| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/318/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4   i 9   lit. c i   d oraz pkt 10 i   15, art. 58 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001, nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art.12 pkt   5, art.91 i   92 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z   2001, nr 142, poz.1592 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust.1, art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art.220, art.221, art.222, art.223, art.235, ar.236, art.237, art.242, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009, nr 157, poz.1240 z   późniejszymi zmianami),  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala:  

§   1.   Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   wysokości   208.434.493 zł,   z wyodrębnieniem :  

-   dochodów bieżących w   wysokości 165.879.059 zł,  

-   dochodów majątkowych w   wysokości 42.555.434 zł,  

w układzie działów i   rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w   tabeli nr 1.  

§   2.   Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   wysokości   221.540.944   zł,   z wyodrębnieniem :  

-   wydatków bieżących w   wysokości 164.759.169 zł,  

-   wydatków majątkowych w   wysokości 56.781.775 zł,  

w układzie działów i   rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w   tabeli nr 2.  

§   3.   Rezerwę ogólną w   wysokości   1.442.110 zł,   rezerwę celową w   wysokości   496.500 zł   z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę celową w   kwocie   841.162     z przeznaczeniem na inwestycje w   placówkach oświatowych.  

§   4.   Kwotę planowanego deficytu w   wysokości   13.106.451 zł   wraz z   następującymi źródłami pokrycia deficytu :  

-   przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w   wysokości 1.139.135 zł,  

-   przychody z   zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w   wysokości 11.375.316 zł,  

-   przychody z   zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w   wysokości 592.000 zł  

przedstawione w   tabeli nr 3.  

§   5.   Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   wysokości   23.267.316 zł,   w tym :  

-   przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w   wysokości 11.300.000 zł, z   przeznaczeniem na inwestycje w   infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,  

-   przychody z   zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w   wysokości 592.000 zł ,  

-   przychody z   zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w   wysokości 11.375.316 zł ,  

przedstawione w   tabeli nr 3.  

§   6.   Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   wysokości   10.160.865 zł,   w tym :  

-   na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w   wysokości 9.500.000 zł,  

-   na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu pożyczek w   wysokości 660.865 zł,  

przedstawione w   tabeli nr 3.  

§   7.   Limity zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o   których mowa w   art. 89 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych, w   tym na :  

1.   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   wysokości 6.000.000 zł,  

2.   finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   wysokości  

11.967.316 zł z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów,  

3.   finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   wysokości 1.139.135   zł z   tytułu emitowanych papierów wartościowych,  

4.   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w   wysokości 10.160.865 zł, w   tym z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek,  

5.   wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej w   wysokości 0   zł,  

przedstawione w   tabeli nr 3.  

§   8.   Kwotę wydatków przypadających do spłaty w   danym roku budżetowym, zgodnie z   zawartą umową, z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w   wysokości 3.216.164 zł.  

§   9.   Emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w   łącznej wysokości 11.300.000 zł na inwestycje w   infrastrukturę komunalną i   na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

§   10.   Plan dochodów i   wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w   tabeli nr 4   i 5.  

§   11.   Plan dochodów i   wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w   tabeli nr 6   i 7.  

§   12.   Plan dochodów i   wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z   realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z   organami administracji rządowej, przedstawiony w   tabeli nr 8   i 9.  

§   13.   Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej, przedstawiony w   tabeli nr 10.  

§   14.   Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z   realizacją zadań j.s.t. w   podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i   dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w   załączniku nr 1   do uchwały,  

§   15.   Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z   realizacją zadań j.s.t. w   podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i   dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w   załączniku nr 2   do uchwały,  

§   16.   Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w   załączniku nr 3   do uchwały.  

§   17.   Plan przychodów i   kosztów samorządowego zakładu budżetowego, przedstawiony w   załączniku nr   4   do uchwały.  

§   18.   Dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 710.000 zł i   wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   kwocie 687.500 zł i   narkomanii w   kwocie 24.500 zł.  

§   19.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wynikających z   ustawy Prawo Ochrony Środowiska w   kwocie 1.300.000 zł.  

§   20.   Upoważnić Prezydenta Miasta do :  

1.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach,  

2.   Zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, o   których mowa w   art. 89 ust.1 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009, Nr 157, poz.1240 z   późniejszymi zmianami),  

3.   Dokonywania wszelkich zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.  

§   21.   Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Miasta Świętochłowice w   2013 roku :  

1.   uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym,  

2.   uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.  

§   22.   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   23.   Uchwała obowiązuje od 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 


Plan dochodów na 2013 rok  
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 01  

Plan wydatków na 2013 rok  
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2  

Kwota planowanego deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu 2013  
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 03  

Dotacje na zadania zlecone na 2013 rok  
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 04  

Wydatki na zadania zlecone na 2013 rok  
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 05  

Dotacje na zadania powiatowe na 2013 rok  
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 06  

Wydatki na zad.powiatowe na 2013 rok  
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 07  

Dotacje na porozumienia na 2013 rok  
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 08  

Wydatki na porozumienia na 2013 rok  
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 09  

Dochody Skarbu Państwa na 2013 rok  
Zalacznik10.pdf

Tabela Nr 10  

Dotacje podmiotowe na 2013 rok  
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 01  

Dotacje celowe na 2013 rok  
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 02  

Dochody Własne na 2013 rok  
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 03  

Zakład budżetowy MZBM na 2013 rok  
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 04  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »