| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 263/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Miasta i   Gminy Szczekociny uchwala:  

§   1.   1.   Uchwała reguluje tryb udzielania i   rozliczania dotacji oraz tryb i   zakres kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z   budżetu Gminy Szczekociny podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, prowadzącym na terenie Gminy Szczekociny:  

1)   niepubliczne przedszkola,  

2)   niepubliczne szkoły podstawowe o   uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których jest realizowany obowiązek szkolny i   obowiązek nauki,  

3)   niepubliczne formy wychowania przedszkolnego.  

2.   Wzór wniosku o   udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   Wzór miesięcznej informacji o   liczbie uczniów objętych dotacjami określa załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

4.   Wzór miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji określa załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale mowa jest o:  

1)   ustawie o   systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

2)   przedszkolach – należy przez to rozumieć przedszkola niepubliczne funkcjonujące na terenie Gminy Szczekociny,  

3)   szkołach – należy przez to rozumieć niepubliczne szkoły podstawowe o   uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o   uprawnieniach szkół publicznych, prowadzone na obszarze Gminy Szczekociny przez osoby fizyczne i   prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,  

4)   innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne prowadzone w   niepublicznych zespołach wychowania przedszkolnego oraz w   niepublicznych punktach przedszkolnych,  

5)   uczniach – należy przez to rozumieć także wychowanków niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,  

6)   osobie prowadzącej niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę oraz inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć osoby prawne i   fizyczne,  

7)   organie właściwym do udzielania dotacji (organ dotujący) – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i   Gminy Szczekociny,  

8)   rachunku bankowym – należy przez to rozumieć wskazany przez osobę prowadzącą rachunek bankowy niepublicznego przedszkola, szkoły lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, na który należy przekazać środki dotacji z   budżetu Gminy Szczekociny.  

§   3.   Uprawnionymi do otrzymania dotacji z   budżetu Gminy Szczekociny są osoby prowadzące:  

1)   niepubliczne przedszkola,  

2)   niepubliczne szkoły podstawowe o   uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których jest realizowany obowiązek szkolny i   obowiązek nauki,  

3)   niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o   których mowa w   przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7   ustawy o   systemie oświaty.  

§   4.   1.   Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i   innych form wychowania przedszkolnego udziela się na wniosek osoby prowadzącej.  

2.   Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji, przedkłada organowi dotującemu wniosek o   planowanej liczbie uczniów, zgodnie ze wzorem zawartym w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   5.   1.   Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do:  

1)   złożenia w   Urzędzie Miasta i   Gminy Szczekociny do 15 dnia każdego miesiąca, informacji o   faktycznej liczbie uczniów według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

2)   złożenia miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3   do niniejszej uchwały,  

2.   Za miesiąc grudzień osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana złożyć organowi dotującemu informację, o   której mowa w   § 5   ust.1 pkt.1 uchwały, w   terminie do 15 grudnia oraz miesięczne rozliczenie dotacji, o   którym mowa w§ 5   ust.1 pkt.2 uchwały do 31 stycznia roku następnego.  

3.   Obowiązek składania informacji oraz rozliczeń, o   których mowa w   ust. 1   pkt 1   i 2   dotyczy również miesięcy - lipiec i   sierpień. Informacja o   faktycznej liczbie uczniów za miesiąc lipiec i   sierpień powinna uwzględniać również uczniów ostatnich klas.  

§   6.   Prawo do otrzymania dotacji traci podmiot dotowany w   przypadkach określonych w   art. 83 ust. 1   pkt 1-5 ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty.  

§   7.   Niepubliczne przedszkola otrzymują z   budżetu Gminy Szczekociny dotację w   wysokości 75 % ustalonych w   budżecie Gminy Szczekociny wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych, w   przeliczeniu na jednego ucznia z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Szczekociny.  

§   8.   Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Szczekociny, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Gminę Szczekociny osobie prowadzącej to przedszkole w   wysokości ustalonej zgodnie z   § 7. Dane o   dzieciach z   innych gmin osoba prowadząca przedszkole wykazuje w   informacji o   liczbie uczniów według załącznika nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   9.   Niepubliczne szkoły otrzymują z   budżetu Gminy Szczekociny na każdego ucznia dotację w   wysokości kwoty przewidzianej na 1   ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanej Gminie Szczekociny na dany rok.  

§   10.   Osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego otrzymuje z   budżetu Gminy Szczekociny dotację ustaloną według następujących zasad:  

1)   kwota dotacji na każdego ucznia odpowiada 40 % ustalonych w   budżecie Gminy Szczekociny wydatków bieżących w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   zastrzeżeniem pkt. 2,  

2)   na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Szczekociny na dany rok budżetowy.  

§   11.   Jeżeli z   innej formy wychowania przedszkolnego korzysta uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Szczekociny, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Gminę Szczekociny osobie prowadzącej taką formę wychowania przedszkolnego w   wysokości ustalonej zgodnie z   § 10 niniejszej uchwały. Dane o   dzieciach z   innych gmin osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego wykazuje w   informacji o   liczbie uczniów według załącznika nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   12.   1.   Dotacja udzielana jest na okres roku kalendarzowego.  

2.   Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy dotacyjnej w   12 częściach, w   terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, wskazany przez osobę prowadzącą.  

3.   Przyznana dotacja ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w   przypadku zmiany liczby uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w   trakcie roku szkolnego.  

§   13.   Kwotę należnej dotacji w   danym miesiącu wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji o   faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.  

§   14.   1.   Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny przysługuje prawo kontroli danych zawartych we wniosku o   udzielenie dotacji z   budżetu Gminy Szczekociny, dokonywanie kontroli sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.  

2.   Kontrole przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i   Gminy Szczekociny.  

3.   Burmistrz Miasta i   Gminy Szczekociny albo osoba przez niego upoważniona mają prawo żądać od osoby prowadzącej szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego informacji i   danych dotyczących wykorzystania dotacji, a   w szczególności rachunków, faktur i   innych dokumentów finansowych oraz dokumentacji organizacyjnej i   przebiegu nauczania.  

4.   Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, która otrzymała dotację, zobowiązana jest do zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli, udostępnienia na żądanie kontrolującego dokumentów finansowych, dokumentacji organizacyjnej i   przebiegu nauczania oraz do udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.  

5.   Kontrolujący z   przeprowadzonej kontroli sporządzają protokół, wskazujący na dokonane ustalenia i   określający termin wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.  

6.   Protokół winien zawierać datę, zakres kontroli, czynności podjęte w   toku kontroli, a   w szczególności zbadane dokumenty i   podpisy osób uczestniczących w   kontroli.  

7.   Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osobę prowadzącą szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i   realizacji ustaleń pokontrolnych.  

§   15.   W przypadku niewykorzystania dotacji, stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w   nadmiernej wysokości, stosuje się ustawę z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych.  

§   16.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   17.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta i   Gminy Szczekociny  


mgr   Teresa   Niechciał

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 263/XXVI/2012    
Rady Miasta i   Gminy Szczekociny    
z dnia 22 listopada 2012 r.  
 

..........................................................                 .........................................................  

podpis i   pieczęć wnioskodawcy                                                                 data  

Wniosek o   udzielenie dotacji na rok ...........................  
(Informacja o   planowanej na rok następny liczbie uczniów w   placówce )  
termin składania do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji  

1.   Nazwa szkoły / przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2.   Adres , telefon, fax  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

3.   Osoba prowadząca, adres, telefon  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

4.   Typ placówki (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa, gimnazjum)  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

5.   Osoba upoważniona do udzielania informacji (imię i   nazwisko , telefon)  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

6.   Numer oraz data wydania zaświadczenia o   wpisie placówki do ewidencji niepublicznych szkół i   placówek  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

7.   Planowana liczba uczniów lub wychowanków * ogółem średniomiesięcznie …………….,  
- w   tym w   okresie I   – VIII …………..……….., w   okresie IX – XII ………………….……..  
- w   tym niepełnosprawni ogółem (średnio miesięcznie ).................................................... (niepełnosprawność potwierdzona stosownym dokumentem )w tym :  

a)   upośledzeni umysłowo w   stopniu lekkim ……………………………………………………  

b)   niedostosowani społecznie …………………………………………………………………...  

c)   z zaburzeniami zachowania …………………………………………………….…………....  

d)   zagrożeni uzależnieniem ……………………………………………………………………..  

e)   zagrożeni niedostosowaniem społecznym …………………………………………………...  

f)   niewidomi ………………………………………………………………….…………………  

g)   słabo widzący …………………………………………………………….......………………  

h)   z niepełnosprawnością ruchową …………………………………………………..…………  

i)   z zaburzeniami psychicznymi ………………………………………………………………...  

j)   niesłyszący ……………………………………………………………………………………  

k)   słabo słyszący ………………………………………………………………………………..  

l)   upośledzeni umysłowo w   stopniu umiarkowanym lub znacznym …………………………...  

ł) upośledzeni umysłowo w   stopniu głębokim ………………………………………………….  

m)   z niepełnosprawnością sprzężoną …………………………………………………………...  

n)   z autyzmem …………………………………………………………………………………..  

(Uwaga : każdego ucznia należy wykazać tylko w   jednym rodzaju niepełnosprawności wskazanym w   stosownym dokumencie)  

8.   Numer i   nazwa rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

* W   przypadku niepublicznych przedszkoli i   niepublicznych form wychowania przedszkolnego należy załączyć dodatkową informację o   liczbie dzieci spoza terenu Gminy Szczekociny z   podaniem ich aktualnego miejsca zamieszkania.  

..........................................................                 ..........................................................  

data                                                                podpis i   pieczęć wnioskodawcy  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 263/XXVI/2012    
Rady Miasta i   Gminy Szczekociny    
z dnia 22 listopada 2012 r.  
 

..........................................................                 .........................................................  

pieczęć szkoły, placówki                                                                        data  

Informacja o   faktycznej liczbie uczniów / wychowanków  

w m-cu:..................................................................................  

1.   Nazwa szkoły/przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego/ i   adres  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adres , telefon, fax  

.......................................................................................................................................................  

2.   Liczba uczniów/wychowanków wg stanu na pierwszy dzień miesiąca................................  
w tym niepełnosprawni ogółem …………  

3.   Wykaz uczniów:  

 

Lp.  

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Adres zamieszkania  

Adres zameldowania  

Nr  
z księgi uczniów  

1  

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Nazwa banku i   numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja :  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................                 ..........................................................  

miejscowość, data                                                   podpis i   pieczęć osoby prowadzącej  

lub osoby upoważnionej  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 263/XXVI/2012    
Rady Miasta i   Gminy Szczekociny    
z dnia 22 listopada 2012 r.  
 

..........................................................                 .........................................................  

pieczęć szkoły, placówki                                                                     data  

R O   Z L I   C Z   E N I   E  
osobowe i   finansowe dotacji z   budżetu Gminy Szczekociny za miesiąc ………………………  

 

Pozycja  

Wyszczególnienie  

Kwota  
w złotych  

1.  

Liczba uczniów / wychowanków w   miesiącu sprawozdawczym  

w tym liczba uczniów / wychowanków niepełnosprawnych  
 


………………  

……………....  

2.  

Otrzymana dotacja z   budżetu gminy  
 

a.  

W miesiącu …………………… rok  


……………….  
 

b.  

Ogółem otrzymana dotacja od początku ………. roku w   kwocie  


……………….  
 

3.  

Wydatki ogółem  
 

……………….  

Rodzaje wydatków finansowanych w   ramach dotacji  
(dotyczy tylko wydatków związanych z   działalnością dotowanej szkoły lub placówki)  

a.  

Wynagrodzenia osobowe  
 

……………….  

b.  

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i   Fundusz Pracy)  

……………….  

c.  

Wydatki eksploatacyjne, w   tym zakup energii  
 

……………….  

d.  

Zakupy wyposażenia, książek i   pomocy dydaktycznych  
 

……………….  

e.  

Remonty  
 

……………….  

f.  

Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń  
 

……………….  

g.  

Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych,przeznaczone na realizację zadań z   zakresu kształcenia, wychowania i   opieki, w   tym profilaktyki społecznej  

……………….  

4  

Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem  

……………….  
 

..........................................................                      ..........................................................  

podpis i   pieczęć osoby prowadzącej                  (podpis i   pieczątka imienna księgowego)  

lub osoby upoważnionej  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »