| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/188/2012 Rady Gminy Bestwina

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2012 r. poz. 391) oraz  po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLIV/310/10 Rada Gminy Bestwina z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Od właściciela nieruchomości odbiera się każdą ilość zebranych odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem że odpady budowlane i rozbiórkowe są odbierane tylko w przypadku gdy powstały skutkiem robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę wydawanego przez organu administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Usługi, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, świadczone są przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu, który zawarł z Gminą Bestwina umowę na odbieranie odpadów komunalnych, zwanego dalej przedsiębiorcą.

3. Szczegółowy sposób świadczenia usług:

1) odbieranie przez przedsiębiorcęz nieruchomości następujących odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach i workach:

- „MOKRE”,

- „SUCHE”,

- zmieszane odpady komunalne,

- popiół w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku;

2) odbieranie przez przedsiębiorcę przeznaczonym do tego celu samochodem objeżdżającym teren gminy Bestwina następujących odpadów:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- zużyte baterie i akumulatory

- chemikalia;

3) ustawienie przez Gminę Bestwina w aptekach, których adresy podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń gminy Bestwina i stronie www.bestwina.pl , pojemników na:

- przeterminowane leki – przekazywanie przez właścicieli nieruchomości,

4) utworzenie przez Gminę Bestwina punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którego adres i godziny świadczenia usług podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń gminy Bestwina i stronie www.bestwina.pl , do którego właściciele nieruchomości dostarczą:

- odpady zebrane selektywnie nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe),

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

- zużyte opony,

- odpady zielone,

- popiół poza okres wskazanym w pkt 1;

5) odbieranie przez przedsiębiorcę w terminie z nim uzgodnionym następujących odpadów:

- odpady budowlane i rozbiórkowe.

4. Częstotliwość odbierania odpadów:

1) „MOKRE” – 2 razy w miesiącu kalendarzowym,

2) „SUCHE” – 1 raz w miesiącu kalendarzowym,

3) zmieszane odpady komunalne – 2 razy w miesiącu kalendarzowym,

4) popiół – 1 raz w miesiącu kalendarzowym w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia – 2 razy w roku kalendarzowym.

5. Przedsiębiorca jest zobowiązany opracować i dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości  harmonogram odbioru odpadów komunalnych, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.

§ 3.

Opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi obejmuje również koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6r ust.2 przywołanej wyżej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »