| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/189/2012 Rady Gminy Miedźna

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,

Rada Gminy Miedźna
uchwala

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XII/94/2007 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/189/2012
Rady Gminy Miedźna
z dnia 26 listopada 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIEDŹNA

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości poprzez segregowanie odpadów, powstających w gospodarstwach domowych na następujące rodzaje odpadów:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) przeterminowane lekarstwa i chemikalia,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) odpady budowlane i rozbiórkowe,

k) zużyte opony,

l) odpady ulegające biodegradacji, w tym również opakowania ulegające biodegradacji,

m) odpady zielone.

3) przekazywanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie zgodnie z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie,

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie do podmiotów uprawnionych, zgodnie z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie, lub

2) samodzielnego dostarczania do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgromadzonych na nieruchomości, lub

3) zagospodarowania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w indywidualnych kompostownikach przydomowych, znajdujących się przy zabudowie jednorodzinnej oraz na działkach.

4) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

5) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji.

3. Właściciele nieruchomości zapewniają:

1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2) usuwanie nawisów (śniegu, sopli, lodu) z okapów, rynien i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 2. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą odbywać się na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości i nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

1) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad.

2) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób przebywających na jej terenie. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych;

3) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a) kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 l;

b) pojemniki (kubły) na odpady o pojemności: 110 l - 120 l i większe w zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwość wywozu,

c) worki na odpady zbierane selektywnie o pojemnosci 120 litrów,

d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, takich jak: szkło, tworzywa sztuczne i papier o pojemności 1100 l i większe,

2. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) rodzina licząca do czterech osób zobowiązana jest do wyposażenia swojej nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l - 120 l, uwzględniając częstotliwość określoną w niniejszym regulaminie,

2) rodzina licząca powyżej czterech osób zobowiązana jest do wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki o pojemności 110 l - 120 l tak, aby na każde kolejne cztery osoby ilość pojemników 110 l - 120 l wzrastała o dodatkową sztukę, uwzględniając częstotliwość określoną w niniejszym regulaminie,

3) prowadzący działalność gospodarczą typu: handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego zobowiązani są do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l - 120 l na odpady komunalne zmieszane, dotyczy to również każdorazowego wydzielonego punktu handlowego, usługowego, biurowego będącego we własności lub posiadaniu tego samego prowadzącego działalność gospodarczą,

4) właściciele nieruchomości, na której znajdują się ogródki zobowiązani są do wyposażenia tej nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne zmieszane o pojemności nie mniejszej niż 40 l w przeliczeniu na każdy ogródek, w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października każdego roku.

5) w przypadku przepełniania się pojemników, spełniających normy określone w pkt. 1,2,3,4, właściciele zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w dodatkowy pojemnik,

6) zarządcy nieruchomości wielorodzinnych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu tak, aby pojemniki te nie przepełniały się oraz spełnione były wymagania określone w niniejszym regulaminie,

7) w uzasadnionych przypadkach do gromadzenia wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki, udostępnione przez podmiot uprawniony, w przypadku skorzystania z dodatkowych worków w trzech kolejnych zbiórkach odpadów należy wyposażyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik.

3. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

1) odpady z tworzyw sztucznych i metalu:

a) w zabudowie jednorodzinnej – zbierane są do worków koloru żółtego, które mogą być oznaczone napisem Plastik lub Tworzywa Sztuczne,

b) w zabudowie wielorodzinnej – zbierane są do pojemników koloru żółtego, które mogą być oznaczone napisem Plastik lub Tworzywa Sztuczne,

2) odpady z papieru, tektury, opakowania wielomateriałowe:

a) w zabudowie jednorodzinnej – zbierane są do worków koloru niebieskiego, które mogą być oznaczone napisem Papier,

b) w zabudowie wielorodzinnej – zbierane są do pojemników koloru niebieskiego, które mogą być oznaczone napisem Papier,

3) odpady ze szkła kolorowego i białego:

a) w zabudowie jednorodzinnej – zbierane są do worków koloru zielonego, które mogą być oznaczone napisem Szkło,

b) w zabudowie wielorodzinnej – zbierane są do pojemników koloru zielonego, które mogą być oznaczone napisem Szkło,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy je wystawiać w czasie, tzw. „wystawki” przy chodniku, poboczu drogi lub miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, należy gromadzić w wyznaczonych pojemnikach odbieranych przez podmiot uprawniony lub w punktach selektywnego zbierania,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone zbierane są do worków lub pojemników w kolorze brązowym odbieranych przez podmiot uprawniony, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

7) przeterminowane leki i chemikalia zbierane są do pojemników ustawionych w aptekach lub punktach selektywnego zbierania lub przez podmiot uprawniony,

8) zużyte baterie i akumulatory zbierane są do pojemników, zlokalizowanych w szkołach lub punktach selektywnego zbierania lub przez podmiot uprawniony.

§ 4. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:

1) prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową, są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych np.: przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, itp., pojemniki (kosze) na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 30 l, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej;

2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji, są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

a) na chodnikach kosze należy ustawiać w miarę potrzeb;

b) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty przystankowej, a jeśli jej nie ma – to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

c) wielkość koszy ulicznych została określona w niniejszym regulaminie i uzależniona jest od nagromadzania się odpadów.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyznaczenie miejsc lub pomieszczeń na lokalizację pojemników na odpady, zapewniając łatwy do nich dostęp,

2) należyte utrzymywanie w czystości i dobrym stanie sanitarnym miejsc lokalizacji pojemników i zgromadzonych odpadów,

2. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z posegregowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym o którym mowa w ust. 1, wystawiając je w dniu odbioru, zgodnie z ustalonymi terminami, przy chodniku lub drodze dostępnej dla ruchu samochodów specjalistycznych podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej;

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;

3) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6. 1. Odpady niesegregowane z terenu nieruchomości w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy usuwać dwa razy w miesiącu, natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej conajmniej  dwa razy w tygodniu, przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:

1) odpady komunalne rodzaju: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe:

a) dla zabudowy jednorodzinnej co najmniej jeden raz w miesiącu,

b) dla zabudowy wielorodzinnej co najmniej jeden raz w tygodniu - każdorazowo po napełnieniu pojemnika,

c) dla obiektów użyteczności publicznej co najmniej jeden raz w miesiącu,

d) dla punktów selektywnego zbierania co najmniej jeden raz w miesiącu,

e) dla ogródków co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) odpady komunalne rodzaju: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony:

a) dla zabudowy jednorodzinnej co najmniej dwa razy w roku, jeden raz w każdym półroczu,

b) dla zabudowy wielorodzinnej co najmniej raz na kwartał,

c) dla obiektów użyteczności publicznej co najmniej dwa razy w roku, jeden raz w każdym półroczu,

d) dla punktów selektywnego zbierania co najmniej jeden raz w miesiącu,

3) odpadów komunalnych rodzaju: odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji:

a) w okresie od miesiąca kwietnia do listopada co najmniej dwa razy w miesiącu,

b) w pozostałym okresie co najmniej jeden raz w miesiącu.

3. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionej w ust. 2, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

1) przekazywać do stałych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów,

2) zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników, znajdujących się w wyznaczonych aptekach,

3) baterie wrzucać do pojemników, znajdujących się w szkołach lub innych obiektach,

4) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywać w indywidualnych kompostownikach przydomowych, znajdujących się przy zabudowie jednorodzinnej oraz na działkach i ogródkach,

4. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnię terenu. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich co najmniej raz na 6 miesięcy.

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego.

6. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

7. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych i przystankowych – co najmniej raz w miesiącu,

2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych, określonej w punkcie 1, zarządzający obszarem, na którym znajdują się kosze mają obowiązek opróżniania koszy z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do przepełnienia się koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię,

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia kontenerów, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów,

4) właściciele punktów handlowych i usługowych, zlokalizowanych poza budynkami, są zobowiązani usuwać odpady co najmniej raz w miesiącu,

5) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

8. Umowy i dowody uiszczania opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie ponoszą opłat na rzecz gminy obowiązani są przechowywać przez okres pięciu lat, od daty ich sporządzenia.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani umieszczać urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, wystawiając je w dniu odbioru, zgodnie z ustalonymi terminami, przy chodniku lub drodze przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

2. Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w określonych terminach przy chodniku lub drodze w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być zgromadzone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie powodującym utrudnień w korzystaniu z nieruchomości lub miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 8. 1. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.

2. Ograniczenie składowania odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji.

3. Zwiększenie odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

4. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych.

5. Wydzielenie odpadów budowlano – remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych.

6. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

§ 9. 1. Edukacja ekologiczna promująca zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.

2. Promowanie kompostowania i fermentacji zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania;

2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w kaganiec;

3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającym otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu;

4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

5) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, piaskownic dla dzieci oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości;

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;

7) zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy, itp.; zakaz ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów –przewodników;

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

§ 11. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, a także w budynkach wielorodzinnych i obiektach im przynależnych oraz na terenach osiedli mieszkaniowych.

2. Jeżeli nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną, padlinę zwierząt gospodarskich należy niezwłocznie przekazać przedsiębiorcom, zajmującym się zbieraniem i utylizacją padłych zwierząt.

Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej
przeprowadzania

§ 12. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

2) skoncentrowanego budownictwa wielorodzinnego.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w punkcie 1 należy przeprowadzić raz w roku.

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »