| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/301/12 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222 ust.1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2013, w wysokości 43.639.556,00 , z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 41.075.680,00

b) dochody majątkowe w wysokości 2.563.876,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2013, w wysokości 42.937.157,98 zł , z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 38.931.122,28 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.006.035,70 zł

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 702.398,02 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.995.551,00 zł oraz rozchody w kwocie 2.697.949,02 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tworzy się:

a) rezerwę ogólną w wysokości 95.000,00 zł

b) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000,00 .

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.758.586,00 , zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 220.000,00 zł               oraz wydatki w kwocie               220.000,00               z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 359.087,81 zł, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wykaz zadań majątkowych na łączną kwotę 4.006.035,70 , w tym:

a) roczne zadania majątkowe w wysokości 499.169,10 zł, zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały budżetowej,

b) wieloletnie zadania majątkowe w części przewidzianej do realizacji na 2013 r. w wysokości 3.506.866,60 zł,  zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 10.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu w wysokości 1.582.750,00 , w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.275.750,00 zł, w tym:

- dotacje przedmiotowe w kwocie 631.250,00 zł

- dotacje podmiotowe w kwocie 463.500,00 zł

- dotacje celowe w kwocie 181.000,00 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 307.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe w kwocie 307.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

a) przychody w kwocie 7.037.500,00 zł

b) koszty w kwocie 7.037.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się limit dla:

a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00

b) zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.372.694,00

c) zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 350.000,00 zł

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- wydatków majątkowych

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu rok przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000,00

d) zaciągnięcia pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.372.694,00

e) zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 350.000,00 zł.

f) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy

g) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/301/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/301/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/301/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/301/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/301/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/301/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/301/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/301/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/301/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/301/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/301/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/301/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Niniejsza uchwała obejmuje założenia jakie przyjęto w projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2013 za wyjątkiem zmian które wprowadzono do niniejszej uchwały a które obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: " Budowa oświetlenia ulicznego w Wieszowie ul. Nawrotki".

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność na zadaniu inwestycyjnym pn.: " Budowa sieci wodociągowej Wieszowa ul. Sienkiewicza, Racławicka, Słowiańska, Szopena", o kwotę 10.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 20.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa wodociągu w Karchowicach na ul. Bytomskiej".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »