| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/282/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie Programu Stypendialnego "SZANSA"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową.

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1. Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia w szkołach wyższych wyraża potrzebę wsparcia finansowego najzdolniejszej młodzieży, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, a także studenci zamieszkujący na terenie gminy Pawłowice mają szansę kontynuowania nauki i zdobycia wyższego wykształcenia. Program stypendialny ma ich zachęcić do podnoszenia kwalifikacji a w przyszłości zwiększyć szanse na zdobycie pracy.

§ 2. 1. Dofinansowanie może być przyznane na edukację na studiach I stopnia i II stopnia lub na studiach jednolitych.

2. Stypendysta może otrzymywać pomoc finansową maksymalnie przez 4 lata, jeżeli będzie spełniał wymogi niniejszego regulaminu.

§ 3. 1. O przyznanie pomocy finansowej z programu stypendialnego „SZANSA” może ubiegać się osoba, która na stałe zamieszkuje na terenie gminy Pawłowice, jest absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej i kontynuuje naukę na studiach I stopnia albo studiach jednolitych lub jest studentem studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych, znajduje się w trudnej sytuacji materialnej oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) otrzymała świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o stypendium,

2) osiągnęła średnią ocen co najmniej 4,00 - z egzaminów w dwóch semestrach danego roku akademickiego,

2. Dochód netto na jednego członka rodziny zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubiegającą się o przyznanie stypendium nie może przekraczać 75% minimalnego wynagrodzenia.

3. O przyznanie pomocy finansowej z porgramu stypendialnego szansa nie może ubiegać się  osoba korzystająca z innego stypendium finansowanego z budżetu Gminy Pawłowice.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje trzyosobowa Komisja Stypendialna powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Pawłowice.

2. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.

§ 5. 1. Kandydat na stypendystę składa wniosek oraz niezbędne dokumenty w terminie do 30 października  każdego roku.

2. Wniosek powinien zawierać m.in. : imię i nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania, nazwę uczelni, rok studiów, kierunek nauki, dokument potwierdzający oceny, średnią ocen, oświadczenie o dochodach w rodzinie.

3. Rozstrzygnięcie nastąpi do 5 listopada każdego roku.

4. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od listopada z nadpłatą za miesiąc październik do czerwca roku następnego.

5. Wysokość stypendium wynosi:

a) 300 złotych dla osoby, która otrzymała świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,

b) 350 złotych dla osoby, która osiągnęła średnią ocen powyżej 4,00 z egzaminów w dwóch semestrach danego roku akademickiego,

6. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium oraz jego wykorzystania określa umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Pawłowice a stypendystą.

§ 6. 1. Negatywne rozpatrzenie wniosku nie  stanowi podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Gminy Pawłowice.

2. Negatywne rozpatrzenie wniosku nie wymaga uzasadnienia.

3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 8. Traci moc uchwała XXXVIII/415/2010 Rady Gminy Pawłowicez dnia 19.10.2010r. w sprawie Programu stypendialnego "Szansa"

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »