| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/331/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2012 r. poz. 391)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się wytworzone w gospodarstwie domowym następujące frakcje odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne – w każdej ilości,

2) szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne – w każdej ilości,

3) odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych – w każdej ilości,

4) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny – pochodzące z drobnych prac, wykonywanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.

§ 2.

Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane w sposób niezgodny z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny, będą traktowane i odbierane jako zmieszane odpady komunalne.

§ 3.

1. Ustala się następującą częstotliwość i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych z terenów zabudowy jednorodzinnej:

1) zmieszane odpady komunalne – 1 raz w miesiącu,

2) odpady biodegradowalne, w tym zielone:

a) od 1 maja do 31 października - 2 razy w miesiącu,

b) od 1 listopada do 30 kwietnia – 1 raz w miesiącu,

3) szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, metale, opakowania wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu z terenu nieruchomości.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych odpadów zebranych w sposób selektywny:

1) przeterminowane leki i chemikalia – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w wyznaczonych aptekach,

2) akumulatory – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w punktach ich sprzedaży,

3) zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie – z terenu nieruchomości dwa razy w roku, po jednym na każde półrocze lub w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) odpady budowlane i rozbiórkowe – z terenu nieruchomości dwa razy w roku, po jednym na każde półrocze w odpowiednich pojemnikach o masie nie przekraczającej 60 kg lub w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4.

1. Ustala się następującą częstotliwość i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych z terenów zabudowy wielorodzinnej:

1) zmieszane odpady komunalne – 2 razy w tygodniu,

2) odpady biodegradowalne kuchenne:

a) od 1 maja do 31 października – 1 raz w tygodniu,

b) od 1 listopada do 30 kwietnia - 2 razy w miesiącu,

3) szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, metale, opakowania wielomateriałowe – 2 razy w miesiącu,

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych odpadów zebranych w sposób selektywny:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1 raz na kwartał,

2) przeterminowane leki i chemikalia – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w wyznaczonych aptekach,

3) akumulatory – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w punktach ich sprzedaży,

4) zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, zużyte opony, baterie – z terenu nieruchomości dwa razy w roku, po jednym na każde półrocze lub w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe – z terenu nieruchomości dwa razy w roku, po jednym na każde półrocze w odpowiednich pojemnikach o masie nie przekraczającej 60 kg lub w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 5.

1. Częstotliwość odbierania odpadów z terenów niezamieszkałych, na których powstają zmieszane odpady komunalne:

1) obiekty użyteczności publicznej – co najmniej 1 raz w miesiącu,

2) ogródki działkowe w okresie:

a) w okresie od 1 maja do 31 października – 1 raz w tygodniu,

b) w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia - 1 raz w miesiącu,

3) cmentarze i targowiska – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

4) punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – co najmniej 2 razy w miesiącu,

5) pozostałe budynki – 2 razy w miesiącu.

2. Odpady zebrane w sposób selektywny – szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, metale, opakowania wielomateriałowe oraz odpady biodegradowalne – 1 raz w miesiącu.

§ 6.

W szczególnych, uzasadnionych okolicznościach na wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, dopuszcza się zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej lub obiektach użyteczności publicznej.

§ 7.

1. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów zebranych w sposób selektywny konieczne jest poza harmonogramem wywozu sporządzonym przez przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości może je dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. który znajduje się w Leszczynach przy ul. Polnej 6.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku w godz. od 1000do 1800.

§ 8.

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości jest dostarczany przez przedsiębiorcę w formie ulotki na okres jednego roku, przynajmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje.

§ 9.

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionemu podmiotowi w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »