| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 404/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika

Or .0007.175.2012

(2012/074257)

UCHWAŁA NR 404/XXVIII/2012
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami);

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Komisję Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa oraz Komisję Gospodarki Komunalnej

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 763/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z wyjątkiem § 13 ust. 1, § 16, § 18 wymienionych w załączniku do Uchwały, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik do Uchwały Nr 404/XXVIII/2012
Rady Miasta Rybnika
z dnia 28 listopada 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rybnika lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Prezydenta Miasta Rybnika na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to właściciela w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia     13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

3) harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczony właścicielom  nieruchomości,

4) ścisłym centrum miasta – rozumie się przez to nieruchomości położone przy następujących ulicach:             Plac Kościelny, ul. Św. Jana, ul. Jana III Sobieskiego od skrzyżowania z ul. Gliwicką do Rynku, Rynek,                 ul. Łony numery parzyste, ul. Mikołaja Reja, ul. Rynkowa, Plac Wolności od nr 13 do nr 22, ul. Zamkowa,                  ul. Wojciecha Korfantego, ul. Raciborska od skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej–Curie do Rynku,                    ul. M. Skłodowskiej–Curie.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości:

1) papieru,

2) metalu,

3) tworzyw sztucznych,

4) szkła,

5) opakowań wielomateriałowych.

2. Dodatkowo właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,

2) zużytych baterii i akumulatorów,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

6) zużytych opon,

7) odpadów zielonych.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeby.

2. Zanieczyszczenia części nieruchomości służących do użytku publicznego, należy gromadzić w miejscu nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, umożliwiającym ich sprzątnięcie przez służby utrzymujące drogę w stanie czystości.

§ 5. 1. Na terenach nieruchomości, poza myjniami i warsztatami samochodowymi, mycie oraz naprawy pojazdów samochodowych mogą być wykonywane pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

2. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw i mycia pojazdów samochodowych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Na terenach nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 do 50 l,

2) pojemniki zamykane o pojemności 110/120 l, 240 l, 1100 l,

3) kontenery zamykane o pojemności 5 m3, 7 m3i 10 m3,

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 120 l do 2500 l.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów dopuszcza się stosowanie worków z tworzywa sztucznego, o pojemności nie mniejszej niż 80 l, w kolorystyce i opisie określonym w § 7 ust. 1.

§ 7. 1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki, opisu i przeznaczenia:

1) niebieski – z napisem „Papier” – przeznaczony na papier,

2) biały – z napisem „Szkło bezbarwne” – przeznaczony na szkło bezbarwne,

3) zielony – z napisem „Szkło kolorowe” – przeznaczony na szkło kolorowe,

4) żółty – z napisem „Metale, tworzywa sztuczne” – przeznaczony na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

5) brązowy – z napisem „Odpady zielone” – przeznaczony na odpady zielone.

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być ustawione, w miarę możliwości w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników na zmieszane odpady komunalne.

§ 8. 1. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, ustala się na podstawie liczby osób ją zamieszkujących, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, określonej w § 10 ust. 1 pkt 1.

2. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, ustala się na podstawie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, określonej w § 10 ust. 1 pkt 2–8.

3. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, która w części spełnia warunki określone w ust. 1, a w części spełnia warunki określone w ust. 2, stanowi suma pojemności określonej zgodnie z ust. 1 i 2.

4. W przypadku wspólnego korzystania przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z jednego punktu gromadzenia odpadów należy zachować minimalną pojemność pojemników, wyliczoną według zasad określonych w ust. 1–3.

§ 9. 1. Każdą nieruchomość należy wyposażyć w dostateczną ilość pojemników lub worków z tworzywa sztucznego, służących do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, obejmujących frakcje odpadów określone w § 7 ust. 1 pkt 1–5.

2. Ilość pojemników lub worków przeznaczonych na każdą frakcję odpadów, o których mowa w ust. 1, należy dobierać uwzględniając faktyczną ilość wytwarzanych odpadów oraz częstotliwość wywozu określoną w § 15.

§ 10. 1. Ilość pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych winna uwzględniać średnią miesięczną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych:

1) dla budynków mieszkalnych – 60 l na mieszkańca, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110/120 l na każdą nieruchomość,

2) dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów związanych z działalnością gospodarczą, poza wymienionymi poniżej – 10 l na każdego pracującego, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110/120 l na obiekt,

3) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 16 l na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110/120 l na obiekt,

4) dla obiektów handlowych – 80 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110/120 l na obiekt,

5) dla lokali i kiosków gastronomicznych – 60 l na 1 miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110/120 l na lokal i kiosk,

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l na każdego pracującego, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110/120 l na obiekt,

7) dla szpitali, hoteli i innych placówek całodziennego pobytu – 50 l na łóżko, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110/120 l na obiekt,

8) dla ogródków działkowych – 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października i 2 l w pozostałych miesiącach.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza, oraz w ust. 1 pkt 5 należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić odpowiednią liczbę koszy na odpady.

§ 11. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

2. Miejsca, o których mowa w ust. 1, położone na terenach osiedli mieszkaniowych, powinny być zadaszone.

3. Odległość między koszami na odpady, rozstawionymi na drogach publicznych, powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych, jednak w ścisłym centrum miasta nie może przekraczać 250 m. Na przystankach komunikacji kosze uliczne należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Kosze powinny uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

§ 12. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości, właściciele nieruchomości obowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników na odpady komunalne na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem w formie umowy.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 14. Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu,

2) dla zabudowy wielomieszkaniowej – co najmniej dwa razy w tygodniu,

3) dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów związanych z działalnością gospodarczą – dwa razy w miesiącu,

4) dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów związanych z działalnością gospodarczą w ścisłym centrum miasta – co najmniej cztery razy w miesiącu,

5) z koszy ulicznych – co najmniej jeden raz w tygodniu.

§ 15. Segregowane odpady komunalne typu papier, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) dla zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

2) dla zabudowy wielomieszkaniowej – co najmniej co dwa tygodnie,

3) dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów związanych z działalnością gospodarczą – dwa razy w miesiącu,

4) dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów związanych z działalnością gospodarczą w ścisłym centrum miasta – co najmniej dwa razy w miesiącu.

§ 16. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 15, odpady zebrane selektywnie takie jak: papier, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz opony, można przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 17. 1. Odpady zielone, pochodzące z terenów nieruchomości zamieszkałych, należy gromadzić w pojemnikach o których mowa w § 6 ust. 1 lub workach z tworzywa sztucznego. Odpady te odbierane będą z częstotliwością określoną w harmonogramie.

2. Odpady określone w ust. 1, pochodzące z terenów zabudowy jednorodzinnej, odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości, z miejsc w których ustawione są pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3. Odpady określone w ust. 1 pochodzące z terenów zabudowy wielomieszkaniowej, odbierane będą ze wskazanych przez właścicieli nieruchomości miejsc. Miejsca te muszą mieć zapewniony swobodny dojazd dla samochodu przedsiębiorcy.

4. Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 2 i 3 odpady zielone można przekazywać do Miejskiej Kompostowni Odpadów Zielonych, zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64. Warunki odbioru odpadów zielonych określa regulamin kompostowni.

5. Dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych, powstających na terenie nieruchomości, w przydomowych kompostownikach, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.

§ 18. Gromadzenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon, z terenów nieruchomości zamieszkałych, nie wymaga stosowania pojemników do ich zbierania. Odpady te należy wystawiać, w wyznaczonym dniu, w sąsiedztwie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych lub bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z której dane odpady pochodzą, w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a jednocześnie umożliwią ich sprawny odbiór przez przedsiębiorcę.

§ 19. Odpadów budowlanych i rozbiórkowych, powstałych w trakcie samodzielnego wykonywania robót przez właścicieli nieruchomości, należy pozbywać się indywidualnie, na podstawie umowy z przedsiębiorcą, który  zapewni ich odbiór.

§ 20. Zabrania się gromadzenia odpadów innych niż komunalne, a w szczególności odpadów niebezpiecznych, takich jak: baterie, akumulatory, lekarstwa, farby, rozpuszczalniki, oleje, środki ochrony roślin, świetlówki i lampy rtęciowe, trucizny, papy, eternit, a także innych odpadów mogących stanowić źródło infekcji, w pojemnikach oraz workach służących do zbierania odpadów komunalnych.

§ 21. 1. Odpadów niebezpiecznych mieszkańcy mogą pozbywać się w następujący sposób:

1) przeterminowane leki wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach,

2) zużyte baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych obiektach,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazywać do punktów zbiórki utworzonych w wybranych placówkach handlowych, zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu, oraz punktów serwisowych, utworzonych na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

4) przekazywać do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, zlokalizowanego w Rybniku przy          ul. Jankowickiej 41 B.

2. Miejsca zbierania odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1–3, podawane są na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 23. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do:

1) wyeliminowania wszelkich zagrożeń i uciążliwości dla ludzi, w szczególności w zakresie hałasu, odorów i zachowań agresywnych tych zwierząt,

2) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta z miejsc przeznaczonych do wspólnego użytkowania.

§ 24. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.

2. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w terenach nie zagospodarowanych, poza miejscami przeznaczonymi do wspólnego użytkowania jak: parki, zieleńce, place zabaw, osiedla mieszkaniowe itp.

3. Zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzane do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów asystujących.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

§ 25. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczanie go przez te zwierzęta,

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory.

§ 26. Zabrania się utrzymania zwierząt gospodarskich:

1) na terenach budownictwa wielorodzinnego,

2) w ścisłym centrum miasta,

3) w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej, w szczególności takich jak: szkoły i przedszkola, placówki kulturalno-oświatowe, zakłady opieki zdrowotnej.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 27. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz obiekty użyteczności publicznej,

2) zabudowane obiektami wykorzystywanymi w celach działalności gospodarczej lub magazynowej.

§ 28. Deratyzację przeprowadza się corocznie od kwietnia do września, o ile na obszarach wskazanych w § 27 stwierdzono występowanie gryzoni, a w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również na terenach ogólnodostępnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »