| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/279/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 3 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice wprowadzonego Uchwałą Nr XXX/347/2010 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów ze szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości o właściwe zachowanie, zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach rywalizacji.

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, jeżeli spełnią poniższe warunki:

1) w bieżącym roku szkolnym uzyskali:

a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania za I semestr powyżej 4,80 - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum;

b) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania za I semestr powyżej 4,50- dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre;

c) najwyższą ocenę z zachowania

2) w bieżącym roku szkolnym pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

3) w bieżącym roku szkolnym osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach z wyłączeniem konkursów:

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,

§ 3. 1. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach:

1) najlepsi uczniowie szkół podstawowych,

2) najlepsi uczniowie gimnazjów,

3) najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

2. Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów.

3. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.

§ 4. 1. Wójt Gminy Pawłowice stosownym zarządzeniem powołuje pięcioosobową komisję konkursową oraz wskazuje jej przewodniczącego.

2. Zadania komisji:

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.

5. Konkurs rozstrzygnięty zostaje do 31 maja danego roku szkolnego.

6. Dyrektorzy zgłaszają uczestników do konkursu w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym:

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, szkoła, klasa;

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę z zachowania,

3) nazwy olimpiad i konkursów w których uczeń odniósł sukcesy – rozgrywane wyłącznie indywidualnie i samodzielnie,

4) informacje o pracy ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

§ 6. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad:

1) punkty za średnią ocen za semestr - średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania mnożymy przez 100,

2) punkty dla uczestników konkursów i olimpiad wymienionych w komunikatach Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazów konkursów i olimpiad konkursów przedmiotowych zwalniających ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego, punkty  przyznawane są za najwyższe osiągnięcia

a) 10pkt. - za I miejsce w I etapie / 8pkt. - za II miejsce w I etapie / 6pkt. - za III miejsce w I etapie

b) 35pkt. - za udział w II etapie

c) 70pkt. - za udział w III etapie,

d) 100pkt. - za miejsce wśród laureatów konkursu wojewódzkiego,

e) 125pkt - za udział w etapie ogólnopolskim,

f) 150pkt  - za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim (laureat)

3) Punkty za gminne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych:

a) 11pkt.  – za III miejsce,

b) 13pkt.  – za II miejsce,

c) 15pkt.  – za I miejsce

4) Punkty za inne konkursy i turnieje według liczby rozgrywanych etapów, punkty przyznawane sa za najwyższy etap

a) konkursy jednoetapowe bez względu na zasięg:

- 2pkt.  - za III miejsce,

- 4pkt.  - za II miejsce,

- 6pkt.  - za I miejsce lub tytuł laureata;

b) konkursy dwuetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 2pkt.  - za udział w etapie

- 4pkt.  - za III miejsce,

- 6pkt.  - za II miejsce,

- 8pkt.  - za I miejsce lub tytuł laureata;

c) konkursy trzyetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 4pkt.  - za udział w etapie

- 6pkt.  - za III miejsce,

- 8pkt.  - za II miejsce,

- 10pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata;

5) Punkty za wyniki w konkursie z języka angielskiego „Fox”:

a) 20pkt.  – za wynik dobry,

b) 30pkt  – za wynik bardzo dobry.

6) Punkty za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”:

a) 20pkt  - za wyróżnienie / taon

b) 30pkt  – za wynik bardzo dobry / kaon

c) 40pkt   – za wynik laureat / hiperon

7) Punkty za międzyszkolne konkursy artystyczne

a) 4pkt  - za III miejsce w konkursie

b) 6pkt  - za II miejsce w konkursie

c) 8pkt  - za zwycięstwo w konkursie

8) Punkty za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w danym etapie kształcenia od 0 do 20 przyznaje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z informacją o pracy ucznia.

§ 7. 1. Nagrodą dla najlepszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum jest udział w dwudniowej wycieczce turystyczno-krajoznawczej.

2. Nagrodą dla najlepszych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej jest nagroda finansowa w wysokości kosztów wycieczki na osobę o której mowa w ust.1. jednak nie więcej niż 300 zł.

3. Ogólna liczba nagrodzonych w konkursie, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może być większa niż 46 ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz 10 za szkół ponadgimnazjalnych a podział nagrodzonych uczniów ustalany jest proporcjonalnie do liczby uczniów poszczególnych typów szkół

4. Koszty nagród pokrywane są ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/418/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19.10.2010r. w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Lisak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »