| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 390/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Or .0007.161.2012

(2012/093142)

UCHWAŁA NR 390/XXVIII/2012
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 maraca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 7a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2012 r. poz. 406)


Na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miasta Rybnika

uchwala:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczne nagrody Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 określa Regulamin, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 442/XXXIII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 390/XXVIII/2012
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 listopada 2012 r.

Regulamin przyznawania dorocznych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 1. Doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mają charakter gratyfikacji finansowej i są przyznawane na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznane:

1) osobom fizycznym będącym mieszkańcami Rybnika,

2) osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Miasta.

2. Podstawą przyznania nagród jest ocena całokształtu działalności kulturalnej w następujących obszarach:

1) twórczości artystycznej:

a) twórczości literackiej, plastycznej, malarskiej, muzycznej, teatralnej, fotograficznej, filmowej, tanecznej, choreograficznej,

b) artystycznych prezentacji dzieł sztuki,

c) działalności twórczej i artystycznej stowarzyszeń społeczno – kulturalnych;

2) upowszechniania i ochrony kultury:

a) realizacji wartościowych pod względem artystycznym lub edukacyjnym programów i przedsięwzięć kulturalnych,

b) upowszechniania czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii i filmu oraz popularyzacji wiedzy o kulturze,

c) inicjowania nowatorskich form życia społeczno – kulturalnego,

d) publicystyki uczestniczącej twórczo w procesie społeczno – kulturalnym rozwoju Miasta,

e) ochrony dziedzictwa kultury.

3. Nagroda może być przyznana także za osiągnięcia o istotnym znaczeniu, w szczególności za:

1) zajęcie wysokiego miejsca na festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,

2) znaczący debiut artystyczny o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

§ 3. Nagrody mogą być przyznawane jako:

1) indywidualne:

a) twórcom i artystom,

b) organizatorom i promotorom działalności kulturalnej,

c) popularyzatorom kultury,

d) pracownikom instytucji kultury i społecznym animatorom życia kulturalnego w Mieście,

e) nauczycielom szkół artystycznych

f) pracownikom innych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych prowadzących działalność artystyczną-kulturalną,

2) zespołowe

a) zespołom twórczym i artystycznym

b) instytucjom kultury,

c) organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, prowadzącym działalność artystyczno-kulturalną,

d) związkom twórczym i artystycznym oraz grupom animatorów życia kulturalnego.

§ 4. Nagroda za całokształt działalności artystycznej może być przyznana tej samej osobie lub podmiotowi tylko jeden raz. To samo osiągnięcie może być podstawą przyznania jednej nagrody.

§ 5. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

1) Prezydent Miasta,

2) Przewodniczący Rady Miasta,

3) instytucje kultury i rady dzielnic,

4) organizacje pozarządowe o charakterze społeczno – kulturalnym,

5) uczelnie wyższe oraz placówki oświatowe,

6) związki twórcze i przedstawiciele środowiska twórczego,

7) agencje artystyczne i wydawnictwa,

8) redakcje lokalnej prasy, radia i telewizji.

§ 6. 1. Wniosek powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata lub nazwę podmiotu i jego adres,

2) dane wnioskodawcy wraz z numerem telefonu kontaktowego,

3) charakterystykę działalności lub rangę osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury,

4) opis projektu lub osiągnięcia, za które ma być przyznana nagroda lub informację o całokształcie dotychczasowej działalności kandydata (uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody),

5) informację o otrzymanych nagrodach, stypendiach, wyróżnieniach, itp.,

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zgłoszenie do nagrody,

7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości informacji o otrzymaniu nagrody,

8) oświadczenie kandydata (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej) o rozliczeniu się z właściwym urzędem skarbowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

2. Do wniosku można dołączyć:

1) opinie lub rekomendacje dotyczące kandydata do nagrody,

2) dokumentację potwierdzającą działalność kandydata (fotograficzną, wycinki prasowe, foldery, itp.).

3. Wniosek można pobrać w Kancelarii Urzędu Miasta lub z Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej Miasta Rybnika (www.rybnik.eu).

3. Wniosek zawierający braki formalne i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagród składa się w Kancelarii Urzędu Miasta w terminie od 2 do 31 stycznia każdego roku.

2. Obsługę administracyjną w zakresie przyznawania nagród prowadzi Wydział Polityki Społecznej, który:

1) weryfikuje złożone wnioski pod względem formalno-merytorycznym,

2) przedkłada Prezydentowi opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta, dotyczącą kandydata lub kandydatów,

3) prowadzi rejestr laureatów nagród.

§ 8. 1. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości podejmuje Prezydent w formie zarządzenia.

2. W uzasadnionych przypadkach w danym roku może nie zostać przyznana żadna nagroda.

3. Nagrody przekazuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata a potwierdzeniem jej przyznania jest statuetka, wręczana przez Prezydenta.

§ 9. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Miasta Rybnika (www.rybnik.eu).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »