| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/133/12 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217,
art. 222, art. 223 ust. 1, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1,
art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późń. zm.), art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157,
poz. 1241 z póź. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu po zaopiniowaniu przez Komisję Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisję Społeczną, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej, Komisję Gospodarki i Rozwoju oraz Komisję Budżetu i Finansów

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwala:

§ 1.

Uchwala się budżet powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2013.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 45 552 715,53 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 38 684 087,39 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 6 868 628,14 zł,  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 49 508 469,39 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 38 523 319,39 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 10 985 150,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 4.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 955 753,86 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu są przychody pochodzące z:

a) kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 955 753,86 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu powiatu w łącznej kwocie 4 728 205,86 zł oraz rozchody budżetu powiatu w łącznej kwocie 772 452,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 6.

1. Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki w wysokości 200 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w wysokości 1 049 186,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 208 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 9.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 10.

Ustala się dotacje z budżetu powiatu w wysokości 5 193 037,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1.

§ 11.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, jednostek budżetowych powiatu prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, w wysokości 3 000 000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 14.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 16.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania jednostkom budżetowym powiatu prowadzącym działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków wydzielonych rachunków.

§ 18.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym w którym dokonano wydatku, zmniejszają wykonanie wydatków.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bieruniu.

Przewodniczący Rady


Józef Berger


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/133/12
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/133/12
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/133/12
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/133/12
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/133/12
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/133/12
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/133/12
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/133/12
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »