| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/204/12 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Myszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 96, poz. 620) Rada Miasta w Myszkowie uchwala:

§ 1. 1. Miasto Myszków na warunkach określonych w niniejszej uchwale, wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające jego rozwojowi.

2. Miasto Myszków poprzez finansowanie sportu zamierza osiągnąć cel publiczny, którym jest:

1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych w tym w szczególności przez dzieci i młodzież;

2) osiągnięcie wysokich warunków sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym przez zawodników klubów sportowych;

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia;

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta Myszkowa.

§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust.1 , udzielane będzie w formie dotacji celowej na poprawę statutowej działalności sportowej.

2. Wysokość dotacji przeznaczona na finansowanie sportu ustalana jest na dany rok w uchwale budżetowej Rady Miasta w Myszkowie.

§ 3. 1. Dotację celową z budżetu Miasta Myszków może otrzymać klub sportowy posiadający siedzibę w Myszkowie, działający na terenie Myszkowa, niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizując cel publiczny z zakresu sportu.

2. Dotację mogą otrzymać myszkowskie kluby sportowe szkolące zawodników w grach zespołowych, biorące udział w rozgrywkach w okresie pomiędzy ogłaszanymi konkursami, na jednym z dwóch najwyższych poziomów rozgrywek ligowych, w których uczestniczą drużyny myszkowskich klubów sportowych

§ 4. Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o udzielenie dotacji na realizację zadania, którego cel publiczny określono w §1 ust.2 jest zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony do tego polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji, odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Burmistrz Miasta Myszkowa, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa oraz na stronie internetowej Miasta Myszków.

§ 6. Konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu Miasta Myszków, w ciągu roku budżetowego.

§ 7. 1. Oferta klubu powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych;

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

6) potwierdzoną dokumentami informację o osiągnięciach sportowych.

2. Szczegółowy wzór oferty określi zarządzeniem Burmistrz Miasta Myszkowa.

§ 8. Oferty złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Myszkowa.

§ 9. 1. Przy rozpatrywaniu ofert, dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:

1) możliwość realizacji zadania przez kluby;

2) poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych w odniesieniu do ilości drużyn zarejestrowanych w w/w systemie w danej dyscyplinie sportowej lub miejscami zajętymi przez zawodników w sportach indywidualnych w mistrzostwach Świata, Europy, Polski, zawodach Pucharu Świata oraz zdobyciem tytułów rekordzistów Świata, Europy lub Polski;

3) kalkulację finansową;

4) wiarygodność klubu – na podstawie przedłożonych referencji i zaświadczeń;

5) dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Miastem Myszków;

6) promocję miasta Myszkowa poprzez sport.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

§ 10. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji, którą następnie przekazuje Burmistrzowi Miasta Myszkowa wraz z protokołami posiedzeń.

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje zarządzeniem Burmistrz Miasta Myszkowa.

§ 11. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszane w Urzędzie Miasta Myszków.

§ 12. 1. Z klubem, któremu przyznano dotację sporządza się na czas realizacji zadania umowę w formie pisemnej.

2. Wzór umowy określi zarządzeniem Burmistrz Miasta Myszkowa.

§ 13. Określa się następujący sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby :

1) zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Myszkowa;

2) zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

a) stanu realizacji zadania;

b) efektywności i rzetelności wykonania zadania;

c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

d) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

§ 14. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby sporządzają w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2. Wzór sprawozdania określi zarządzeniem Burmistrz Miasta Myszkowa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Eugeniusz Bugaj

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »