| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/179/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 11 grudnia 2012r.

uchwała budżetowa na 2013 rok

Na podstawie art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art.,235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242 art. 258 ust. 1   i art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9   lit. c.), d) i   lit. i) ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz.1591; z   późn. zm.)  

Rada Gminy Chybie  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w   łącznej kwocie 34.480.563,15 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące: 22.922.401,00 zł  

2)   dochody majątkowe: 11.558.162,15 zł w   tym ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej – 11.523.162,15 zł  

- jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w   łącznej kwocie 37.756.893,00 zł  

2.   Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.556.935,00 zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące jednostek budżetowych w   łącznej kwocie 16.555.954,00 zł, z   czego:  

a)   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane – 11.521.372,00 zł;  

b)   wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.034.582,00 zł;  

2)   wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.852.347,00 zł  

3)   wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.966.334,00 zł  

4)   wydatki na obsługę długu publicznego – 182.300,00 zł  

3.   Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.199.958,00 zł,  

1)   wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie 16.199.958,00 zł, z   czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z   pomocy zagranicznej w   łącznej kwocie 15.588.508,00 zł; w   tym:  

a)   ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej – 15.588.508,00 zł  

- jak w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Różnica między dochodami i   wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w   wysokości 3.276.329,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

1)   zaciągniętych pożyczek w   wysokości 2.200.000,00 zł  

2)   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w   tym wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   wysokości 1.076.329,85 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   łącznej kwocie 6.069.571,00 zł i   rozchody budżetu w   łącznej kwocie 2.793.241,15, zł;  

- zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

3.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu pożyczek zaciągniętych w   roku 2013 w   łącznej kwocie 2.200.000,00 zł na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego, w   tym:  

a)   pożyczki na rynku krajowym – 2.200.000,00 zł  

4.   Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w   kwocie określonej w   ust. 3  

§   4.   1.   Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w   kwocie 40.000,00 zł.  

2.   Tworzy się rezerwy celowe budżetu w   kwocie 270.000,00 zł;  

- z   czego  

1)   rezerwę na wydatki oświatowe – 218.000,00zł  

2)   rezerwę na wydatki w   zakresie zarządzania kryzysowego - 52.000,00 zł  

§   5.   Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1)   dochody z   opłaty z   tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki budżetu na realizacje zadań ujętych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  

- zgodnie z   załącznikami nr 4   i 5   do niniejszej uchwały.  

2)   dochody i   wydatki związane z   realizacja zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami  

- zgodnie z   załącznikami nr 6   i 7   do niniejszej uchwały.  

3)   dochody i   wydatki związane z   realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej  

- zgodnie z   załącznikami nr 8   i 9   do niniejszej uchwały.  

4)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

- zgodnie z   załącznikami nr 10 i   11 do niniejszej uchwały.  

§   6.   Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji:  

1)   dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w   łącznej kwocie 1.206.207,00 zł  

2)   dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy  

a)   dla instytucji kultury w   łącznej kwocie 625.000,00 zł  

b)   pozostałe dotacje w   łącznej kwocie 31.140,00 zł  

– jak w   załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.  

§   7.   1.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów na  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   wysokości 500.000,00 zł  

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   wysokości 2.200.000,00 zł  

2.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu poręczeń i   gwarancji do kwoty 200.000 zł  

§   8.   Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w   2013 roku, zgodnie z   załącznikiem nr 13.  

§   9.   Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z   art. 2   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lutego 2009r. o   funduszu sołeckim (Dz.U. nr 52, poz. 420 z   późn. zm.) na łączną kwotę 91.913,80 zł - jak w   załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.  

§   10.   Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i   wydatków nimi finansowanych - jak w   załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.  

§   11.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1)   zaciągania w   roku 2013 kredytów i   pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z   których zadłużenie w   trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500 000,00 zł  

2)   upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w   roku 2013 zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Chybie i   termin zapłaty upływa do 2015 roku – na łączną kwotę 500 000 zł  

3)   do dokonywania zmian budżetu w   granicach planu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w   zakresie środków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

4)   przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków bieżących:  

a)   w obrębie grupy wynagrodzeń i   składki od nich naliczanej – w   granicach rozdziału wydatków  

b)   w obrębie wydatków działu związanych z   realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej  

5)   przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień o   których mowa w   ust. 3  

6)   lokowania w   trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu  

§   12.   Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków na konto wydatków i   zmniejszania ich wykonania w   roku budżetowym.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

zał. nr 1   - uchwała  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

zał. nr 2   - uchwała 2013  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

zał. nr 3   - uchwała 2013  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

zał. nr 4   - uchwała 2013  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

zał. nr 5   - uchwała 2013  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

zał. nr 6   - uchwała 2013  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

zał. nr 7   - uchwała 2013  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

zał. nr 8   - uchwała 2013  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

zał. nr 9   - uchwała 2013  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

zał. nr 10 - uchwała 2013  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

zał. nr 11 - uchwała 2013  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

zał. nr 12 - uchwała 2013  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

zał. nr 13 - uchwała 2013  

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

zał. nr 14 - uchwała 2013  

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik15.pdf

zał. nr 15 - uchwała 2013  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »