| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. , poz. 391 t.j.)

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala:

§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

a) baterii i akumulatorów,

b) przeterminowanych lekarstw, opakowań po lekarstwach,

c) tekstyliów,

d) mebli, sprzętu AGD, RTV, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów wielkogabarytowych,

e) zużytych opon,

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z miejsc wskazanych przez odbiorcę odpadów.

2) przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Krzanowice realizuje odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) zmieszane (nieselektywnie zbierane)

b) selektywnie zbierane:

- szkło,

- tworzywa sztuczne, w tym PET,

- makulaturę,

- odpady ulęgające biodegradacji,

- opakowania wielomateriałowe,

- metale.

3) przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów,

4) odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej dwa razy w miesiącu,

5) odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej raz na miesiąc;

6) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady wymienione w pkt.1 zebrane w sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jeżeli ich przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Gminy Krzanowice realizuje odbiór odpadów komunalnych, w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe;

7) opłata uiszczana Gminie za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów w sytuacji określonej w pkt.6.

§ 2. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240l, 1100l, KP-7

2) worki o pojemności od 60 do 120 l;

3) kontenery

2. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych 30l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60l;

2) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika;

3) dla przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych – 40 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

5) dla lokali gastronomicznych – 30 l na jedno miejsce konsumpcyjne; jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

7) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 litrów na jedno łóżko;

8) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

§ 3. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1. Pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l;

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:

1) NIEBIESKI ( worek) z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia (gazety, książki, zapisane kartki, pudełka kartonowe i tekturowe, papier szkolny i biurowy)

2) ŻÓŁTY (worek) z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne (puste butelki po napojach itp. typu PET, kosmetykach i środkach czystości)

3) ZIELONY ( worek) z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane kolorowe (butelki po napojach – także alkoholowych i żywności, opakowania po kosmetykach, słoiki bez zakrętek);

4) BRĄZOWY ( pojemnik) z przeznaczeniem na odpady ulęgające biodegradacji.

3. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptece na terenie Gminy Krzanowice.

4. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych miejscu.

5. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczenia ich poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.07. 2013r..

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Salomon Finance

doradztwo kredytowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »