| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/529/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) i   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r. poz. 299)  

Rada Miejska w   Czeladzi uchwala co następuje:  

§   1.   Określić szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Czeladzi  


mgr   Jolanta   Moćko

 


Załącznik do Uchwały Nr XL/529/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych  

1.   Opis wyposażenia technicznego.  

1)   Wymagania dotyczące pojazdów:  

a)   pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w   dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem,  

b)   pojazdy, o   których mowa w   ust. 1, winny spełniać standardy techniczne określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z   2002 r. Nr 193, poz. 1617),  

c)   pojazdy winny być oznakowane w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i   numeru telefonu przedsiębiorcy lub „logo” wskazujące na przedsiębiorstwo.  

2)   Posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi dokumentami wskazującymi na podstawę prawną posiadania pojazdów.  

3)   Wymagania dotyczące bazy transportowej:  

a)   posiadanie bazy transportowej, należy wykazać za pomocą dokumentów wskazujących na posiadanie prawa do korzystania z   niej (wyciągiem z   księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania, itp.),  

b)   baza transportowa winna posiadać:  

-   miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,  

-   wydzielone miejsce wraz z   urządzeniami do mycia i   dezynfekcji samochodów (w przypadku jego braku – umowę potwierdzającą prawo do korzystania z   usług mycia i   dezynfekcji samochodów).  

c)   baza transportowa winna spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa i   higieny pracy, przeciwpożarowe, ochrony środowiska oraz określone w   odrębnych przepisach, m.in. w   przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie obiektu), powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych.  

2.   Wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych: świadczenie usług winno się odbywać w   sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w   wyniku niewłaściwego opróżniania, a   tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i   wód gruntowych.  

3.   Miejsca przekazywania nieczystości ciekłych: przedsiębiorca powinien przedłożyć dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne spełniające obowiązki wynikające z   ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy Prawo wodne oraz inne przewidziane odrębnymi przepisami.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Czeladzi  


mgr   Jolanta   Moćko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »