| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.) oraz art. 3   ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010r. Nr 80, poz.526 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lelów uchwala:  

§   1.   Zwiększyć dochody bieżące gminy o   kwotę 276.158 zł, tj.:  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   3.143 zł  

  w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego   3.143 zł   w związku ze zwrotem wydatków związanych z   korektą faktury za 2011 rok - 3.143 zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   16.875 zł  

  w rozdziale 75095 – Pozostała działalność   16.875 zł   w związku ze zwrotem z   Urzędu Pracy kosztów z   tytułu zatrudnienia dwóch pracowników w   ramach prac publicznych - 16.875 zł  

  w dziale756–Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych   i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej   oraz wydatki związane z   ich poborem   196.759 zł  

  w rozdziale 75621 – Udziały gmin w   podatkach stanowiących   dochód budżetu państwa   196.759zł  
w związku z   wyższą kwotą planowanych udziałów Gminy Lelów w   podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok, zgodnie z   pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z   dnia 23 marca 2012 r.-196.759 zł  

  w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych   i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej   oraz wydatki związane z   ich poborem   5.037 zł  

  w rozdziale 75618 – Wpływy z   innych opłat stanowiących   dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   5.037zł   w związku z   wpływem dochodów z   tytułu opłat za zajęcie pasów drogowych  
5.037 zł  

  w dziale 758 – Różne rozliczenia   3.692 zł  

  w rozdziale75801–Część oświatowa subwencji ogólnej   dla jednostek samorządu terytorialnego 3.692zł  
w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej z   budżetu państwa na 2012 rok, zgodnie z   pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z   dnia 23 marca 2012 r. - 3.692 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie   37.172 zł  

  w rozdziale 80195 – Pozostała działalność   37.172 zł   w związku z   otrzymaną dotacją celową z   budżetu państwa z   przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z   umową Nr PSV.3121.4.3.2012 (113) z   dnia 4   kwietnia 2012 r.- 37.172 zł  

  w dziale 852 – Pomoc społeczna   5.256 zł  

  w rozdziale 85295 – Pozostała działalność   5.256 zł   w związku z   refundacją z   Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów z   tytułu organizowania prac społecznie użytecznych - 5.256 zł  

  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska   8.224 zł  

  w rozdziale 90019 – Wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem   środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska   8.224 zł   w związku z   wpływem dochodów z   tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska 8.224 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

§   2.   1.   Zwiększyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 224.238 zł, tj.:  

  w dziale 710 – Działalność usługowa   5.380 zł  

  w rozdziale 71095 – Pozostała działalność   5.380zł   w związku z   wyższymi wydatkami na usługę wyłapywania bezdomnych psów -5.380 zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   14.382 zł  

  w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu) 14.382 zł   w związku z   wyższymi kosztami zakupu opału - 14.382zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   8.000 zł  

  w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego   8.000 zł   w związku z   wydatkami związanymi z   udziałem delegacji zagranicznych w   Gminie Lelów - 8.000 zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   22.760 zł  

  w rozdziale 75095 – Pozostała działalność   22.760 zł  

-   w związku z   zatrudnieniem dwóch pracowników w   ramach prac publicznych wraz z   pochodnymi -21.560 zł  

-   oraz wpłatami na PFRON - 1.200 zł  

  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa 7.860 zł  

  w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne   7.860 zł   w związku z:  

-   wypłatą wynagrodzenia dla kierowcy w   OSP Drochlin - 402 zł  

-   zakupem akumulatorów dla OSP Podlesie - 1.140 zł  

-   wydatkami z   tytułu dokonania badań lekarskich dla strażaków - 4.020 zł  

-   zakupem stojaka hydrantowego dla OSP Lelów II - 1.000 zł  

-   pozostałymi, bieżącymi wydatkami statutowymi w   OSP Drochlin - 1.298 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie   76.200 zł  

  w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe   76.200 zł  

-   z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z   pochodnymi dla pracowników SP Nakło -68.200 zł  

-   z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie SP Nakło- 6.000 zł  

-   z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i   mieszkaniowych dla nauczycieli SP Nakło -2.000 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie   38.672 zł  

  w rozdziale 80195 – Pozostała działalność   38.672 zł  

-   z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników -37.172 zł  

-   z przeznaczeniem na wyróżnienie najwybitniejszych uczniów z   Gminy Lelów - 1.500  

  w dziale 852 – Pomoc społeczna   8.760 zł   w rozdziale 85295 – Pozostała działalność   8.760 zł   w związku z   organizacją prac społecznie użytecznych dla 5   osób na okres 6   miesięcy -8.760 zł  

  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska   20.000 zł  

  w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i   dróg   20.000 zł   w związku z   kosztami naprawy oświetlenia ulic na terenie gminy -20.000 zł  

  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska   8.224 zł  

  w rozdziale 90019 – Wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem   środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska   8.224zł   z przeznaczeniem na wydatki związane z   ochroną środowiska -8.224 zł  

  w dziale 921 – Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego   14.000 zł  

  w rozdziale 92109 – Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby   14.000 zł   z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na potrzeby biblioteki gminnej -14.000 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

2.   Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 76.200 zł, tj.:  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie   76.200 zł  

  w rozdziale 80195 – Pozostała działalność   76.200 zł   w związku ze zwiększeniem wydatków SP Nakło z   tytułu wynagrodzeń wraz z   pochodnymi, wydatków statutowych oraz wypłatą dodatków wiejskich i   mieszkaniowych 76.200 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

§   3.   Zwiększyć dotacje udzielone z   budżetu gminy o   kwotę 28.120 zł, tj.:  

1.   Dla jednostek sektora finansów publicznych w   kwocie, w   tym:   23.120 zł  

-   dla Gminnego Ośrodka Kultury w   Lelowie 10.000 zł  

-   dla Gminnej Biblioteki Publicznej w   Lelowie 13.120 zł  

2.   Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w   kwocie:   5.000 zł   Zestawienie dotacji z   budżetu gminy na 2012r. stanowi załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   W związku z   uchyleniem Uchwały Nr XXII/139/2012 Rady Gminy Lelów z   dnia 15 marca 2012 r. w   sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w   Lelowie, zmianie ulegają kwoty przychodów oraz rozchodów, które stanowią odpowiednio załączniki Nr 4   i Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   5.   W związku ze zwiększonymi dochodami, o   których mowa w   § 1, po uwzględnieniu wydatków z   § 2   oraz dotacji z   § 3, zwiększyć rozchody z   tytułu ustalonego limitu pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w   roku 2012 o   kwotę 100.000 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 5  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/154/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/154/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/154/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/154/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/154/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »