| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/204/12 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Myszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 96, poz. 620) Rada Miasta w Myszkowie uchwala:

§ 1. 1. Miasto Myszków na warunkach określonych w niniejszej uchwale, wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające jego rozwojowi.

2. Miasto Myszków poprzez finansowanie sportu zamierza osiągnąć cel publiczny, którym jest:

1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych w tym w szczególności przez dzieci i młodzież;

2) osiągnięcie wysokich warunków sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym przez zawodników klubów sportowych;

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia;

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta Myszkowa.

§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust.1 , udzielane będzie w formie dotacji celowej na poprawę statutowej działalności sportowej.

2. Wysokość dotacji przeznaczona na finansowanie sportu ustalana jest na dany rok w uchwale budżetowej Rady Miasta w Myszkowie.

§ 3. 1. Dotację celową z budżetu Miasta Myszków może otrzymać klub sportowy posiadający siedzibę w Myszkowie, działający na terenie Myszkowa, niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizując cel publiczny z zakresu sportu.

2. Dotację mogą otrzymać myszkowskie kluby sportowe szkolące zawodników w grach zespołowych, biorące udział w rozgrywkach w okresie pomiędzy ogłaszanymi konkursami, na jednym z dwóch najwyższych poziomów rozgrywek ligowych, w których uczestniczą drużyny myszkowskich klubów sportowych

§ 4. Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o udzielenie dotacji na realizację zadania, którego cel publiczny określono w §1 ust.2 jest zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony do tego polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji, odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Burmistrz Miasta Myszkowa, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa oraz na stronie internetowej Miasta Myszków.

§ 6. Konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu Miasta Myszków, w ciągu roku budżetowego.

§ 7. 1. Oferta klubu powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych;

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

6) potwierdzoną dokumentami informację o osiągnięciach sportowych.

2. Szczegółowy wzór oferty określi zarządzeniem Burmistrz Miasta Myszkowa.

§ 8. Oferty złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Myszkowa.

§ 9. 1. Przy rozpatrywaniu ofert, dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:

1) możliwość realizacji zadania przez kluby;

2) poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych w odniesieniu do ilości drużyn zarejestrowanych w w/w systemie w danej dyscyplinie sportowej lub miejscami zajętymi przez zawodników w sportach indywidualnych w mistrzostwach Świata, Europy, Polski, zawodach Pucharu Świata oraz zdobyciem tytułów rekordzistów Świata, Europy lub Polski;

3) kalkulację finansową;

4) wiarygodność klubu – na podstawie przedłożonych referencji i zaświadczeń;

5) dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Miastem Myszków;

6) promocję miasta Myszkowa poprzez sport.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

§ 10. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji, którą następnie przekazuje Burmistrzowi Miasta Myszkowa wraz z protokołami posiedzeń.

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje zarządzeniem Burmistrz Miasta Myszkowa.

§ 11. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszane w Urzędzie Miasta Myszków.

§ 12. 1. Z klubem, któremu przyznano dotację sporządza się na czas realizacji zadania umowę w formie pisemnej.

2. Wzór umowy określi zarządzeniem Burmistrz Miasta Myszkowa.

§ 13. Określa się następujący sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby :

1) zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Myszkowa;

2) zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

a) stanu realizacji zadania;

b) efektywności i rzetelności wykonania zadania;

c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

d) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

§ 14. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby sporządzają w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2. Wzór sprawozdania określi zarządzeniem Burmistrz Miasta Myszkowa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Eugeniusz Bugaj

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Oworuszko

Dyrektor Finansowy LeasePlan

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »