| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/278/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 1 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice wprowadzonego Uchwałą Nr XXX/347/2010 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych absolwentów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości o właściwe zachowanie, zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach rywalizacji.

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas programowo najwyższych z poszczególnych typów szkół, jeżeli spełnią poniższe warunki:

1) w bieżącym roku szkolnym uzyskali:

a) średnia ocen końcowych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania powyżej 5,00 a w szkole ponadgimnazjalnej świadectwo z wyróznieniem;

b) najwyższą ocenę z zachowania;

2) w latach poprzednich (klasy IV-V szkoły podstawowej, I-II gimnazjum, I-II liceum, I-III technikum) uzyskali co najmniej jeden raz świadectwo z wyróżnieniem;

3) w ciągu danego etapu kształcenia pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

4) w ciągu danego etapu kształcenia osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach  z wyłączeniem konkursów:

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,

§ 3. 1. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach:

1) najlepszy absolwent szkół podstawowych,

2) najlepszy absolwent gimnazjów,

3) najlepszy absolwent szkół ponadgimnazjalnych.

2. Zdobywca:

1) miejsca I otrzyma statuetkę dla najlepszego absolwenta oraz nagrodę finansową,

2) miejsca II otrzyma dyplom i nagrodę finansową,

3) miejsca III otrzyma dyplom i nagrodę finansową.

3. Uczniowie, którzy zajęli miejsca inne niż określone w ust. 2 otrzymują dyplomy za udział w konkursie oraz nagrodę pocieszenia.

4. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.

§ 4. 1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje  zarządzeniem pięcioosobową komisję konkursową  oraz wskazuje przewodniczącego komisji.

2. Zadania komisji konkursowej:

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.

5. Rozstrzygnięcie następuje w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w roku szkolnym.

6. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbywa się w tygodniu rozdania świadectw w szkołach.

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym:

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, szkoła, klasa;

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę z zachowania,

3) liczbę punktów uzyskaną ze sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej, egzaminów na zakończenie gimnazjum,

4) nazwy olimpiad i konkursów w których uczeń odniósł sukcesy – rozgrywanych wyłącznie indywidualnie i samodzielnie,

5) informacje o pracy ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

§ 6. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad:

1) za średnią ocen końcowych - średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania uzyskanych w klasyfikacji na koniec roku szkolnego mnożymy przez 100.

2) punkty za sprawdzian na koniec szkoły podstawowej mnożymy przez 10,

3) punkty z egzaminu na koniec gimnazjum jako sumę wyników procentowych ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego - przy założeniu że 1 procent odpowiada 1 punktowi;

4) punkty dla uczestników konkursów i olimpiad wymienionych w komunikatach Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazów konkursów i olimpiad konkursów przedmiotowych zwalniajacych ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego,punkty przyznawane są za najwyższe osiągnięcia

a) 35pkt. - za udział w II etapie,

b) 70pkt. - za udział w III etapie,

c) 100pkt. - za miejsce wśród laureatów konkursu wojewódzkiego,

d) 125pkt. - za udział w etapie ogólnopolskim,

e) 150pkt. - za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim (laureat)

5) Punkty za gminne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych:

a) 11pkt. – za III miejsce,

b) 13pkt. – za II miejsce,

c) 15pkt. – za I miejsce

6) Punkty za inne konkursy według liczby rozgrywanych etapów, punkty przyznawane są za najwyższy etap

a) konkursy jednoetapowe bez względu na zasięg:

- 2pkt.- za III miejsce,

- 4pkt. - za II miejsce,

- 6pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata;

b) konkursy dwuetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 2pkt. - za udział w etapie

- 4pkt.- za III miejsce,

- 6pkt. - za II miejsce,

- 8pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata;

c) konkursy trzyetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 4pkt. za udział w etapie

- 6pkt. - za III miejsce,

- 8pkt. - za II miejsce,

- 10pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata;

7) Punkty za wyniki w konkursie z języka angielskiego „Fox”:

a) 20pkt. – za wynik dobry,

b) 30pkt. – za wynik bardzo dobry.

8) Punkty za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”:

a) 20pkt. - za wyróżnienie / taon

b) 30pkt. – za wynik bardzo dobry / kaon

c) 40pkt. – za wynik laureat / hiperon

9) Punkty za międzyszkolne konkursy artystyczne - rozgrywane indywidualnie:

a) 4pkt. - za III miejsce w konkursie

b) 6pkt. - za II miejsce w konkursie

c) 8pkt. - za zwycięstwo w konkursie

10) Punkty za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w danym etapie kształcenia od 0 do 20 przyznaje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z informacją o pracy ucznia.

11) Punkty za średnią ocen w latach poprzednich nauki – średnia pomnożona przez 10.

§ 7. Wysokość nagród wynosi:

1) dla absolwentów szkół podstawowych: I miejsce - 400 zł; II miejsce - 300 zł; III miejsce - 200 zł.

2) dla absolwentów gimnazjów: I miejsce - 500 zł; II miejsce - 400 zł; III miejsce - 300 zł.

3) dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce - 600 zł; II miejsce - 500 zł; III miejsce - 400 zł.

4) dla pozostałych uczestników konkursu - nagrody pocieszenia w formie rzeczowej lub finansowej do kwoty 100 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 9. Traci moc uchwała XXXVIII/417/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19.10.2010r. w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »