| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 25 maja 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.) oraz art. 3   ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.z 2010r. Nr 80, poz.526 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lelów uchwala:  

§   1.  

Zwiększyć dochody bieżące gminy o   kwotę 32.854 zł, tj.:  

  w dziale 750 – Administracja publiczna 9.000 zł  

  w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9.000 zł  

  w związku z   otrzymaną darowizną pieniężną od firmy CONERGA Sp. z   o.o. z   przeznaczeniem na realizację zadań promocyjnych gminy 9.000 zł  

  w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem 3.900 zł  

  w rozdziale 75618 – Wpływy z   innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3.900 zł  

  w związku z   wpływem dochodów z   tytułu opłat za zajęcie pasów drogowych 3.900 zł  

  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska 7.200 zł  

  w rozdziale 90019 – Wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska   7.200 zł  

  w związku z   otrzymaną dotacją celową z   Ministerstwa Gospodarki przeznaczoną na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z   terenu Gminy Lelów, zgodnie z   „Programem Oczyszczania Kraju z   Azbestu na lata 2009-2032” 7.200 zł  

  w dziale 921 – Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego 12.754 zł  

  w rozdziale 92109 – Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby   12.754 zł  

  w związku z   wpływem dochodów z   tytułu podatku od nieruchomości Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lelowie za rok 2012 - 12.754 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

§   2.  

1.   Zwiększyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 67.100 zł, tj.:  

  w dziale 750 – Administracja publiczna 3.500 zł  

  w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu) 3.500 zł  

  z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia w   związku z   uporządkowaniem rejestru zbioru danych osobowych 1.500 zł  

  z przeznaczeniem na zakup kaloryferów w   związku z   adaptacją pomieszczeń Urzędu Gminy na gabinet rehabilitacyjny 2.000 zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   9.000 zł  

  w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego   9.000 zł  

  z przeznaczeniem na realizację zadań promocyjnych gminy 9.000 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie 45.000 zł  

  w rozdziale 80110 – Gimnazja 45.000 zł  

-   z przeznaczeniem na remont dachu Gimnazjum w   Lelowie 45.000 zł  

  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska 9.600 zł  

  w rozdziale 90019 – Wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska   9.600 zł  

  z przeznaczeniem na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z   terenu Gminy Lelów, w   ramach „Programu Oczyszczania Kraju z   Azbestu na lata 2009-2032” 9.600 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

2.   Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 47.000 zł, tj.:  

  w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.000 zł  

  w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i   nieruchomościami 2.000 zł  

  w związku z   niższymi kwotami opłat sądowych dotyczących ksiąg wieczystych 2.000 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie 45.000 zł  

  w rozdziale 80195 – Pozostała działalność 45.000 zł  

  w związku z   wydatkami związanymi z   remontem przeciekającego dachu Gimnazjum w   Lelowie 45.000 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

§   3.  

Zwiększyć dotacje udzielone z   budżetu gminy o   kwotę 12.754 zł, tj.:  

1)   Dla jednostek sektora finansów publicznych w   kwocie, w   tym:   12.754 zł  

  dla Gminnego Ośrodka Kultury w   Lelowie 12.754 zł z   przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości za rok 2012 Zestawienie dotacji z   budżetu gminy na 2012r. stanowi załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.  

1.   Zwiększyć przychody o   kwotę 56.000 zł, w   związku z   zaciągnięciem preferencyjnej pożyczki długoterminowej w   Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi Biała Wielka – Paulinów”.  

2.   Zwiększyć rozchody o   kwotę 56.000 zł, spłacając najdroższy kredyt z   aktualnie zaciągniętych przez Gminę Lelów, w   związku z   zaciągnięciem preferencyjnej pożyczki długoterminowej w   Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi Biała Wielka – Paulinów”. Stan przychodów i   rozchodów przedstawiają załączniki Nr 4   i 5   do niniejszej uchwały.  

§   5.  

Zmianie ulega załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z   dnia 20 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2012r. w   związku ze zmianą źródeł finansowania przedsięwzięcia „Przebudowa drogi Biała Wielka – Paulinów”, co stanowi załącznik Nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 maja 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 maja 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 25 maja 2012 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »