| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/202/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Istebna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.), art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje ;

§ 1. Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Istebna , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 3. Traci moc uchwała NR XXXVII/338/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Istebna (Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 69 poz.1909).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/202/2012
Rady Gminy Istebna
z dnia 28 listopada 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Istebna

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Istebna, a w szczególności:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

6) wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

7) wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych :

a) papier,

b) matale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) przeterminowane leki i chemikalia,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) odpady budowlane i rozbiórkowe,

k) zużyte opony,

l) odpady ulegające biodegradacji,

3) zbierania i pozbywania się pozostałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

4) przekazywania odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych do podmiotów uprawnionych w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym właścicielom nieruchomości;

5) usuwania poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp. zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymania ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;

6) usuwania nawisów (sopli i śniegu) z okapów, rynien i innych części nieruchomości w pobliżu ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych;

7) mycia pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzone są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzone bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

8) drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

9) dopuszcza się aby odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone w postaci liści i traw zbierać i gromadzić na przydomowych kompostownikach, z zachowaniem sztuki ogrodniczej, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia;

10) stosowania się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziału 6 i 7 niniejszego Regulaminu.

§ 3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw i inne urządzenia rekreacyjno- sportowe są zobowiązani do utrzymania położonych tam urządzeń w należytej czystości i estetyce oraz właściwym stanie technicznym i wyposażenie obiektu w kosze na śmieci z obowiązkiem ich regularnego opróżniania. W piaskownicach ogólnodostępnych wymiany piasku należy dokonać przed sezonem letnim oraz dwa razy w trakcie jego trwania.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad;

2) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do liczby osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób, aby nie dopuścić do przepełnienia i wylewania nieczystości na powierzchnię. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi być dostosowana do liczby mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy:

1) kosze uliczne o pojemności do 50 litrów;

2) kosze na odpady o pojemności 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów;

3) kontenery o pojemności od 5 m3do 10 m3;

4) worki o pojemności od 60 do 120 litrów;

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny posiadać trwałe oznaczenia pozwalające na zidentyfikowanie właściciela.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarno- higienicznym i technicznym.

§ 6. 1. Odpady zmieszane należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) na jednego mieszkańca 15 litrów, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na każdą nieruchomość;

2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli 3 litry na każde dziecko, ucznia i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów;

3) dla lokali handlowych 50 litrów na każde 10 m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na lokal;

4) dla punktów handlowych poza lokalem 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na każdy punkt;

5) dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik o pojemności 110 litrów na każdych 10 pracowników;

7) dla hoteli, pensjonatów itp. 20 litrów na jedno łóżko;

8) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 110 litrowego na odpady;

9) dla budynków niemających stałych mieszkańców lecz nadających się do zamieszkania choćby okresowo-co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów albo worki o pojemności łącznie co najmniej 110 litrów;

2. Przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi itp. prowadzący działalność są zobowiązani ustawić kosze uliczne przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie jej prowadzenia.

3. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden na 100 osób uczestniczących w imprezie. Po zakończeniu imprezy są zobowiązani do uprzątnięcia terenu najpóżniej do godziny 10-tej dnia następnego.

§ 7. 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki oraz pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach :

1) niebieski - papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury,

2) żółtym-tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe,

3) zielonym- szkło białe i kolorowe oraz opakowania ze szkła,

4) brązowym - odpady i opakowania ulegające biodegradacji.

2. Odpady o których mowa w ust.1 gromadzi się w zabudowie jednorodzinnej w systemie workowym, a w zabudowie wielorodzinnej w systemie pojemników, które powinny być oznakowane napisami określającymi ich przeznaczenie.

3. Odpady zbierane w sposób selektywny powinny być czyste, a w przypadku odpadów opakowaniowych dodatkowo pozbawione zawartości.

§ 8. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, udostępnionych przez podmiot uprawniony na zlecenie i koszt prowadzącego roboty budowlane.

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, należy wystawić, w dniu poprzedzającym termin odbioru określony w harmonogramie, przy granicy nieruchomości z drogą w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

3. Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników, znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Istebna.

4. Baterie należy wrzucać do pojemników przeznaczonych do zbierania zużytych baterii, usytuowanych w obiektach użyteczności publicznej.

§ 9. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych :

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu ascenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróźnienia ;

3) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

4) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w stanie czystości , dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania.

§ 10. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, sustancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych;

2) zabrania się wykorzystywania przez prowadzących placówki handlowe i usługowe koszy ulicznych do składowania i gromadzenia opakowań i odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej;

3) zabrania się spalania w pojemnikach na odpady i koszach ulicznych jakichkolwiek odpadów;

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróźniania zbiorników bezodpływowych

1. Odpadów zmieszanych co najmniej jeden raz w miesiącu.

2. Segregowanych odpadów komunalnych takich jak: szkło, plastik, metal, papier, tekstylia i odpady wielomateriałowe minimum jeden raz w miesiącu.

3. Odpadów ulegających biodegradacji co najmniej jeden raz w miesiącu.

4. Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jeden raz w roku.

5. Odpadów wielkogabarytowych jeden raz w roku.

6. Zużytych opon jeden raz w roku.

7. Chemikaliów jeden raz w roku.

8. Zużytych baterii i akumulatorów jeden raz w roku.

9. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) raz na dwa tygodnie,

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu,

10. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełniania bądź wylewania na powierzchnię terenu jednak nie rzadziej niż raz w roku; osad z przydomowych oczyszczalni ścieków powinien być wywożony nie rzadziej niż raz w roku.

11. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

12. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne co najmniej jeden raz w miesiącu.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:

1. Prowadzić, w szczególności w jednostkach oświatowych i na zebraniach z mieszkańcami, działania

promujące postawy i działania zmierzające do ograniczania ilości odpadów powstających na

nieruchomościach.

2. Kontrolować stan zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 14. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) stały i skuteczny dozór;

2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników;

3) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci;

4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

5) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzeta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych , itp.,

7) ograniczenia uciążliwości takich jak hałas itp. wobec osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie;

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 15. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem, że:

1) gnojówka, gnojowica oraz obornik będą wywożone z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie zbiorników i płyty gnojowej,

2) ule pszczele bedą ustawione w odległości co najmniej 5 metrów od granicy nieruchomości. Jeżeli przy tym ule będą ustawione w odległości mniejszej niż 10 metrów od granicy, to pomiędzy ulami i granicą musi się znajdować przeszkoda o wysokości co najmniej 2,5 metra, o szerokości równej co najmniej odcinkowi wyznaczonemu przez ramiona kąta prostego i osi przebiegającej od wylotu każdego ula do najbliższego punktu na granicy nieruchomości, nie krótsza 6 metrów.

2. Nie ustanawia się zakazu utrzymania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach wyłączonych z produkcji rolniczej.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej prowadzenia

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane:

a) budownictwem wielorodzinnym,

b) obiektami użyteczności publicznej,

c) obiektami gospodarskimi w których utrzymywane są zwierzęta,

d) magazynami przeznaczonymi do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

3. Derateryzację określoną w ust.2 należy przeprowadzać jeden raz w roku w okresie jesiennym.

4. Dopuszcza się odstąpienie od przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w sytuacji nie stwierdzenia obecności gryzoni.

                                                                                                 

                                                                                                                                                         

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »