| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 222/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. art. 236, art. 237, art. 239, 240 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska w   Kaletach  
uchwala:  

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu Miasta Kalety na rok 2013 w   wysokości   23 009 601,54 zł   zgodnie z   załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, w   tym:  

1.   dochody bieżące w   kwocie 18 122 688,72 zł,  

2.   dochody majątkowe w   kwocie 4   886 912,82 zł,  

§ 2.  

Ustala się wydatki budżetu Miasta Kalety na rok 2013 w   wysokości   24 646 813,43 zł   , zgodnie z   załącznikiem nr 2, w   tym:  

1.   wydatki bieżące w   kwocie 16 234 400,61 zł,  

2.   wydatki majątkowe w   kwocie 8   412 412,82 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

§ 3.  

1.   Ustala się deficyt budżetu Miasta Kalety na 2013 rok w   wysokości   1 637 211,89 zł   , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   następujących źródeł:  

1)   zaciągnięcie pożyczek - 1   620 000,00 zł,  

2)   wolnych środków - 17 211,89 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w   kwocie   2 647 121,89 zł   , w   tym:  

1)   przychody z   zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w   kwocie 1   620 000,00 zł, z   tego :  

-   zaciągnięta pożyczka w   WFOŚiGW w   Katowicach – transza 2013 roku - 1   120 000,00 zł,  

-   - zaciągnięta pożyczka w   WFOŚiGW w   Katowicach – transza 2013 roku - 500 000,00 zł,  

2)   Wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy - 1   027 121,89 zł,  

3.   Ustala się rozchody budżetu Miasta Kalety w   kwocie   1 009 910,00 zł   , w   tym:  

-   spłata otrzymanych krajowych pożyczek w   kwocie 1   009 910,00 zł,  

Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu Miasta Kalety zawiera załącznik nr 4.  

§ 4.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

1.   ogólną w   kwocie 90 000,00 zł,  

2.   celową na zadania z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie 40 000,00 zł.  

§ 5.  

Ustala się plan dochodów i   wydatków na realizację zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   kwocie 1   984 918,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§ 6.  

Ustala się plan dochodów z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 100 000,00 zł, z   przeznaczeniem na:  

1.   Wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 90 000,00 zł,  

2.   Wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii -10 000,00 zł,  

zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

§ 7.  

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z   budżetu Miasta Kalety w   kwocie 802 981,13 zł,  

zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

§ 8.  

Ustala się limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek:  

1.   Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   kwocie 1   000 000,00 zł,  

2.   Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie 1   620 000,00 zł.  

§ 9.  

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:  

1.   Zaciągania pożyczek i   kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w   § 8   ust 1   i 2   niniejszej Uchwały.  

2.   Dokonywania zmian w   planie wydatków, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

3.   Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,  

§ 10.  

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w   tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego.  

Zwrot wydatków dokonywanych w   danym roku budżetowym, a   dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.  

§ 11.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.  

§ 12.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązywania od 1   stycznia 2013 r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miejskim w   Kaletach.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kaletach  


inż.   Eugeniusz   Ptak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 222/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Miasta Kalety na 2013 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 222/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Miasta Kalety na 2013 rok  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 222/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan zadań inwestycyjnych i   źródła ich finansowania na 2013 rok  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 222/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu Miasta Kalety na 2013 rok  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 222/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Plan finansowy zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej na 2013 rok  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 222/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i   wydatków związane z   realizacją zadań określonych w   gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 222/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje udzielane z   budżetu Miasta Kalety w   2013 roku  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »