| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/287/2012 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2013

1.   Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2013 w   łącznej kwocie 27   687   110,80 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie 23   923   298,80 zł.  

2)   dochody majątkowe w   kwocie 3   763   812,00 zł., jak w   załączniku nr 1   do uchwały.  

2.   Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w   wysokości 29   346   520,02 zł. z   czego:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości 24 347 666,88 zł;  

2)   wydatki majątkowe w   wysokości 4   998 853,14 zł., jak w   załączniku nr 2   do uchwały.  

3.   Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 1.659 409,22 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

1)   kredytu w   kwocie 1.000.000,00 zł.  

2)   wolnych środków w   kwocie 659   409,22 zł.  

4.   Ustala się łączną kwotę przychodów i   rozchodów budżetu, z   czego:  

1)   przychody w   kwocie 2.248 584,22 zł.  

2)   rozchody w   kwocie 589.175,00 zł., zgodnie z   załącznikiem nr 3   do uchwały.  

5.   Ustala się limity zobowiązań:  

1)   na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.,  

2)   na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie 1   000 000,00 zł  

6.   Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych, w   łącznej kwocie 1   328   420,00 zł. - zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

7.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami:  
1/ dochody w   kwocie 1.578 430,00 zł.  2/ wydatki w   kwocie 1.578 430,00 zł., zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

8.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań na podstawie porozumień z   organami administracji rządowe w   kwocie 500,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

9.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   kwocie 1   000,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

10.   Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w   ramach Funduszu Sołeckiego w   wysokości 197.873,45 zł. , zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

11.   W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z   tytułu potencjalnych w   roku 2013 spłat kwot wynikających z   udzielonego przez Gminę poręczenia i   gwarancji w   kwocie 368.904,00 zł.  

12.   Określa się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w   programie przeciwdziałania narkomanii:  

1)   dochody 140.000,00 zł.  

2)   wydatki 140.000,00 zł.  13 .Określa się dochody z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska i   wydatki na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska :  

1)   dochody 30.000,00 zł.  

2)   wydatki 30.000,00 zł.  

14.   Określa się dochody z   tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników i   operatorów publicznego transportu zbiorowego z   przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki na utrzymanie przystanków :  

1)   dochody 2   500,00 zł  

2)   wydatki 2   500,00 zł.  

15.   Określa się dochody z   tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( dla II półrocza 2013 r):  

1)   planowane dochody - 465   000,00 zł  

2)   wydatki - 465   000,00 zł.  

16.   Tworzy się w   budżecie rezerwy łącznie w   kwocie 210 000,00 zł, w   tym::  

-   ogólną w   wysokości 144   890,00 zł,  

-   celową w   wysokości 65   110,00 zł. - na realizację zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

17.   Upoważnia się Burmistrza Toszka do:  

1)   zaciągania kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1   000   000,00 zł.  

2)   lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,  

3)   dokonywania zmian w   budżecie, polegających na zmianach planu:  

a)   wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy w   zakresie wydatków bieżących w   ramach działu,  

b)   wydatków majątkowych w   ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i   grupami paragrafów wydatków bieżących i   majątkowych.  

4)   do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013.                

18.   Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:  

1)   dokonane w   2013 roku zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym,  

2)   dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego.  

19.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.  

20.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r. i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Toszku  


Ireneusz   Kokoszka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/287/2012
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »