| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 390/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Or .0007.161.2012

(2012/093142)

UCHWAŁA NR 390/XXVIII/2012
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 maraca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 7a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2012 r. poz. 406)


Na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miasta Rybnika

uchwala:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczne nagrody Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 określa Regulamin, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 442/XXXIII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 390/XXVIII/2012
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 listopada 2012 r.

Regulamin przyznawania dorocznych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 1. Doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mają charakter gratyfikacji finansowej i są przyznawane na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznane:

1) osobom fizycznym będącym mieszkańcami Rybnika,

2) osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Miasta.

2. Podstawą przyznania nagród jest ocena całokształtu działalności kulturalnej w następujących obszarach:

1) twórczości artystycznej:

a) twórczości literackiej, plastycznej, malarskiej, muzycznej, teatralnej, fotograficznej, filmowej, tanecznej, choreograficznej,

b) artystycznych prezentacji dzieł sztuki,

c) działalności twórczej i artystycznej stowarzyszeń społeczno – kulturalnych;

2) upowszechniania i ochrony kultury:

a) realizacji wartościowych pod względem artystycznym lub edukacyjnym programów i przedsięwzięć kulturalnych,

b) upowszechniania czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii i filmu oraz popularyzacji wiedzy o kulturze,

c) inicjowania nowatorskich form życia społeczno – kulturalnego,

d) publicystyki uczestniczącej twórczo w procesie społeczno – kulturalnym rozwoju Miasta,

e) ochrony dziedzictwa kultury.

3. Nagroda może być przyznana także za osiągnięcia o istotnym znaczeniu, w szczególności za:

1) zajęcie wysokiego miejsca na festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,

2) znaczący debiut artystyczny o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

§ 3. Nagrody mogą być przyznawane jako:

1) indywidualne:

a) twórcom i artystom,

b) organizatorom i promotorom działalności kulturalnej,

c) popularyzatorom kultury,

d) pracownikom instytucji kultury i społecznym animatorom życia kulturalnego w Mieście,

e) nauczycielom szkół artystycznych

f) pracownikom innych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych prowadzących działalność artystyczną-kulturalną,

2) zespołowe

a) zespołom twórczym i artystycznym

b) instytucjom kultury,

c) organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, prowadzącym działalność artystyczno-kulturalną,

d) związkom twórczym i artystycznym oraz grupom animatorów życia kulturalnego.

§ 4. Nagroda za całokształt działalności artystycznej może być przyznana tej samej osobie lub podmiotowi tylko jeden raz. To samo osiągnięcie może być podstawą przyznania jednej nagrody.

§ 5. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

1) Prezydent Miasta,

2) Przewodniczący Rady Miasta,

3) instytucje kultury i rady dzielnic,

4) organizacje pozarządowe o charakterze społeczno – kulturalnym,

5) uczelnie wyższe oraz placówki oświatowe,

6) związki twórcze i przedstawiciele środowiska twórczego,

7) agencje artystyczne i wydawnictwa,

8) redakcje lokalnej prasy, radia i telewizji.

§ 6. 1. Wniosek powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata lub nazwę podmiotu i jego adres,

2) dane wnioskodawcy wraz z numerem telefonu kontaktowego,

3) charakterystykę działalności lub rangę osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury,

4) opis projektu lub osiągnięcia, za które ma być przyznana nagroda lub informację o całokształcie dotychczasowej działalności kandydata (uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody),

5) informację o otrzymanych nagrodach, stypendiach, wyróżnieniach, itp.,

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zgłoszenie do nagrody,

7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości informacji o otrzymaniu nagrody,

8) oświadczenie kandydata (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej) o rozliczeniu się z właściwym urzędem skarbowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

2. Do wniosku można dołączyć:

1) opinie lub rekomendacje dotyczące kandydata do nagrody,

2) dokumentację potwierdzającą działalność kandydata (fotograficzną, wycinki prasowe, foldery, itp.).

3. Wniosek można pobrać w Kancelarii Urzędu Miasta lub z Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej Miasta Rybnika (www.rybnik.eu).

3. Wniosek zawierający braki formalne i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagród składa się w Kancelarii Urzędu Miasta w terminie od 2 do 31 stycznia każdego roku.

2. Obsługę administracyjną w zakresie przyznawania nagród prowadzi Wydział Polityki Społecznej, który:

1) weryfikuje złożone wnioski pod względem formalno-merytorycznym,

2) przedkłada Prezydentowi opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta, dotyczącą kandydata lub kandydatów,

3) prowadzi rejestr laureatów nagród.

§ 8. 1. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości podejmuje Prezydent w formie zarządzenia.

2. W uzasadnionych przypadkach w danym roku może nie zostać przyznana żadna nagroda.

3. Nagrody przekazuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata a potwierdzeniem jej przyznania jest statuetka, wręczana przez Prezydenta.

§ 9. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Miasta Rybnika (www.rybnik.eu).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »