

Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i   gromadzenia nieczystości płynnych:  

1.   Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i   23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; z   2003 r. Nr 33, poz. 270 i   z 2004 r. Nr 109, poz. 1156);  

2.   Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w   miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w   dniu odbioru, zgodnie z   harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w   celu odbioru odpadów zgromadzonych w   pojemnikach;  

3.   Jeżeli miejscem opróżniania pojemników na odpady stałe nie jest miejsce ich ustawienia, to zachowanie porządku i   czystości w   takim miejscu należy do przedsiębiorcy odbierającego odpady stałe.  

4.   W przypadku nieterminowego wywozu odpadów, co spowodowało nadmierne ich nagromadzenie również poza pojemnikami, uprzątnięcie miejsca ustawienia pojemników należy do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.  

5.   Dopuszcza się ustawienie pojemników na odpady stałe w   miejscu wydzielonym na terenie innej nieruchomości, po otrzymaniu zgody jej właściciela i   przy spełnieniu powyższych obowiązków.  

6.   Wyselekcjonowane odpady budowlane i   zielone pochodzące z   pielęgnacji drzew i   krzewów muszą być złożone w   udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w   miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym korzystania z   nieruchomości.  

7.   W miejscach publicznych (przystanki i   dworce kolejowe, chodniki, place, itp.) odpady komunalne powinny być gromadzone w   koszach ulicznych. Obowiązek ustawienia koszy ulicznych i   ich opróżniania spoczywa na gminie.  

8.   Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w   sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w   celu ich opróżnienia.  

§ 12.  

Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i   zbiorników bezodpływowych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i   zgłoszenie tego faktu gminie:  

1.   Zabrania się gromadzenia w   pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i   innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z   działalności gospodarczej;  

2.   Zabrania się spalania w   pojemnikach i   koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;  

3.   Do pojemników i   worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, tektury opakowaniowej i   nie opakowaniowej, tworzyw sztucznych, metali nie wolno wrzucać:  

a)   opakowań z   zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,  

b)   kalki technicznej,  

c)   prospektów, foliowanych i   lakierowanych katalogów;  

d)   tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,  

e)   nieumytych opakowań i   butelek po olejach i   smarach, puszek i   pojemników po farbach i   lakierach,  

f)   opakowań po środkach chwasto- i   owadobójczych,  

g)   metali łączonych z   innymi materiałami, np. gumą  

4.   do pojemników i   worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie wolno wrzucać:  

a)   ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),  

b)   luster,  

c)   szklanych opakowań farmaceutycznych i   chemicznych z   pozostałościami zawartości,  

d)   szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),  

e)   szyb samochodowych;  

5.   Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z   obornika do zbiorników bezodpływowych, w   których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.  

6.   Zabrania się składowania odpadów w   miejscach do tego nieprzeznaczonych, a   także wynoszenia ich do koszy ulicznych i   podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.  

7.   Zabrania się składowania odpadów zawierających azbest i   papę.  

8.   W pojemnikach na odpady komunalne znajdujące się przy cmentarzach zabrania się składowania innych odpadów poza odpadami pochodzącymi z   cmentarzy.  

9.   Mieszkańcy Gminy oraz osoby przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z   koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w   przypadku ich braku.  

§ 13.  

Konsekwencje nierealizowania obowiązków:  

1.   Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w   zakresie wyposażenia nieruchomości w   urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w   zbiornik bezodpływowy albo wyposażenia nieruchomości w   przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w   wypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków Wójt Gminy Radziechowy- Wieprz występuje o   ukaranie w   trybie przepisów Kodeksu postępowania w   sprawach o   wykroczenia (Dz.U. z   2008 r. Nr 133, poz. 848) albo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w   trybie przepisów Ustawy z   dnia 17 czerwca 1966 r. o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji (t.j.: Dz.U. z   2005 r. Nr 229, poz. 1954);  

2.   Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, oraz wszystkich nieruchomości, które powinny być wyposażone w   szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi odbioru odpadów i   opróżniania zbiorników bezodpływowych, a   także wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z   tego tytułu opłat;  

3.   W wypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w   pkt 2, Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz wydaje z   urzędu decyzję, w   której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w   celu ich opróżnienia; w   takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i   ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w   której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy Działu III Ustawy z   dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.);  

4.   w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie z   art. 6o i   6p ustawy, stosuje się przepisy Ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;  

5.   Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i   opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;  

6.   W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w   ustalonym terminie przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

§ 14.  

1.   Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 w   gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:  

1)   Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.;  

2)   Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.;  

3)   Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:  

a)   w 2013 r. więcej niż 50%,  

b)   w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w   1995 r.,  

4)   Zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.;  

5)   Przygotowanie do ponownego wykorzystania i   recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i   szkło z   gospodarstw domowych oraz w   miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z   gospodarstw domowych na poziomie min. 50% ich masy do 2020 r.  

2.   Inne wymagania wynikające z   Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami:  

1)   Właściciele nieruchomości w   celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań);  

§ 15.  

Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i   innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami. W   przypadku kiedy właściciel znęca się nad zwierzęciem, zadając mu świadomy ból i   cierpienie lub doprowadzając do śmierci zwierzęcia ponosi odpowiedzialność karną i   cywilną wynikającą z   odrębnych przepisów. Każdy mieszkaniec posiadający zwierzęta zobowiązany jest do zapewnienia im godnych warunków bytowych, na które pozwala jego sytuacja materialna a   także do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i   życia ludzi oraz zwierząt, a   także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.  

1.   Na tereny użytku publicznego psy lub inne zwierzęta mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i   kagańcu.  

2.   Poza terenami wskazanymi w   ust. 1   zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wtedy, kiedy pies nie powoduje zagrożeń i   uciążliwości dla innych osób i   zwierząt przebywających na danym terenie, a   właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, co oznacza, iż pies reaguje w   każdej sytuacji na komendę właściciela, pod warunkiem, że biegający pies nie wyrządza szkód w   uprawach rolnych oraz nie płoszy zwierzyny leśnej.  

3.   Właściciel posesji na której znajduje się pies ma obowiązek zabezpieczyć w   taki sposób ogrodzenie aby pies nie miał możliwości samodzielnego opuszczenia posesji. Do obowiązku właściciela należy również zamontowanie w   miejscu widocznym tabliczki informacyjnej, która informuje osoby trzecie o   przebywaniu psa na posesji.  

4.   Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w   terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3   miesiąca życia, a   następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.  

5.   Psy ras uznanych za agresywne oraz ich mieszańce lub psy zachowujące się w   sposób agresywny mają być wyprowadzane na smyczy i   w kagańcu tylko przez osoby pełnoletnie, nie dotyczy pkt. 2   w/w paragrafu.  

6.   Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w   innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a   także na terenach użytku publicznego takich jak: ulice, chodniki, boiska itp., postanowienie nie dotyczy osób niewidomych korzystających z   psów przewodników.  

7.   Utrzymujący gady, ptaki, płazy i   owady oraz inne zwierzęta w   lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z   pomieszczenia.  

§ 16.  

1.   Gmina zapewnia ochronę przed bezdomnymi zwierzętami poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych i   przekazanie ich do schroniska.  

2.   Zwierzęta domowe pozostawione w   miejscach publicznych bez nadzoru będą traktowane jako bezdomne, zostaną wyłapane i   umieszczone w   schronisku dla bezdomnych zwierząt na koszt właściciela.  

§ 17.  

1.   Na terenach wyłączonych z   produkcji rolnej dopuszcza się prowadzenie małych przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich, w   ilości przeznaczonej wyłącznie na własny użytek, pod następującymi warunkami:  

a)   Wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i   nieczystości będą gromadzone i   usuwane zgodnie z   obowiązującymi przepisami i   nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i   podziemnych,  

b)   Niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w   szczególności zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,  

c)   Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,  

d)   Dysponowanie budynkiem gospodarskim przeznaczonym do hodowli zwierząt, spełniającym wymogi wynikające z   przepisów odrębnych.  

§ 18.  

Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich zobowiązany jest, przestrzegać przepisów ustawy z   dnia 29 czerwca 2007r. o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich ( Dz. U   z 2007, nr 133 poz. 921 z   późn. zmianami) oraz zaleceń lekarza weterynarii.  

§ 19.  

1.   Ule z   pszczołami powinny być ustawione w   odległości 10 m do uczęszczanej drogi publicznej, cudzego domu mieszkalnego, stajni, podwórza lub ogrodu domowego, szkoły, przedszkola, placu zabaw.  

2.   Przepisy ust. 1   nie obowiązują w   przypadku gdy pszczoły wylatujące z   ula wznoszą się od początku na wysokość 3   m ponad tymi miejscami lub też jeżeli pomiędzy pasieką i   tymi miejscami wznosi się mur, gęsta ściana krzewów lub też inne podobne ogrodzenie o   wysokości min. 3   metrów.  

§ 20.  

1.   Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i   zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz innych miejsc objętych takim zakazem.  

2.   Niedozwolone jest pozostawianie zwierząt bez dozoru i   opieki przed wejściem do obiektów handlowych, usługowych, gastronomicznych, urzędów, instytucji użyteczności publicznej i   innych miejsc objętych zakazem ich wprowadzania.  

§ 21.  

1.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji na terenie swojej nieruchomości w   każdym przypadku wystąpienia zaszczurzeń.  

2.   Obowiązek przeprowadzania akcji odszczurzania spoczywa na właścicielach i   administratorach budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjno-handlowych i   usługowych a   także gospodarstw rolnych. Sposób przeprowadzania akcji winien być zgodny z   instrukcją znajdującą się na opakowaniu środka do deratyzacji.  

§ 22.  

W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz określi, w   uzgodnieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.  

§ 23.  

1.   Kontrolę przestrzegania Regulaminu przeprowadzają funkcjonariusze Policji oraz pracownicy upoważnieni przez Wójta Gminy  

2.   Kontrolujący mają prawo do wstępu na teren nieruchomości zgodnie z   przepisami.  

3.   Naruszenie obowiązków zawartych w   regulaminie lub ich zaniechanie wykonania podlega postępowaniu w   sprawach o   wykroczenie zgodnie z   art. 10 ust. 2a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach  

§ 24.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają odpowiednio zastosowanie przepisy:  

-   Ustawa z   dnia 29 lipca 2005 r. o   zmianie ustawy o   odpadach oraz o   zmianie niektórych innych ustaw  

-   Ustawa z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach  

-   Ustawa z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych  

-   Ustawa z   dnia 7   lipca 1994 r. prawo budowlane  

-   Ustawa z   dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne  

-   Ustawa z   dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa  

-   Ustawa z   dnia 12 września 2002 r. o   normalizacji  

-   Ustawa z   dnia 29 września 1997 r. o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich  

-   Ustawa z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt  

-   Ustawa z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych  

-   Ustawa z   dnia 11 marca 2004 r. o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  

-   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z   dnia 20 czerwca 2002 r. w   sprawie „ Zasad techniki prawodawczej”  

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie  

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji z   dnia 28 kwietnia 2003 r. w   sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne  

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji z   dnia 26 sierpnia 1998 r. w   sprawie zasad i   warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt  

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych  

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z   dnia 17 października 2002 r. w   sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych  

-   Uchwała Rady Gminy Radziechowy – Wieprz nr XXXIV/172/04 z   dnia 30 grudnia 2004 r. w   sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Radziechowy – Wieprz  

§ 25.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Z dniem wejścia w   życie uchwały traci moc uchwała XL/247/09 Rady Gminy Radziechowy- Wieprz z   dnia 29 września 2009 r. w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »