| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych  aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jedolity tekst uchwały Nr XVII/183/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z uwzglęnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXIV/274/12 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka  Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XVII/183/11

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h, art.40 ust.2, pkt 2, art.41 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach nadany Uchwałą
Nr XXVII/279/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2008 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XVII/183/11
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Statut

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, zwany dalej Ośrodkiem, jest                                           jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Czerwionce-Leszczynach.

3. Terenem działalności Ośrodka jest obszar Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 2.

Ośrodek działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o:

1) przepisów o samorządzie gminnym,

2) przepisów o finansach publicznych,

3) przepisów o pomocy społecznej,

4) przepisów o świadczeniach rodzinnych,

5) przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

6) przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7) przepisów o dodatkach mieszkaniowych,

8) przepisów o systemie oświaty,

9) przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

10) przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

11) przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

12) przepisów o postępowaniu administracyjnym.

§ 3.

Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań własnych Gminy i Miasta sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a w zakresie zadań zleconych Wojewoda Śląski.

Rozdział 2.
Cel i zakres działania Ośrodka

§ 4.

1. Celami działalności Ośrodka są:

1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,

2) doprowadzanie do możliwie pełnego, życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

3) pomoc w trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,

2. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umocnieniu rodziny.

3. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

§ 5.

Zadania Ośrodka obejmują:

1) zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę, w tym zadania
o charakterze obowiązkowym,

2) zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie przez administrację rządową,

3) koordynowanie działań pomocy społecznej w Gminie i Mieście Czerwionka – Leszczyny,

4) zadania powierzone na podstawie innych niż ustawa o pomocy społecznej, obowiązujących przepisów oraz zawartych porozumień i umów (zlecanych przez organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego),

5) zadania własne gminy wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

6) zadania własne gminy wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

7) zadania własne gminy wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

8) prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata świadczeń,

9) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata świadczeń,

10) prowadzenie postępowań w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych, a także wydawanie
w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych,

11) prowadzenie postępowań w zakresie dodatków mieszkaniowych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata dodatków.

§ 6.

1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w szczególności poprzez:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz rozbudowę innej niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,

4) świadczenie usług przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących,

5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

6) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, w szczególności organizowanie społeczności lokalnej poprzez:

- diagnozę środowiska,

- wybór podmiotu działania i rozpoznanie jego problemów i potencjału,

- poznawanie ludzi/pozyskiwanie sojuszników,

- tworzenia planu i struktury działania grupy,

- realizacja zaplanowanych działań,

- monitorowanie i ocena efektywności podejmowanych działań.

2. W realizacji zadań Ośrodek współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy działającymi na terenie gminy i miasta.  organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 7.

1. Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka, który odpowiada za całokształt jego działalności, dobór pracowników oraz powierzone mienie.

2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Gminy i Miasta.

3. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w Ośrodku.

4. Dyrektor Ośrodka na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza, jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

5. Dyrektor Ośrodka, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza, umocowany jest do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz innych sprawach należących do zadań Ośrodka. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Burmistrz może udzielić upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych innym osobom,

6. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

7. Dyrektor Ośrodka w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku budżetowego składa Radzie Miejskiej corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań pomocy społecznej.

§ 8.

1. Dyrektor kieruje pracami Ośrodka przy pomocy: Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników / koordynatorów komórek organizacyjnych.

2. Zastępca Dyrektora zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności, w zakresie ustalonym przez Dyrektora.

3. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

4. Tryb pracy Ośrodka oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka.

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka

§ 9.

Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie
o rachunkowości.

§ 10.

Mienie Ośrodka stanowi własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 11.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Ośrodka na podstawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 12.

Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 13.

Działalność Ośrodka jest finansowana:

1) ze środków samorządowych budżetu Gminy i Miasta,

2) z dotacji z budżetu państwa,

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14.

1. Statut nadaje Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach w formie uchwały.

2. Zmian postanowień Statutu wymaga zachowania trybu przewidzianego dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »