| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Szczyrk - rejon cmentarza komunalnego przy ul. Beskidzkiej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z   2012 r. Dz.U. poz. 647) oraz w   związku z   uchwałą nr LXIV/326/2010 z   dnia 25 maja 2010 r. w   sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu planu zagospodarowania miasta Szczyrk – rejon cmentarza komunalnego przy ul. Beskidzkiej  

Rada Miejska w   Szczyrku  
po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego  
miasta Szczyrk,  
uchwala  
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
fragmentu miasta Szczyrk – rejon cmentarza komunalnego przy ul. Beskidzkiej  
w następujący sposób:  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Szczyrk – rejon cmentarza komunalnego przy ul. Beskidzkiej, zwany dalej „planem”, obejmuje obszar w   granicach określonych na rysunku planu.  

§   2.   Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące załączniki:  

1)   załącznik graficzny nr 1   – rysunek planu w   skali 1:2000;  

2)   załącznik nr 2   – rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3)   załącznik nr 3   – rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§   3.   Na rysunku planu, o   którym mowa w   § 2   pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:  

1)   Obowiązujące:  

a)   granice obszaru objętego planem,  

b)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

c)   przeznaczenia terenów według symboli podanych w   § 4,  

d)   nieprzekraczalne linie zabudowy  

2)   Informacyjne:  

a)   granice oraz numery ewidencyjne nieruchomości,  

b)   pozostałe oznaczenia,  

§   4.   W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole literowe oznaczone na rysunku planu:  

1)   A2.17a ZC – tereny cmentarza  

2)   A2.17b ZI - tereny zieleni izolacyjnej  

3)   A2.1 U   – tereny zabudowy usługowej  

4)   A2.11 UO – tereny usług oświaty  

§   5.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   przepisach odrębnych   – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z   aktami wykonawczymi w   dniu uchwalenia planu;  

2)   przeznaczeniu dopuszczalnym   – należy przez to rozumieć, że w   danym terenie występują inne funkcje i   formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z   nim kolizji;  

3)   przeznaczeniu podstawowym   – należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w   planie sposób użytkowania terenów w   obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne;  

4)   rysunku planu   - należy przez to rozumieć rysunek planu w   skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały;  

5)   terenie   – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części, stanowiące jednostkę planu o   określonym przeznaczeniu, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;  

6)   uchwale   – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w   Szczyrku w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Szczyrk – rejon cmentarza komunalnego przy ul. Beskidzkiej;  

7)   ustawie   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z   2012 r. Dz.U. poz. 647);  

8)   procencie terenów zabudowanych   - jest to iloraz: sumy powierzchni zabudowy, liczonej na poziomie parteru w   zewnętrznym obrysie murów, wszystkich budynków położonych w   granicach działki budowlanej, do powierzchni tej działki, przemnożony przez 100%;  

9)   procent terenów zieleni   - jest to iloraz sumy wszystkich powierzchni biologicznie czynnych położonych w   granicach działki budowlanej, do powierzchni tej działki, przemnożony przez 100%;  

10)   nieprzekraczalnej linii zabudowy   – należy przez to rozumieć linię określoną na rysunku planu stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania, linia ta nie dotyczy balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji;  

§   6.   Ze względu na istniejące uwarunkowania, w   obszarze objętym planem nie mają zastosowania wymagania określone obowiązkowym zakresem art.15 ust. 2   pkt. 4, 5   i 7   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

§   7.   1.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   Zakaz zanieczyszczania wód i   gruntów.  

2)   Nakaz uwzględniania nakazów i   ograniczeń wynikających z   położenia w   otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.  

3)   Ograniczenia w   zakresie funkcji:  

a)   zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z   wyjątkiem sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury technicznej oraz wszelkich urządzeń i   obiektów związanych z   podstawowym przeznaczeniem terenu.  

4)   Nakaz utrzymania, ochrony i   pielęgnacji istniejącego drzewostanu, szczególnie starodrzewu.  

5)   Nakaz zastosowania do celów grzewczych i   technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnych i   standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy, ciepła woda z   sieci ciepłowniczej, drewno, węgiel), bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii.  

6)   Obowiązek zachowania standardów emisyjnych i   standardów jakości środowiska, stosownie do przepisów z   zakresu ochrony środowiska.  

7)   Wymagania w   zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, wibracjami i   polami elektromagnetycznymi realizować zgodnie z   obowiązującymi przepisami odrębnymi.  

8)   Nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z   gminnym programem gospodarki odpadami.  

9)   Zakaz składowania surowców, materiałów zawierających substancje toksyczne lub łatwopalne w   ilości mogącej stanowić zagrożenie w   wypadku ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska.  

10)   Nakaz utwardzania dróg i   placów w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem wraz z   odprowadzeniem wód opadowych i   roztopowych do kanalizacji deszczowej i   rowów otwartych do istniejących cieków, pod warunkiem utrzymania czystości odprowadzanych wód, zgodnie z   obowiązującymi przepisami odrębnymi.  

11)   Materiały użyte do utwardzania i   niwelacji terenów nie mogą należeć do określonych w   przepisach odrębnych kategorii odpadów niebezpiecznych.  

12)   Nakaz odprowadzenia wód opadowych i   roztopowych spływających z   powierzchni utwardzonych (ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, ulic, parkingów, placów, tarasów, dojść, dojazdów) w   sposób nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z   materiałów niestabilnych (żwiru, kamieni itp.).  

13)   Nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych pozwalających na przemieszczanie się drobnej fauny.  

14)   Zakaz wykonywania ogrodzeń z   prefabrykatów betonowych i   drutów kolczastych.  

15)   Obszar opracowania położony jest w   obszarze głównych zbiorników wód podziemnych GZWP 348 "Beskid Śląski" wymagających najwyższej ochrony zasobów wodnych.  

16)   W zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami i   promieniowaniem elektromagnetycznym:  

a)   zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na terenach akustycznie chronionych, stosownie do przepisów odrębnych z   zakresu ochrony środowiska, tj.: na terenach oznaczonych symbolami UO jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i   młodzieży,  

b)   zakaz lokalizacji urządzeń mogących powodować wibracje.  

§   8.   1.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   Obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem poprzez wewnętrzną obsługę komunikacyjną oraz dojazdy w   połączeniu z   istniejącymi drogami dojazdowymi.  

2)   Zaopatrzenie w   energię elektryczną - poprzez istniejący i   projektowany układ sieci i   urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich i   niskich napięć, zarówno w   wykonaniu napowietrznym jak i   kablowym.  

3)   Zaopatrzenie w   wodę:  

a)   nakaz podłączenia istniejących i   projektowanych budynków do miejskiej sieci wodociągowej.  

4)   Odprowadzenie ścieków bytowych:  

a)   do kanalizacji sanitarnej ogólno miejskiej, po jej wybudowaniu,  

b)   do szczelnych osadników opróżnianych okresowo do czasu wybudowania kanalizacji ogólno miejskiej,  

c)   do przydomowych oczyszczalni ścieków.  

§   9.   1.   Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów do objęcia procedurą scalania i   podziału nieruchomości w   rozumieniu ustawy o   gospodarce nieruchomościami.  

2)   Ustala się następujące zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

a)   minimalna szerokość frontu działki – 20 m,  

b)   minimalna powierzchnia działki – 600 m 2 ,  

c)   kąt położenia granic działek w   stosunku do pasa drogowego: 20÷100 stopni.  

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe  

§   10.   1.   Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem   A2.17 ZC:  

1)   Przeznaczenie podstawowe terenu:  

a)   tereny cmentarza.  

2)   Przeznaczenie dopuszczalne terenu:  

a)   obiekty i   urządzenia związane z   podstawowym przeznaczeniem terenu,  

b)   sieci, urządzenia i   obiekty infrastruktury technicznej.  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania:  

1)   Nakazy:  

a)   lokalizacja co najmniej jednego miejsca parkingowego na każde rozpoczęte 1000 m 2 powierzchni cmentarza,  

b)   miejsca postojowe, a   także dojścia i   dojazdy do powierzchni grzebalnych, o   nawierzchni utwardzonej, urządzonej w   sposób uniemożliwiający odpływ wód opadowych na miejsce przeznaczone na groby ziemne i   murowane.  

c)   ochrona istniejącego drzewostanu oraz nowe planowe nasadzenia drzew.  

2)   Dopuszczenia:  

a)   budowa nowych obiektów o   funkcjach towarzyszących ZC takich jak: kaplice, administracja cmentarza, sanitariaty, o   wysokości do II kondygnacji (maksymalna wysokość zabudowy do 12 m) z   dopuszczeniem lokalnych dominant (maksymalna wysokość do 17 m), o   powierzchni zabudowy do 300m 2 oraz indywidualnych formach dachów.  

§   11.   1.   Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem   A2.17b ZI:  

1)   Przeznaczenie podstawowe terenu:  

a)   tereny zieleni izolacyjnej   .  

2)   Przeznaczenie dopuszczalne terenu:  

a)   sieci, urządzenia i   obiekty infrastruktury technicznej.  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania:  

1)   Nakazy:  

a)   zachowanie i   utrzymanie zieleni o   charakterze naturalnym lub półnaturalnym,  

b)   zachowanie istniejącego naturalnego krajobrazu.  

2)   Zakazy:  

a)   nowa zabudowa.  

3)   Dopuszczenia:  

a)   realizacja ścieżek rowerowych wraz z   elementami małej architektury,  

b)   lokalizacja placów zabaw dla dzieci,  

c)   lokalizacja tymczasowych obiektów okolicznościowych, nietrwale związanych z   gruntem do wysokości 4,0 m.  

§   12.   1.   Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem   A2.1 U:  

1)   Przeznaczenie podstawowe terenu:  

a)   tereny zabudowy usługowej.  

2)   Przeznaczenie dopuszczalne terenu:  

a)   obiekty i   urządzenia związane z   podstawowym przeznaczeniem terenu,  

b)   sieci, urządzenia i   obiekty infrastruktury technicznej.  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania:  

1)   Nakazy:  

a)   obowiązujące parametry:  

-   procent terenów zabudowanych – do 70%,  

-   procent terenów zieleni – co najmniej 10%,  

-   wysokość zabudowy – maksymalnie 12 m,  

b)   dachy – dwu lub wielospadowe o   nachyleniu 25÷45 stopni - dotyczy głównych połaci dachu w   budynkach usługowych, z   dopuszczeniem rozwiązań indywidualnych,  

c)   nakaz podłączenia istniejących i   projektowanych budynków do miejskiej sieci wodociągowej,  

d)   lokalizacja w   granicach działki budowlanej co najmniej jednego miejsca parkingowego na każde rozpoczęte 50m 2 powierzchni użytkowych, z   wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i   gospodarczych.  

2)   Zakazy:  

a)   Lokalizacja zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów przechowujących artykuły żywności.  

3)   Dopuszczenia:  

a)   dopuszcza się utrzymanie istniejących budynków mieszkalnych leżących w   odległości minimum 50 m od cmentarza po podłączeniu do sieci wodociągowej, z   możliwością przebudowy i   rozbudowy.  

§   13.   1.   Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem   A2.11 UO:  

1)   Przeznaczenie podstawowe terenu:  

a)   tereny usług oświaty:   żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i   ponad podstawowe, szkoły wyższe, ośrodki kształcenia itp., z   przynależnym zagospodarowaniem terenu.  

2)   Przeznaczenie dopuszczalne terenu:  

a)   sieci, urządzenia i   obiekty infrastruktury technicznej.  

2.   Zasady zabudowy i   zagospodarowania:  

1)   Nakazy:  

a)   obowiązujące parametry:  

-   procent terenów zabudowanych – do 40%,  

-   procent terenów zieleni – co najmniej 50%,  

-   wysokość zabudowy – 16 m,  

-   dachy – dwu lub wielospadowe o   nachyleniu 30÷55 stopni - dotyczy głównych połaci dachu w   budynkach usługowych, nie dotyczy budynków usług sportu i   rekreacji,  

-   lokalizacja zieleni o   charakterze parkowym,  

-   lokalizacja w   granicach działki budowlanej co najmniej jednego miejsca parkingowego na każde rozpoczęte 50m 2 powierzchni użytkowych, z   wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i   gospodarczych.  

2)   Zakazy:  

a)   zakaz lokalizacji w   odległości 50 m od cmentarza usług związanych z   produkcją artykułów żywności, żywieniem zbiorowym oraz przechowywaniem artykułów żywności.  

3)   Dopuszczenia:  

a)   lokalizacja obiektów sportowo rekreacyjnych, a   także boisk i   obiektów sportowych o   dowolnej formie geometrii dachu,  

b)   lokalizacja placów zabaw dla dzieci.  

§   14.   Określenie sposobu i   terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów - utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu.  

§   15.   Ustala się następującą stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym: dla terenu A2.1U w   wysokości 30%; dla pozostałych terenów w   wysokości 5%.  

Rozdział 3.
Ustalenia końcowe  

§   16.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.  

§   17.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   18.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/172/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik graficzny  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/172/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Miasta o   sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/172/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Miasta o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastrury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o   zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  


Uzasadnienie

Rada Miejska w   Szczyrku zgodnie z   art. 14 ust. 1   podjęła uchwałę o   nr LXIV/326/2010 z   dnia 25 maja 2010 r. w   sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu planu zagospodarowania miasta Szczyrk w   rejonie cmentarza Komunalnego przy ul. Beskidzkiej.  

Projekt planu obejmuje rejon cmentarza komunalnego przy ul. Beskidzkiej położony pomiędzy ulicami Zieloną i   Szkolną. Walory krajobrazowo – widokowe Szczyrku i   jego okolicy należą do bardzo wysokich i   powinny podlegać najwyższej ochronie. Rejon Beskidów jest niewątpliwie jednym z   najpiękniejszych terenów górskich w   naszym kraju. Z   cmentarza rozciąga się piękny widok na południe na opadające ku północy strome stoki góry Skalite, wraz z   położoną u   jej podnóża skocznią narciarską „Skalite”. Istniejący cmentarz w   Szczyrku, znajduje się na terenie zwanym Więzikową Kępą. Został on założony w   1848 roku w   związku z   nasilającymi się epidemiami tyfusu. Najstarsze nagrobki pochodzą z   drugiej połowy XIX w. Znajdują się tu m.in. groby żołnierzy walczących w   I i   II Wojnie Światowej oraz słynnych sportowców. Bezpośrednio z   cmentarzem sąsiaduje zespół szkoły na wschodzie i   łąki, nieużytki oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wzdłuż ul. Zielonej.  

Przedmiotem obecnego planu miejscowego jest doprowadzenie do możliwości poszerzenia istniejącego cmentarza przy ul. Beskidzkiej. Działania zmierzające do zrealizowania powyższego celu podjęto na podstawie wniosku Komisji Gospodarki Miejskiej przy Radzie Miejskiej w   Szczyrku.  

Konieczność rozbudowy cmentarza w   projektowanym miejscu wynika:  

- z   powodu braku miejsca na pochówki w   dotychczasowym jego obszarze,  

- z   wskazania stref sanitarnych,  

- z   zagospodarowania terenów bezpośrednio przyległych.  

Zgodnie z   art. 1   ust. 1   ustawy z   dnia 31 stycznia 1959 r. o   cmentarzach i   chowaniu zmarłych (t.j.: Dz. U. z   2011 r. nr 118, poz. 687), Zakładanie i   rozszerzanie cmentarzy należy do zadań własnych gminy, natomiast zgodnie z   art. 3   Cmentarze zakłada się i   rozszerza na terenach określonych w   miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Z przepisów art.6 ustawy o   gospodarce nieruchomościami wynika, że budowa (rozbudowa)  
cmentarza należy do inwestycji celu publicznego.  

Realizacja rozbudowy cmentarza w   projektowanym miejscu pozwoli na realizację ok. 170 miejsc grzebalnych. Kolejnymi aspektami przemawiającymi za prawidłowością rozwiązań niniejszego projektu planu stanowią:  

- brak konieczności wykupu terenów – teren ten stanowi własność gminy,  

- przedmiotowe rozwiązania dadzą możliwość rozwoju – TERENY USŁUG,  

- nastąpi wzrost wartości nieruchomości – w   związku z   czym gmina może otrzymać opłatę planistyczną,  

- teren odpowiedni pod cmentarz – wniosek dokumentacji hydrologicznej,  

- brak konieczności rozbudowy infrastruktury technicznej i   dojazdów.  

W projekcie planu generalnie starano się zawrzeć wszystkie wynikające z   potrzeb ochrony środowiska i   możliwe do realizacji warunki zagospodarowania terenu oraz zapisy ochronne i   zasady zaopatrzenia w   media, biorąc pod uwagę zasadę zrównoważonego rozwoju. Dzięki uwzględnieniu wniosków płynących z   opracowania ekofizjograficznego oraz potencjalnych zagrożeń i   w konsekwencji wpisaniu do planu szeregu zakazów i   nakazów umożliwiających wyeliminowanie, bądź skuteczne ograniczenie negatywnych skutków zmian, ustalenia planu nie spowodują istotnego zwiększenia uciążliwości dla środowiska i   zdrowia ludzi. Efektem winna być gwarancja, że inwestycje nie pogorszą istotnie stanu środowiska, tak w   obrębie terenu będącego przedmiotem zmiany planu, jak i   na terenach sąsiednich.  

Analizując przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można stwierdzić, że prawidłowo określono w   nim rozwiązania minimalizujące negatywne dla środowiska przyrodniczego i   ludzi skutki dopuszczenia zmian na badanym obszarze. Zapisy planu zostały tak sformułowane, aby wymogi w   nich zawarte uwzględniały istniejące wymagania przyrodnicze były zgodne z   aktualnie obowiązującymi przepisami w   zakresie ochrony środowiska i   ochrony przyrody.  

Pierwotna wersja projektu planu została uchwalona uchwałą nr XXVI/123/2012 Rady Miejskiej w   Szczyrku z   dnia 26 czerwca 2012 r. Następnie rozstrzygnięciem nadzorczym  
nr IFIII.4131.46.2012 Wojewody Śląskiego z   dnia 27 lipca 2012 r. stwierdzono nieważność powyższej uchwały nr XXVI/123/2012.  

Projekt poprawiono i   w niezbędnym zakresie powtórzono procedurę sporządzania planu miejscowego tj. uzyskano odpowiednie uzgodnienia i   opinie oraz ponownie wyłożono projekt do publicznego wglądu.  

Przedmiotowy plan miejscowy składa się z   części tekstowej i   graficznej. Część graficzną stanowi załącznik nr 1   do uchwały sporządzony w   skali 1:2000. Przedmiotowy plan obejmuje powierzchnię ok. 3,7 ha.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »