| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. , poz. 391 t.j.)

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala:

§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

a) baterii i akumulatorów,

b) przeterminowanych lekarstw, opakowań po lekarstwach,

c) tekstyliów,

d) mebli, sprzętu AGD, RTV, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów wielkogabarytowych,

e) zużytych opon,

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z miejsc wskazanych przez odbiorcę odpadów.

2) przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Krzanowice realizuje odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) zmieszane (nieselektywnie zbierane)

b) selektywnie zbierane:

- szkło,

- tworzywa sztuczne, w tym PET,

- makulaturę,

- odpady ulęgające biodegradacji,

- opakowania wielomateriałowe,

- metale.

3) przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów,

4) odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej dwa razy w miesiącu,

5) odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej raz na miesiąc;

6) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady wymienione w pkt.1 zebrane w sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jeżeli ich przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Gminy Krzanowice realizuje odbiór odpadów komunalnych, w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe;

7) opłata uiszczana Gminie za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów w sytuacji określonej w pkt.6.

§ 2. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240l, 1100l, KP-7

2) worki o pojemności od 60 do 120 l;

3) kontenery

2. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych 30l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60l;

2) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika;

3) dla przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych – 40 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

5) dla lokali gastronomicznych – 30 l na jedno miejsce konsumpcyjne; jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

7) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 litrów na jedno łóżko;

8) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

§ 3. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1. Pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l;

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:

1) NIEBIESKI ( worek) z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia (gazety, książki, zapisane kartki, pudełka kartonowe i tekturowe, papier szkolny i biurowy)

2) ŻÓŁTY (worek) z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne (puste butelki po napojach itp. typu PET, kosmetykach i środkach czystości)

3) ZIELONY ( worek) z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane kolorowe (butelki po napojach – także alkoholowych i żywności, opakowania po kosmetykach, słoiki bez zakrętek);

4) BRĄZOWY ( pojemnik) z przeznaczeniem na odpady ulęgające biodegradacji.

3. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptece na terenie Gminy Krzanowice.

4. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych miejscu.

5. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczenia ich poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.07. 2013r..

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »