| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/549/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w kwocie 644.022.796,-zł

w tym:

• dochody bieżące 529.997.199,-zł

• dochody majątkowe 114.025.597,-zł

z tego:

a) dochody gminy w kwocie 442.876.374,-zł

w tym:

• dochody bieżące 417.876.362,-zł

• dochody majątkowe 25.000.012,-zł

b) dochody powiatu w kwocie 201.146.422,-zł

w tym:

• dochody bieżące 112.120.837,-zł

• dochody majątkowe 89.025.585,-zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w kwocie 711.295.406,-zł

w tym:

• wydatki bieżące 468.377.870,-zł

• wydatki majątkowe 242.917.536,-zł

z tego:

a) wydatki gminy w kwocie 458.169.732,-zł

w tym:

• wydatki bieżące 355.682.797,-zł

• wydatki majątkowe 102.486.935,-zł

b) wydatki powiatu w kwocie 253.125.674,-zł

w tym:

• wydatki bieżące 112.695.073,-zł

• wydatki majątkowe 140.430.601,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 67.272.610,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacjęzadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" (II transza) 1.006.379,-zł

b) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizacjęzadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego –Pasaż Kulturalny "Andromeda" (II transza) 2.914.604,-zł

c) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacjaobiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) 4.175.610,-zł

d) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (I transza) 2.783.740,-zł

e) kredytu na wyprzedzające finansowanie współfinansowanegoze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miastaTychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448do 28+648" 19.000.000,-zł

f) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnychna rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczekz lat ubiegłych 37.392.277,-zł

§ 4

1. Łączną kwotę przychodów 84.381.550,-zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Łączną kwotę rozchodów 17.108.940,-zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w kwocie 62.755.589,-zł z tego na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku 25.959.350,-zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 19.000.000,-zł

2. pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowegodeficytu budżetu 10.000.000,-zł

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto 1.656.005,-zł

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 9.869.700,-zł w tym:

1. ogólną 1.500.000,-zł

2. celowe 8.369.700,-zł

w tym:

1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu kwocie 6.919.700,-zł

z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych 950.000,-zł

- wynagrodzenia z tytułu skutków awansu zawodowego oraz dodatek uzupełniający dla nauczycieli(wraz z pochodnymi) 500.000,-zł

- roszczenia sporne 2.000.000,-zł

- realizację zadań inwestycyjnych wyróżnionych w konkursie zgłaszanych przez jednostki pomocnicze gminy 3.469.700,-zł,

2) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.450.000,-zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządoweji innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie 28.429.411,-zł

w tym:

- gmina 17.043.247,-zł

- powiat 11.386.164,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między miastem Tychy, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 75.294.567,-zł

w tym:

- dotacje na działalność bieżącą 56.842.699,-zł

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne 18.451.868,-zł w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.400.000,-zł

2. Wydatki w kwocie 2.400.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w

a. Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.205.000,-zł

b. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 195.000,-zł

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.860.000,-zł

2. Wydatki w kwocie 5.575.039,-zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarkiwodnej.

§ 13

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:

- przychody 84.598.740,-zł

- koszty 82.445.108,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach z wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

3. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty 10.000.000,-zł,

4. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, o których mowa w § 5,

5. wcześniejszej spłaty kredytu i pożyczek, o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 15

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, stanowią ich refundację i zmniejszają ich wykonanie.

2. Ustala się, że uzyskane w tym samym roku budżetowym przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu zapłaconych odsetek, stanowią ich refundację i zmniejszają wykonanie wydatków z tego tytułu.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


TABELA Nr 1
Zalacznik1.pdf

TABELA Nr 1

TABELA Nr 2
Zalacznik2.pdf

TABELA Nr 2

TABELA Nr 3
Zalacznik3.pdf

TABELA Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/549/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/549/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/549/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/549/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/549/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »