| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/287/2012 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2013

1.   Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2013 w   łącznej kwocie 27   687   110,80 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie 23   923   298,80 zł.  

2)   dochody majątkowe w   kwocie 3   763   812,00 zł., jak w   załączniku nr 1   do uchwały.  

2.   Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w   wysokości 29   346   520,02 zł. z   czego:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości 24 347 666,88 zł;  

2)   wydatki majątkowe w   wysokości 4   998 853,14 zł., jak w   załączniku nr 2   do uchwały.  

3.   Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 1.659 409,22 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

1)   kredytu w   kwocie 1.000.000,00 zł.  

2)   wolnych środków w   kwocie 659   409,22 zł.  

4.   Ustala się łączną kwotę przychodów i   rozchodów budżetu, z   czego:  

1)   przychody w   kwocie 2.248 584,22 zł.  

2)   rozchody w   kwocie 589.175,00 zł., zgodnie z   załącznikiem nr 3   do uchwały.  

5.   Ustala się limity zobowiązań:  

1)   na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.,  

2)   na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie 1   000 000,00 zł  

6.   Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych, w   łącznej kwocie 1   328   420,00 zł. - zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

7.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami:  
1/ dochody w   kwocie 1.578 430,00 zł.  2/ wydatki w   kwocie 1.578 430,00 zł., zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

8.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań na podstawie porozumień z   organami administracji rządowe w   kwocie 500,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

9.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   kwocie 1   000,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

10.   Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w   ramach Funduszu Sołeckiego w   wysokości 197.873,45 zł. , zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

11.   W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z   tytułu potencjalnych w   roku 2013 spłat kwot wynikających z   udzielonego przez Gminę poręczenia i   gwarancji w   kwocie 368.904,00 zł.  

12.   Określa się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w   programie przeciwdziałania narkomanii:  

1)   dochody 140.000,00 zł.  

2)   wydatki 140.000,00 zł.  13 .Określa się dochody z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska i   wydatki na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska :  

1)   dochody 30.000,00 zł.  

2)   wydatki 30.000,00 zł.  

14.   Określa się dochody z   tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników i   operatorów publicznego transportu zbiorowego z   przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki na utrzymanie przystanków :  

1)   dochody 2   500,00 zł  

2)   wydatki 2   500,00 zł.  

15.   Określa się dochody z   tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( dla II półrocza 2013 r):  

1)   planowane dochody - 465   000,00 zł  

2)   wydatki - 465   000,00 zł.  

16.   Tworzy się w   budżecie rezerwy łącznie w   kwocie 210 000,00 zł, w   tym::  

-   ogólną w   wysokości 144   890,00 zł,  

-   celową w   wysokości 65   110,00 zł. - na realizację zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

17.   Upoważnia się Burmistrza Toszka do:  

1)   zaciągania kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1   000   000,00 zł.  

2)   lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,  

3)   dokonywania zmian w   budżecie, polegających na zmianach planu:  

a)   wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy w   zakresie wydatków bieżących w   ramach działu,  

b)   wydatków majątkowych w   ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i   grupami paragrafów wydatków bieżących i   majątkowych.  

4)   do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013.                

18.   Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:  

1)   dokonane w   2013 roku zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym,  

2)   dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego.  

19.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.  

20.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r. i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Toszku  


Ireneusz   Kokoszka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/287/2012
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »