| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/263/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2013

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3i, art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)                                                                                                                 Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 45.146.557,75 zł w tym:

1. Dochody bieżące 39.090.159,25 zł w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 310.769,75 zł

2. Dochody majątkowe 6.056.398,50 zł w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 3.873.593,50 zł

jak w załączniku nr 1.

§ 2.

             

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.946.876,75 zł

jak w załączniku nr 2                                                                                    

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 36.878.463,75 zł w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 27.989.032,68 zł z czego:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.466.561,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.522.471,68 zł

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.573.160,00 zł

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.257.807,00 zł

4) Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 357.554,07 zł z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 303.085,27 zł

b) ze środków pochodzących z budżetu Państwa               7.860,48 zł

c) ze środków własnych 46.608,32 zł

5) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 193.710,00 zł

6) Wydatki na obsługę długu publicznego 507.200,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.068.413,00 zł w tym:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.068.413,00 zł z czego:

a) na wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 5.429.498,00 zł w tym:

- ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 3.796.718,50 zł

- ze środków pochodzących z budżetu Państwa 0,00 zł

jak w załączniku 2a

§ 3.

                                                                                   

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.800.319.00 zł, który zostanie pokryty przychodami      pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek 1.117.018,00 zł

b) zaciągniętych kredytów 1.683.125,00 zł

c) wolnych środków 176,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.447.194,00 zł               oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.646.875,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 2.800.143,00 zł

3) wyprzedzające finansowanie zadań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.298.660,00 zł

4) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 646.875,00 zł

4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ustępie 3.

§ 4.

                           

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000,00 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 414.000,00 zł z czego:

a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli 324.000,00 zł

b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 90.000,00 zł

szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4

§ 5.

              Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań     zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych                            na podstawie porozumień z organami tej administracji oraz dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących

zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem nr 7

4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6.

              Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 4.970.865,00 zł                                           z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.317.425,00 zł w tym:

a) dla zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach 2.486.325,00 zł na:

- zadania inwestycyjne 1.380.705,00 zł

- zadania bieżące 1.105.620,00 zł

b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 1.583.650,00 zł

c) dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień (pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych) 91.000,00 zł:

- Gmina Kozy 19.200,00 zł

- Gmina Kęty 26.200,00 zł

- Gmina Bielsko - Biała 39.500,00 zł

- Gmina Czechowice - Dziedzice 6.100,00 zł

d) dotacja celowa dla Gminy Bielsko - Biała 6.450,00 zł w tym:

- Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 6.450,00 zł

e) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego w kwocie 157.000,00 zł w tym:

- szpitale 10.000,00 zł

- dofinansowanie publicznego transportu 140.000,00 zł

- rozwój elektronicznych usług publicznych 7.000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 646.440,00 zł w tym:

a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli („Ochronka”) w wysokości 346.440,00 zł

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 290.000,00 zł

c) dotacja celowa dla OSP Dankowice jako organizacji pożytku publicznego - przeciwdziałanie patologiom społecznym 10.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9              

§ 7.

             

1. Wydatki budżetu obejmują zadnia jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 136.860,00 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołecki (Dz. U. Nr. 52, poz. 420) na łączną kwotę 114.060,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a

2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.

§ 8.

             

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości:

- przychody 7.901.246,00 zł

- koszty 8.165.407,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11

2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie 2.486.325,00 zł

a) jako dotację przedmiotową w kwocie 1.105.620,00 zł (brutto) dopłata do 1 m3ścieków

b) jako dotację inwestycyjną w kwocie 1.380.705,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 30.000,00 zł

- wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim 100.000,00 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach 1.250.705,00 zł

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach do dokonywania przesunięć               w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 9.

              Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 12.

§ 10.

              Upoważnia się Burmistrza do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających:

a) na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenia, umowy o dzieło) oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy umów cywilnoprawnych  ( umowy zlecenia, umowy o dzieło) w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

d) na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków bieżących oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 11.

             

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów. .

§ 12.

              Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.


             

§ 13.

              Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6a.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10-1 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10-1.pdf

Załącznik Nr 10-2 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10-2.pdf

Załącznik Nr 10-3 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10-3.pdf

Załącznik Nr 10-4 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10-4.pdf

Załącznik Nr 10-5 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10-5.pdf

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10a.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/263/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »