| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.) oraz art. 3   ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010r. Nr 80, poz.526 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lelów uchwala:  

§   1.   Zwiększyć dochody bieżące gminy o   kwotę 276.158 zł, tj.:  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   3.143 zł  

  w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego   3.143 zł   w związku ze zwrotem wydatków związanych z   korektą faktury za 2011 rok - 3.143 zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   16.875 zł  

  w rozdziale 75095 – Pozostała działalność   16.875 zł   w związku ze zwrotem z   Urzędu Pracy kosztów z   tytułu zatrudnienia dwóch pracowników w   ramach prac publicznych - 16.875 zł  

  w dziale756–Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych   i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej   oraz wydatki związane z   ich poborem   196.759 zł  

  w rozdziale 75621 – Udziały gmin w   podatkach stanowiących   dochód budżetu państwa   196.759zł  
w związku z   wyższą kwotą planowanych udziałów Gminy Lelów w   podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok, zgodnie z   pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z   dnia 23 marca 2012 r.-196.759 zł  

  w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych   i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej   oraz wydatki związane z   ich poborem   5.037 zł  

  w rozdziale 75618 – Wpływy z   innych opłat stanowiących   dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   5.037zł   w związku z   wpływem dochodów z   tytułu opłat za zajęcie pasów drogowych  
5.037 zł  

  w dziale 758 – Różne rozliczenia   3.692 zł  

  w rozdziale75801–Część oświatowa subwencji ogólnej   dla jednostek samorządu terytorialnego 3.692zł  
w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej z   budżetu państwa na 2012 rok, zgodnie z   pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z   dnia 23 marca 2012 r. - 3.692 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie   37.172 zł  

  w rozdziale 80195 – Pozostała działalność   37.172 zł   w związku z   otrzymaną dotacją celową z   budżetu państwa z   przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z   umową Nr PSV.3121.4.3.2012 (113) z   dnia 4   kwietnia 2012 r.- 37.172 zł  

  w dziale 852 – Pomoc społeczna   5.256 zł  

  w rozdziale 85295 – Pozostała działalność   5.256 zł   w związku z   refundacją z   Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów z   tytułu organizowania prac społecznie użytecznych - 5.256 zł  

  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska   8.224 zł  

  w rozdziale 90019 – Wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem   środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska   8.224 zł   w związku z   wpływem dochodów z   tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska 8.224 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

§   2.   1.   Zwiększyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 224.238 zł, tj.:  

  w dziale 710 – Działalność usługowa   5.380 zł  

  w rozdziale 71095 – Pozostała działalność   5.380zł   w związku z   wyższymi wydatkami na usługę wyłapywania bezdomnych psów -5.380 zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   14.382 zł  

  w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu) 14.382 zł   w związku z   wyższymi kosztami zakupu opału - 14.382zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   8.000 zł  

  w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego   8.000 zł   w związku z   wydatkami związanymi z   udziałem delegacji zagranicznych w   Gminie Lelów - 8.000 zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   22.760 zł  

  w rozdziale 75095 – Pozostała działalność   22.760 zł  

-   w związku z   zatrudnieniem dwóch pracowników w   ramach prac publicznych wraz z   pochodnymi -21.560 zł  

-   oraz wpłatami na PFRON - 1.200 zł  

  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa 7.860 zł  

  w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne   7.860 zł   w związku z:  

-   wypłatą wynagrodzenia dla kierowcy w   OSP Drochlin - 402 zł  

-   zakupem akumulatorów dla OSP Podlesie - 1.140 zł  

-   wydatkami z   tytułu dokonania badań lekarskich dla strażaków - 4.020 zł  

-   zakupem stojaka hydrantowego dla OSP Lelów II - 1.000 zł  

-   pozostałymi, bieżącymi wydatkami statutowymi w   OSP Drochlin - 1.298 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie   76.200 zł  

  w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe   76.200 zł  

-   z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z   pochodnymi dla pracowników SP Nakło -68.200 zł  

-   z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie SP Nakło- 6.000 zł  

-   z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i   mieszkaniowych dla nauczycieli SP Nakło -2.000 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie   38.672 zł  

  w rozdziale 80195 – Pozostała działalność   38.672 zł  

-   z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników -37.172 zł  

-   z przeznaczeniem na wyróżnienie najwybitniejszych uczniów z   Gminy Lelów - 1.500  

  w dziale 852 – Pomoc społeczna   8.760 zł   w rozdziale 85295 – Pozostała działalność   8.760 zł   w związku z   organizacją prac społecznie użytecznych dla 5   osób na okres 6   miesięcy -8.760 zł  

  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska   20.000 zł  

  w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i   dróg   20.000 zł   w związku z   kosztami naprawy oświetlenia ulic na terenie gminy -20.000 zł  

  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska   8.224 zł  

  w rozdziale 90019 – Wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem   środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska   8.224zł   z przeznaczeniem na wydatki związane z   ochroną środowiska -8.224 zł  

  w dziale 921 – Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego   14.000 zł  

  w rozdziale 92109 – Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby   14.000 zł   z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na potrzeby biblioteki gminnej -14.000 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

2.   Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 76.200 zł, tj.:  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie   76.200 zł  

  w rozdziale 80195 – Pozostała działalność   76.200 zł   w związku ze zwiększeniem wydatków SP Nakło z   tytułu wynagrodzeń wraz z   pochodnymi, wydatków statutowych oraz wypłatą dodatków wiejskich i   mieszkaniowych 76.200 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

§   3.   Zwiększyć dotacje udzielone z   budżetu gminy o   kwotę 28.120 zł, tj.:  

1.   Dla jednostek sektora finansów publicznych w   kwocie, w   tym:   23.120 zł  

-   dla Gminnego Ośrodka Kultury w   Lelowie 10.000 zł  

-   dla Gminnej Biblioteki Publicznej w   Lelowie 13.120 zł  

2.   Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w   kwocie:   5.000 zł   Zestawienie dotacji z   budżetu gminy na 2012r. stanowi załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   W związku z   uchyleniem Uchwały Nr XXII/139/2012 Rady Gminy Lelów z   dnia 15 marca 2012 r. w   sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w   Lelowie, zmianie ulegają kwoty przychodów oraz rozchodów, które stanowią odpowiednio załączniki Nr 4   i Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   5.   W związku ze zwiększonymi dochodami, o   których mowa w   § 1, po uwzględnieniu wydatków z   § 2   oraz dotacji z   § 3, zwiększyć rozchody z   tytułu ustalonego limitu pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w   roku 2012 o   kwotę 100.000 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 5  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/154/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/154/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/154/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/154/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/154/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »