| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/279/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 3 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice wprowadzonego Uchwałą Nr XXX/347/2010 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów ze szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości o właściwe zachowanie, zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach rywalizacji.

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, jeżeli spełnią poniższe warunki:

1) w bieżącym roku szkolnym uzyskali:

a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania za I semestr powyżej 4,80 - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum;

b) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania za I semestr powyżej 4,50- dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre;

c) najwyższą ocenę z zachowania

2) w bieżącym roku szkolnym pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

3) w bieżącym roku szkolnym osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach z wyłączeniem konkursów:

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,

§ 3. 1. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach:

1) najlepsi uczniowie szkół podstawowych,

2) najlepsi uczniowie gimnazjów,

3) najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

2. Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów.

3. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.

§ 4. 1. Wójt Gminy Pawłowice stosownym zarządzeniem powołuje pięcioosobową komisję konkursową oraz wskazuje jej przewodniczącego.

2. Zadania komisji:

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.

5. Konkurs rozstrzygnięty zostaje do 31 maja danego roku szkolnego.

6. Dyrektorzy zgłaszają uczestników do konkursu w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym:

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, szkoła, klasa;

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę z zachowania,

3) nazwy olimpiad i konkursów w których uczeń odniósł sukcesy – rozgrywane wyłącznie indywidualnie i samodzielnie,

4) informacje o pracy ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

§ 6. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad:

1) punkty za średnią ocen za semestr - średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania mnożymy przez 100,

2) punkty dla uczestników konkursów i olimpiad wymienionych w komunikatach Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazów konkursów i olimpiad konkursów przedmiotowych zwalniających ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego, punkty  przyznawane są za najwyższe osiągnięcia

a) 10pkt. - za I miejsce w I etapie / 8pkt. - za II miejsce w I etapie / 6pkt. - za III miejsce w I etapie

b) 35pkt. - za udział w II etapie

c) 70pkt. - za udział w III etapie,

d) 100pkt. - za miejsce wśród laureatów konkursu wojewódzkiego,

e) 125pkt - za udział w etapie ogólnopolskim,

f) 150pkt  - za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim (laureat)

3) Punkty za gminne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych:

a) 11pkt.  – za III miejsce,

b) 13pkt.  – za II miejsce,

c) 15pkt.  – za I miejsce

4) Punkty za inne konkursy i turnieje według liczby rozgrywanych etapów, punkty przyznawane sa za najwyższy etap

a) konkursy jednoetapowe bez względu na zasięg:

- 2pkt.  - za III miejsce,

- 4pkt.  - za II miejsce,

- 6pkt.  - za I miejsce lub tytuł laureata;

b) konkursy dwuetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 2pkt.  - za udział w etapie

- 4pkt.  - za III miejsce,

- 6pkt.  - za II miejsce,

- 8pkt.  - za I miejsce lub tytuł laureata;

c) konkursy trzyetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 4pkt.  - za udział w etapie

- 6pkt.  - za III miejsce,

- 8pkt.  - za II miejsce,

- 10pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata;

5) Punkty za wyniki w konkursie z języka angielskiego „Fox”:

a) 20pkt.  – za wynik dobry,

b) 30pkt  – za wynik bardzo dobry.

6) Punkty za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”:

a) 20pkt  - za wyróżnienie / taon

b) 30pkt  – za wynik bardzo dobry / kaon

c) 40pkt   – za wynik laureat / hiperon

7) Punkty za międzyszkolne konkursy artystyczne

a) 4pkt  - za III miejsce w konkursie

b) 6pkt  - za II miejsce w konkursie

c) 8pkt  - za zwycięstwo w konkursie

8) Punkty za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w danym etapie kształcenia od 0 do 20 przyznaje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z informacją o pracy ucznia.

§ 7. 1. Nagrodą dla najlepszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum jest udział w dwudniowej wycieczce turystyczno-krajoznawczej.

2. Nagrodą dla najlepszych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej jest nagroda finansowa w wysokości kosztów wycieczki na osobę o której mowa w ust.1. jednak nie więcej niż 300 zł.

3. Ogólna liczba nagrodzonych w konkursie, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może być większa niż 46 ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz 10 za szkół ponadgimnazjalnych a podział nagrodzonych uczniów ustalany jest proporcjonalnie do liczby uczniów poszczególnych typów szkół

4. Koszty nagród pokrywane są ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/418/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19.10.2010r. w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »