| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PS.031.2.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie objęcia mieszkańców Powiatu Rybnickiego działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku(2012/076794)    

 

Porozumienie Nr PS.031.2.2012  
w sprawie: objęcia mieszkańców Powiatu Rybnickiego działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej i   Psychoterapii w   Rybniku  

 

zawarte w   dniu 28 listopada 2012   r. w   Rybniku pomiędzy:  


 

Miastem Rybnik   , które reprezentuje:  

Adam Fudali - Prezydent Miasta Rybnika  


działający na podstawie Uchwały Nr 545/XLI/2009 Rady Miasta Rybnika z   dnia 17 czerwca  
2009 roku   w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z   Powiatem Rybnickim na objęcie mieszkańców Powiatu działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej i   Psychoterapii w   Rybniku   ,  

zwanym dalej „Miastem”,  

a  

Powiatem Rybnickim   , który reprezentują:  

Damian Mrowiec - Starostwa Powiatu   ,  

Aleksandra Chudzik - Wicestarosta Powiatu  


działający na podstawie Uchwały Nr XXI/136/12 Rady Powiatu w   Rybniku z   dnia 23 sierpnia  
2012 r.   w   sprawie powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego w   zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej   ,  

zwanym dalej „Powiatem”.  


Strony ustalają, co następuje:  

 

§   1.   1.   Przedmiotem niniejszego porozumienia jest objęcie mieszkańców Powiatu działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej i   Psychoterapii w   Rybniku, będącego jednostką organizacyjną Miasta, zwanego dalej „Ośrodkiem”, w   liczbie nieprzekraczającej 70 osób dorosłych rocznie, z   zastrzeżeniem ust. 2. Objęcie dzieci działalnością Ośrodka przewiduje się tylko w   systemie terapii rodzin.  

2.   Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby mieszkańców Powiatu, którzy zostaną objęci działalnością Ośrodka w   danym roku kalendarzowym, po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii przez Strony w   formie pisemnej. Akceptacja Powiatu zwiększonej liczby mieszkańców skutkować będzie zwiększeniem dotacji celowej na dany rok kalendarzowy, której wysokość zostanie określona aneksem do Porozumienia.  

3.   W   ramach działalności, o   której mowa w   ust. 1, udzielana będzie pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, pedagogiczna i   socjalna w   następującym zakresie:  

1)   problemów uzależnień m.in. od alkoholu, narkotyków, hazardu,  

2)   kryzysów związanych z   funkcjonowaniem w   grupie społecznej,  

3)   trudności adaptacyjnych,  

4)   kryzysów związanych z   sytuacją zdrowotną,  

5)   problemów przemocy.  

4.   Pomoc, o   której mowa w   ust. 3, udzielana będzie w   formach: edukacja, wsparcie, porady, konsultacje, terapia, przy zastosowaniu następujących metod pracy: spotkania indywidualne, rodzinne, małżeńskie/par, grupowe.  

5.   Pomoc, o   której mowa w   ust. 3, udzielana będzie w   siedzibie Ośrodka w   Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 16, w   dni robocze, od godziny 8.00 do godz. 20.00, po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej. W   sytuacjach nagłych, kryzysowych pomoc udzielana będzie całodobowo, bez wymogu wcześniejszej rejestracji.  

6.   W ramach porozumienia przewiduje się również uczestnictwo sprawców przemocy, będących mieszkańcami Powiatu, w   programach korekcyjno-edukacyjnych realizowanych przez Ośrodek, finansowanych ze środków budżetu państwa, pod warunkiem pozyskania przez Miasto środków na ww. cel.  

§   2.   1.   W 2013 roku Powiat zobowiązuje się przekazać Miastu dotację celową w   kwocie   100.000 zł (sto tysięcy złotych)   na pokrycie kosztów związanych z   działalnością, o   której mowa w   § 1   ust. 1.  

2.   Wysokość dotacji celowej w   dalszych latach obowiązywania Porozumienia określi corocznie aneks. Wysokość dotacji celowej zostanie uzgodniona przez Strony w   formie pisemnej najpóźniej   do dnia  

15 października roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy   .  

3.   W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, Strony Porozumienia dopuszczają możliwość zwiększenia dotacji celowej w   trakcie roku kalendarzowego.  

4.   W przypadku konieczności przeprowadzenia zadań inwestycyjnych, zostanie zawarte odrębne porozumienie, dotyczące uzgodnienia tych zadań, wysokości udziału Powiatu w   wydatkach na ich realizację, trybu przekazywania i   sposobu rozliczania środków przeznaczonych na ten cel.  

5.   Dotacja celowa przekazywana będzie przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika  

nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w   BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik   w   dwóch równych ratach, w   następujących terminach: I   rata - do dnia 15 lutego, II rata - do dnia 15 czerwca.  

§   3.   1.   Przekazaną dotację celową Miasto zobowiązane jest wykorzystać do dnia 31 grudnia.  

2.   Niewykorzystana część dotacji celowej podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia następnego roku na rachunek bankowy Powiatu   nr 55 8456 0009 2001 0023 9628 0002 w   Banku Spółdzielczym w   Żorach.  

3.   Od niewykorzystanej kwoty dotacji celowej, zwróconej po terminie wskazanym w   ust. 2, naliczone zostaną odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie wskazanego terminu zwrotu.  

4.   Miasto do 15 stycznia roku następnego, przedstawi Powiatowi rozliczenie przekazanej dotacji w   formie sprawozdania Rb-28S.  

§   4.   1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.  

3.   Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron, z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa z   końcem miesiąca.  

4.   Oświadczenie o   rozwiązaniu Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   5.   Strony nawzajem zobowiązują się do niezwłocznego informowania o   wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Porozumienia.  

§   6.   Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   7.   W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne powszechnie obowiązujące, właściwe ze względu na przedmiot Porozumienia.  

§   8.   Ewentualne spory, powstałe w   związku z   zawarciem i   wykonywaniem Porozumienia, Strony będą  

starały się rozstrzygać polubownie.W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Miasta sądu powszechnego.  

§   9.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  
MIASTO                                                                           POWIAT  

 

Prezydent Miasta  


Adam   Fudali

Starosta Powiatu  


Damian   Mrowiec


Wicestarosta Powiatu  


Aleksandra   Chudzik

.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

N Dorfina – niezależni doradcy finansowi

Doradcy finansowi N Dorfina

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »