| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/181/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art. 51 stawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art, 217, art. 222 ust. 1   - 3, art. 235 ust. 1   - 3, art. 236 ust. 1   - 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3   - 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Krupski Młyn u   c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości 16 173 284,00 zł, w   tym:  

1.   dochody bieżące 14 030 453,00 zł  

2.   dochody majątkowe 2   142 831,00 zł, zgodnie z   tabelą nr 1.  

§   2.   Ustala się wydatki budżetu gminy w   wysokości 15 973 152,00 zł, w   tym:  

1.   wydatki bieżące 12 816 321,00 zł  

2.   wydatki majątkowe 3   156 831,00 zł, zgodnie z   tabelą nr 2.  

§   3.   1.   Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w   wysokości 200 132,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w   latach poprzednich kredytów, w   kwocie 200 132,00 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu gminy w   wysokości 870 000,00 zł z   tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych w   kwocie 870 000,00 zł, zgodnie z   tabelą nr 3.  

3.   Ustala się rozchody budżetu gminy w   wysokości 1   070 132,00 zł z   tytułu:  

1)   spłaty zaciągniętych w   latach poprzednich pożyczek 327 232,00 zł  

2)   spłaty zaciągniętych w   latach poprzednich kredytów 742 900,00 zł, zgodnie z   tabelą nr 3.  

4.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu:  

1)   zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w   kwocie 1   500 000,00 zł;  

2)   zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w   kwocie 200 768,00 zł.  

§   4.   1.   Tworzy się rezerwę ogólną w   wysokości 135 000,00 zł.  

2.   Tworzy się rezerwę celową na zadania z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie 40 000,00 zł.  

§   5.   Ustala się dochody z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska w   wysokości 40 000,00 zł oraz przeznacza się kwotę w   wysokości 40 000,00 zł na zadania związane z   ochroną środowiska i   gospodarki wodnej, zgodnie z   tabelą nr 5.  

§   6.   Ustala się plan dotacji udzielanych z   budżetu gminy Krupski Młyn dla jednostek sektora finansów publicznych i   dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z   wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i   celowych, zgodnie z   załącznikiem.  

§   7.   1.   Ustala się dochody w   kwocie 40 000,00 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 25 000,00 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych.  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

§   8.   Wprowadza się do budżetu gminy dochody z   tytułu dotacji i   wydatki związane z   reealizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   wysokości 634 385,00 zł, zgodnie z   tabelą nr 4.  

§   9.   Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w   tym samy roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a   dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.  

§   10.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1)   zaciągania i   spłat kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1   500 000,00 zł;  

2)   zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 200 132,00 zł;  

3)   dokonywania zmian w   planie:  

a)   wydatków bieżących na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

b)   wydatków majątkowych,  

c)   w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a   majątkowymi, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.  

4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   12.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozpowszechnienie w   sposób zwyczajowo przyjęty w   miejscach publicznych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/181/12
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/181/12
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/181/12
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/181/12
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/181/12
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/181/12
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »