| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/282/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie Programu Stypendialnego "SZANSA"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową.

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1. Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia w szkołach wyższych wyraża potrzebę wsparcia finansowego najzdolniejszej młodzieży, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, a także studenci zamieszkujący na terenie gminy Pawłowice mają szansę kontynuowania nauki i zdobycia wyższego wykształcenia. Program stypendialny ma ich zachęcić do podnoszenia kwalifikacji a w przyszłości zwiększyć szanse na zdobycie pracy.

§ 2. 1. Dofinansowanie może być przyznane na edukację na studiach I stopnia i II stopnia lub na studiach jednolitych.

2. Stypendysta może otrzymywać pomoc finansową maksymalnie przez 4 lata, jeżeli będzie spełniał wymogi niniejszego regulaminu.

§ 3. 1. O przyznanie pomocy finansowej z programu stypendialnego „SZANSA” może ubiegać się osoba, która na stałe zamieszkuje na terenie gminy Pawłowice, jest absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej i kontynuuje naukę na studiach I stopnia albo studiach jednolitych lub jest studentem studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych, znajduje się w trudnej sytuacji materialnej oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) otrzymała świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o stypendium,

2) osiągnęła średnią ocen co najmniej 4,00 - z egzaminów w dwóch semestrach danego roku akademickiego,

2. Dochód netto na jednego członka rodziny zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubiegającą się o przyznanie stypendium nie może przekraczać 75% minimalnego wynagrodzenia.

3. O przyznanie pomocy finansowej z porgramu stypendialnego szansa nie może ubiegać się  osoba korzystająca z innego stypendium finansowanego z budżetu Gminy Pawłowice.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje trzyosobowa Komisja Stypendialna powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Pawłowice.

2. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.

§ 5. 1. Kandydat na stypendystę składa wniosek oraz niezbędne dokumenty w terminie do 30 października  każdego roku.

2. Wniosek powinien zawierać m.in. : imię i nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania, nazwę uczelni, rok studiów, kierunek nauki, dokument potwierdzający oceny, średnią ocen, oświadczenie o dochodach w rodzinie.

3. Rozstrzygnięcie nastąpi do 5 listopada każdego roku.

4. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od listopada z nadpłatą za miesiąc październik do czerwca roku następnego.

5. Wysokość stypendium wynosi:

a) 300 złotych dla osoby, która otrzymała świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,

b) 350 złotych dla osoby, która osiągnęła średnią ocen powyżej 4,00 z egzaminów w dwóch semestrach danego roku akademickiego,

6. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium oraz jego wykorzystania określa umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Pawłowice a stypendystą.

§ 6. 1. Negatywne rozpatrzenie wniosku nie  stanowi podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Gminy Pawłowice.

2. Negatywne rozpatrzenie wniosku nie wymaga uzasadnienia.

3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 8. Traci moc uchwała XXXVIII/415/2010 Rady Gminy Pawłowicez dnia 19.10.2010r. w sprawie Programu stypendialnego "Szansa"

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »