| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/191/12 Rady Gminy Herby

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Herby i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:  

1)   zmieszane odpady komunalne,  

2)   tworzywa sztuczne, metal, szkło, papier,  

3)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

4)   odpady biodegradalne  

2.   Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w   sposób wskazany w   § 3:  

1)   zużyte baterie i   akumulatory,  

2)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

4)   odpady budowlano – remontowe (pochodzące z   remontów i   innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie),  

5)   zużyte opony,  

6)   inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.  

3.   Opady wymienione w   ust. 1   i 2   odbierane są w   każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości.  

§   2.   1.   Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z   terenów nieruchomości:  

1)   budynki jednorodzinne – minimum raz na miesiąc  

2)   budynki wielorodzinne – minimum raz na dwa tygodnie.  

2.   Selektywnie zbierane odpady (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal) gromadzone oddzielnie w   odpowiednich workach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w   tzw. gniazdach odbierane są z   nieruchomości z   częstotliwością:  

1)   budynki jednorodzinne – minimum raz na miesiąc,  

2)   budynki wielorodzinne – minimum raz na dwa tygodnie.  

3.   Odpady biodegradalne gromadzone w   odpowiednich workach lub pojemnikach do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji odbierane są z   nieruchomości z   częstotliwością:  

1)   budynki jednorodzinne – minimum raz na miesiąc,  

2)   budynki wielorodzinne – minimum raz na dwa tygodnie  

4.   Odpady wielkogabarytowe ( w   tym meble) odbierane są z   nieruchomości dwa razy w   roku. Termin wywozu odpadów wielkogabarytowych gmina poda do publicznej informacji poprzez ogłoszenie w   lokalnej prasie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Herby.  

§   3.   1.   Odpady wymienione w   § 1   ust. 2   mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w   punkcie selektywnego zbierania odpadów, prowadzonego przez przedsiębiorcę wyłonionego w   drodze przetargu.  

2.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

3.   Informację o   lokalizacji i   godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w   lokalnej prasie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Herby.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »