| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/278/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 1 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice wprowadzonego Uchwałą Nr XXX/347/2010 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych absolwentów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości o właściwe zachowanie, zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach rywalizacji.

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas programowo najwyższych z poszczególnych typów szkół, jeżeli spełnią poniższe warunki:

1) w bieżącym roku szkolnym uzyskali:

a) średnia ocen końcowych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania powyżej 5,00 a w szkole ponadgimnazjalnej świadectwo z wyróznieniem;

b) najwyższą ocenę z zachowania;

2) w latach poprzednich (klasy IV-V szkoły podstawowej, I-II gimnazjum, I-II liceum, I-III technikum) uzyskali co najmniej jeden raz świadectwo z wyróżnieniem;

3) w ciągu danego etapu kształcenia pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

4) w ciągu danego etapu kształcenia osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach  z wyłączeniem konkursów:

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,

§ 3. 1. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach:

1) najlepszy absolwent szkół podstawowych,

2) najlepszy absolwent gimnazjów,

3) najlepszy absolwent szkół ponadgimnazjalnych.

2. Zdobywca:

1) miejsca I otrzyma statuetkę dla najlepszego absolwenta oraz nagrodę finansową,

2) miejsca II otrzyma dyplom i nagrodę finansową,

3) miejsca III otrzyma dyplom i nagrodę finansową.

3. Uczniowie, którzy zajęli miejsca inne niż określone w ust. 2 otrzymują dyplomy za udział w konkursie oraz nagrodę pocieszenia.

4. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.

§ 4. 1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje  zarządzeniem pięcioosobową komisję konkursową  oraz wskazuje przewodniczącego komisji.

2. Zadania komisji konkursowej:

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.

5. Rozstrzygnięcie następuje w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w roku szkolnym.

6. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbywa się w tygodniu rozdania świadectw w szkołach.

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym:

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, szkoła, klasa;

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę z zachowania,

3) liczbę punktów uzyskaną ze sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej, egzaminów na zakończenie gimnazjum,

4) nazwy olimpiad i konkursów w których uczeń odniósł sukcesy – rozgrywanych wyłącznie indywidualnie i samodzielnie,

5) informacje o pracy ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

§ 6. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad:

1) za średnią ocen końcowych - średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania uzyskanych w klasyfikacji na koniec roku szkolnego mnożymy przez 100.

2) punkty za sprawdzian na koniec szkoły podstawowej mnożymy przez 10,

3) punkty z egzaminu na koniec gimnazjum jako sumę wyników procentowych ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego - przy założeniu że 1 procent odpowiada 1 punktowi;

4) punkty dla uczestników konkursów i olimpiad wymienionych w komunikatach Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazów konkursów i olimpiad konkursów przedmiotowych zwalniajacych ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego,punkty przyznawane są za najwyższe osiągnięcia

a) 35pkt. - za udział w II etapie,

b) 70pkt. - za udział w III etapie,

c) 100pkt. - za miejsce wśród laureatów konkursu wojewódzkiego,

d) 125pkt. - za udział w etapie ogólnopolskim,

e) 150pkt. - za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim (laureat)

5) Punkty za gminne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych:

a) 11pkt. – za III miejsce,

b) 13pkt. – za II miejsce,

c) 15pkt. – za I miejsce

6) Punkty za inne konkursy według liczby rozgrywanych etapów, punkty przyznawane są za najwyższy etap

a) konkursy jednoetapowe bez względu na zasięg:

- 2pkt.- za III miejsce,

- 4pkt. - za II miejsce,

- 6pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata;

b) konkursy dwuetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 2pkt. - za udział w etapie

- 4pkt.- za III miejsce,

- 6pkt. - za II miejsce,

- 8pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata;

c) konkursy trzyetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 4pkt. za udział w etapie

- 6pkt. - za III miejsce,

- 8pkt. - za II miejsce,

- 10pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata;

7) Punkty za wyniki w konkursie z języka angielskiego „Fox”:

a) 20pkt. – za wynik dobry,

b) 30pkt. – za wynik bardzo dobry.

8) Punkty za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”:

a) 20pkt. - za wyróżnienie / taon

b) 30pkt. – za wynik bardzo dobry / kaon

c) 40pkt. – za wynik laureat / hiperon

9) Punkty za międzyszkolne konkursy artystyczne - rozgrywane indywidualnie:

a) 4pkt. - za III miejsce w konkursie

b) 6pkt. - za II miejsce w konkursie

c) 8pkt. - za zwycięstwo w konkursie

10) Punkty za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w danym etapie kształcenia od 0 do 20 przyznaje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z informacją o pracy ucznia.

11) Punkty za średnią ocen w latach poprzednich nauki – średnia pomnożona przez 10.

§ 7. Wysokość nagród wynosi:

1) dla absolwentów szkół podstawowych: I miejsce - 400 zł; II miejsce - 300 zł; III miejsce - 200 zł.

2) dla absolwentów gimnazjów: I miejsce - 500 zł; II miejsce - 400 zł; III miejsce - 300 zł.

3) dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce - 600 zł; II miejsce - 500 zł; III miejsce - 400 zł.

4) dla pozostałych uczestników konkursu - nagrody pocieszenia w formie rzeczowej lub finansowej do kwoty 100 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 9. Traci moc uchwała XXXVIII/417/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19.10.2010r. w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »