| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 187/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.90 ust.1, 2b, 2c, 3c, 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)   Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się tryb udzielania i   rozliczania dotacji przyznawanych z   budżetu gminy na dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Mykanów.  

§   2.   Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują w   wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Mykanów, w   przeliczeniu na jednego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym, z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę .  

§   3.   Przyjmuje się następujące ustalenia w   zakresie trybu udzielania i   rozliczania dotacji:  

1.   Dotacji udziela się na dany rok budżetowy pod warunkiem, że w   terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji, osoba prowadząca przedszkole niepubliczne przedłoży wójtowi gminy Mykanów wniosek stanowiący załącznik nr 1   do uchwały, zawierający następujące informacje:  

-   pełną nazwę przedszkola i   jego siedzibę  

-   oznaczenie organu prowadzącego przedszkole  

-   wskazanie roku, na który  ma być udzielona dotacja  

-   planowaną liczbę dzieci od dnia 1   stycznia do 31 sierpnia roku, w   którym ma być udzielona dotacja  

-   planowaną liczbę dzieci od dnia 1   września do 31 grudnia roku, w   którym ma być udzielona dotacja  

-   liczbę dzieci niepełnosprawnych  

-   numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja  

2.   Do dnia 15 każdego miesiąca, podmiot dotowany składa informację o   aktualnej liczbie uczniów wraz z   wykazem tych uczniów – załącznik nr 2   do uchwały.  

3.   Jeżeli do  przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy Mykanów dotującej to przedszkole, gmina której jest mieszkańcem pokrywa koszty udzielonej dotacji.  

4.   Dotacje przekazywane są w   12 częściach w   terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola, w   wysokości proporcjonalnej do aktualnej  ilości uczniów jaką wykazano w   zał. nr 2.  

5.   Dyrektor przedszkola sporządza co kwartał do dnia 20-go miesiąca następnego, sprawozdanie finansowe obejmujące zestawienie wydatków wraz z   kserokopią dowodów księgowych.  

6.   Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji za okres roczny dokonuje się w   oparciu o   dane z   informacji składanych zgodnie z   pkt.2 i   5 w   terminie do 31 stycznia roku następnego. W   przypadku stwierdzenia na podstawie rocznego rozliczenia, że wysokość przekazanej dotacji była wyższa niż należna, różnica wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych podlega zwrotowi na konto gminy Mykanów w   terminie 15 dni od poinformowania organu prowadzącego przedszkole o   wysokości nadpłaconej kwoty.  

7.   Przyznana dotacja podlega zwrotowi wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w   terminie 15 dni od dnia ustalenia przyczyny zwrotu, w   przypadku:  

-   stwierdzenia w   wyniku kontroli, że wyliczenie dotacji zostało oparte o   nieprawdziwe dane  

-   wykreślenia przedszkola niepublicznego z   ewidencji  

-   wykorzystania dotacji niezgodnie z   przeznaczeniem  

-   prowadzenia działalności niezgodnej ze statutem przedszkola  

§   4.   1.   Dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji w   szczególności, w   zakresie  

-   sposobu wykorzystania dotacji, w   tym wydatków finansowanych z   dotacji  

-   zgodności liczby uczniów wykazanych w   informacjach miesięcznych ze stanem faktycznym  

2.   Tryb i   zasady kontroli określa Rada Gminy Mykanów.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.  

§   6.   Uchyla się uchwałę Rady Gminy Mykanów nr 157/XV/2012 z   dnia 25 września 2012r. w   sprawie ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 187/XVII/2012    
Rady Gminy Mykanów    
z dnia 30 listopada 2012 r.  
 

Mykanów, dnia……….  

WNIOSEK O   UDZIELENIE DOTACJI  

NA ROK……..  

1.   Pełna nazwa i   adres szkoły(placówki)*  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

2.   Nazwa i   adres osoby prowadzącej*  

…………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………….................................................  

…………………………………………………………………………………………………  

3.   Numer i   data zaświadczenia o   wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i   placówek (ostatnie, aktualne zaświadczenie)  

…………………………………………………………………………………………………  

4.   Numer i   data wydania decyzji o   nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej lub udzielenia zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub przedszkola( ostatnia, aktualna decyzja)  

…………………………………………………………………………………………………..  

5.   Nazwa banku i   numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację  

…………………………………………………………………………………………………  

6.   Planowana liczba uczniów/wychowanków w   przedszkolu w   okresie :  

1 stycznia ……….r. – 31sierpnia ………r. w   tym spoza gminy Mykanów :  ……..  

1 września ………r. – 31grudnia ………r. w   tym spoza gminy Mykanów :  ……..  

7.   Liczba uczniów/wychowanków niepełnosprawnych :        ……………………  

8.   Osoba prowadząca  zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o   aktualnej liczbie uczniów oraz przeznaczania dotacji na realizację celów wynikających z   ustawy o   systemie oświaty.  

Termin składania wniosku do   30 września   roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.  

………………………………………………  

pieczęć i   czytelny podpis osoby prowadzącej**  

*   zgodnie z   ostatnim (aktualnym) wpisem do ewidencji oraz decyzja o   nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub udzieleniu zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub przedszkola  

**w przypadku osoby prawnej podpisy osób upoważnionych na podstawie KRS do jej reprezentowania  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 187/XVII/2012    
Rady Gminy Mykanów    
z dnia 30 listopada 2012 r.  
 

………………………………..  

(pieczątka organu prowadzącego)  

INFOMACJA MIESIĘCZNA  

o liczbie uczniów za miesiąc………  

1.   Pełna nazwa placówki  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

2.   Liczba uczniów ogółem : ……..………………………………………………………………  

 

Lp.  

Imię i   nazwisko ucznia  

Data urodzenia  

Miejsce zameldowania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Liczba uczniów spoza gminy Mykanów………………………………………………………  

4.   Liczba uczniów niepełnosprawnych     ………………………………………………………  

5.   Nazwa i   numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja  

( wypełniać w   przypadku zmiany konta wskazanego we wniosku o   przyznanie dotacji)  

…………………………………………………………………………………………..  

6.   Na podstawie art.   233 § 1   Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

Sporządził:  

............…………  

(data i   podpis)  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

LeftHand

Firma LeftHand od ponad 15 lat istnieje na rynku oprogramowania księgowego na systemy Linux i Windows.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »