| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/181/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art. 51 stawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art, 217, art. 222 ust. 1   - 3, art. 235 ust. 1   - 3, art. 236 ust. 1   - 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3   - 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Krupski Młyn u   c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości 16 173 284,00 zł, w   tym:  

1.   dochody bieżące 14 030 453,00 zł  

2.   dochody majątkowe 2   142 831,00 zł, zgodnie z   tabelą nr 1.  

§   2.   Ustala się wydatki budżetu gminy w   wysokości 15 973 152,00 zł, w   tym:  

1.   wydatki bieżące 12 816 321,00 zł  

2.   wydatki majątkowe 3   156 831,00 zł, zgodnie z   tabelą nr 2.  

§   3.   1.   Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w   wysokości 200 132,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w   latach poprzednich kredytów, w   kwocie 200 132,00 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu gminy w   wysokości 870 000,00 zł z   tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych w   kwocie 870 000,00 zł, zgodnie z   tabelą nr 3.  

3.   Ustala się rozchody budżetu gminy w   wysokości 1   070 132,00 zł z   tytułu:  

1)   spłaty zaciągniętych w   latach poprzednich pożyczek 327 232,00 zł  

2)   spłaty zaciągniętych w   latach poprzednich kredytów 742 900,00 zł, zgodnie z   tabelą nr 3.  

4.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu:  

1)   zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w   kwocie 1   500 000,00 zł;  

2)   zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w   kwocie 200 768,00 zł.  

§   4.   1.   Tworzy się rezerwę ogólną w   wysokości 135 000,00 zł.  

2.   Tworzy się rezerwę celową na zadania z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie 40 000,00 zł.  

§   5.   Ustala się dochody z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska w   wysokości 40 000,00 zł oraz przeznacza się kwotę w   wysokości 40 000,00 zł na zadania związane z   ochroną środowiska i   gospodarki wodnej, zgodnie z   tabelą nr 5.  

§   6.   Ustala się plan dotacji udzielanych z   budżetu gminy Krupski Młyn dla jednostek sektora finansów publicznych i   dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z   wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i   celowych, zgodnie z   załącznikiem.  

§   7.   1.   Ustala się dochody w   kwocie 40 000,00 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 25 000,00 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych.  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

§   8.   Wprowadza się do budżetu gminy dochody z   tytułu dotacji i   wydatki związane z   reealizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   wysokości 634 385,00 zł, zgodnie z   tabelą nr 4.  

§   9.   Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w   tym samy roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a   dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.  

§   10.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1)   zaciągania i   spłat kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1   500 000,00 zł;  

2)   zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 200 132,00 zł;  

3)   dokonywania zmian w   planie:  

a)   wydatków bieżących na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

b)   wydatków majątkowych,  

c)   w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a   majątkowymi, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.  

4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   12.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozpowszechnienie w   sposób zwyczajowo przyjęty w   miejscach publicznych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/181/12
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/181/12
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/181/12
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/181/12
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/181/12
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/181/12
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »