| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/281/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów "Motywacja"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z Gminy Pawłowice”. wprowadzonego Uchwałą Nr XXXI/360/2010 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 30 marca 2010r) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1. Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach wyraża potrzebę wsparcia finansowego najzdolniejszych uczniów. Gmina zamierza w ten sposób zmotywować do osiągania jeszcze wyższych wyników w nauce a jednocześnie do angażowania się w życie społeczności szkolnej i lokalnej. Celem jest, aby inwestowanie w młodego człowieka miało wpływ na jego rozwój zawodowy, inspirowało do ciężkiej pracy i rozwijało jego zainteresowania tak, aby w przyszłości mógł działać na rzecz społeczności lokalnej.

§ 2. 1. W budżecie gminy każdego roku wyodrębnia się środki finansowe na realizację Programu stypendialnego.

2. Stypendysta może otrzymywać pomoc finansową przez cały okres trwania nauki, jeżeli będzie spełniał wymogi niniejszego regulaminu.

3. Stypendium może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym okres składania wniosków, spełniał warunki określone w § 3 niniejszej uchwały.

4. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od listopada z nadpłatą za miesiąc wrzesień i październik do czerwca roku następnego.

§ 3. 1. Stypendium może zostać przyznane:

1) uczniowi klasy V , VI szkoły podstawowej w kwocie 200 złotych,

2) uczniowi klasy I, II, III gimnazjum w kwocie 250 złotych,

3) uczniowi, absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, kontynuującemu naukę w kwocie 300 złotych,

2. stypendium może być przyznane uczniowi, który nie korzysta z innego stypendium finansowanego z budżetu Gminy Pawłowice.

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:

1) stałe zamieszkanie na terenie Gminy Pawłowice,

2) średnia ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,10 oraz co najmniej dobra ocena
z zachowania,

3) spełnienie jednego z poniższych waruków:

a) udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, które zwalniają z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego Wykaz wyżej wymienionych konkursów i olimpiad jest ogłaszany przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie;

b) udokumentowane wysokie osiągnięcia artystyczne (I,II,III miejsce) w konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej lub pod jego patronatem na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

c) udokumentowane najwyższe osiągnięcie w konkursach Fox, Kangur i Lwiątko.

§ 4. 1. Wniosek o stypendium może złożyć:

1) w imieniu niepełnoletniego ucznia – rodzic lub prawny opiekun,

2) pełnoletni uczeń.

2. Wniosek oraz niezbędne dokumenty składa się w terminie do 15 września każdego roku.

3. Rozstrzygnięcie nastąpi do 30 września każdego roku.

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 5. 1. Wnioski opiniuje pięcioosobowa komisja stypendialna powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Pawłowice, który wyznacza jej przewodniczącego.

2. Komisja stypendialna pracuje w obecności co najmniej trzech członków.

3. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 7. Traci moc uchwała NR XXXVIII/416/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19.10 2010r. roku w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów „Motywacja”

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernatowicz, Komorniczak, Mazur Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »