| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/197/12 Rady Gminy Godów

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Godów na 2013 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211 ust. 1, ust.2, ust.5, art. 212, art. 214, art.215, art.216, art.217, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1, ust.3, art.237 ust.2, art.239, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami) oraz po wysłuchamiu opinii komisji Rady Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kwotę prognozowanych dochodów gminy w wysokości: 39.361.253,25 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 30.994.556,25 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie: 8.366.697,00 zł., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości: 38.137.398,84 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie: 28.748.071,94 zł.,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.389.326,90 zł., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.223.854,41 zł., z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie: 760.222,00 zł.

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie: 463.632,41 zł.

§ 3. 1. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.963.632,41 zł., z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwcie: 463.632,41 zł.

2) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie: 1.500.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 739.778,00 zł., z następujących tytułów:

1) planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w kwocie: 739.778,00 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa i rodzaj zadania zgodnie z tabelą nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 359.200,00 zł., w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości: 100.000,00 zł.,

2) rezerwy celowe w wysokości: 259.200,00 zł., z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 59.200,00 zł.,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy: 100.000,00 zł.

c) wydatki na zadania inwestycyne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami: 100.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 189.000,00 zł.,

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 189.000,00 zł., zgodnie z tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2013 roku zgodnie z tabelą nr 5 załączoną do niniejszej uchwały.

2. Przyjąć dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2013 roku zgodnie z tabelą nr 6 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.,

2) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 739.778,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł.,

2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3) Dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu.

4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 13. Zobowiązać Wójta Gminy do opracowania budżetu gminy Godów na 2013 rok w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i przypisania planowanych wartości do realizacji poszczególnym dysponentom.

§ 14. Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik Nr Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/197/12
Rady Gminy Godów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%20nr%201.pdf

Prognozowane dochody budżetu Gminy Godów na 2013 rok

Załącznik Nr Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/197/12
Rady Gminy Godów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%20nr%202.pdf

Planowane wydatki budżetu Gminy Godów na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/197/12
Rady Gminy Godów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia w 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/197/12
Rady Gminy Godów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/197/12
Rady Gminy Godów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%20nr%203.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013

Załącznik Nr Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/197/12
Rady Gminy Godów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%20nr%204.pdf

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku

Załącznik Nr Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/197/12
Rady Gminy Godów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%20nr%205.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Godów w 2013 roku

Załącznik Nr Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/197/12
Rady Gminy Godów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%20nr%206.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Godów w 2013 roku - dofinansowanie w formie dotacji celowej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »