| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/329/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, z uwzględnieniem w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Piekary Śląskie;

2) niepublicznej formie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż Miasto Piekary Śląskie lub osobę fizyczną prowadzącą niepubliczne przedszkole, niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej lub niepubliczną placówkę;

4) placówce bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne;

5) podmiocie dotującym – należy przez to rozumieć Miasto Piekary Śląskie;

6) szkole bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć także niepubliczne przedszkole i niepubliczną formę wychowania przedszkolnego;

7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 3. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

§ 4. Dotacje dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego przysługują na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

§ 5. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

§ 6. 1. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w § 5 przysługują na każdego ucznia w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. W przypadku braku na terenie Miasta szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawę do ustalenia wysokości dotacji stanowi 50% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej tego samego typu lub rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 7. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu Miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 8. Niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a także niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 9. Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 10 ustawy nie otrzymują dotacji z budżetu Miasta.

§ 10. Do czasu określenia stawki dotacji w danym roku budżetowym, dotacji udziela się w wysokości ponoszonej w roku poprzednim. Za okres od 1 stycznia do czasu określenia stawki dotacji dokonuje się wyrównania.

§ 11. 1. Wniosek o udzielenie dotacji, o których mowa w § 3 – 8, powinien zawierać:

1) oznaczenie osoby prowadzącej, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer telefonu;

2) nazwę i adres szkoły lub placówki, numer telefonu;

3) określenie typu i rodzaju szkoły lub placówki;

4) informację, czy w szkole realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;

5) określenie trybu kształcenia (stacjonarny, niestacjonarny);

6) imię i nazwisko, numer telefonu osoby upoważnionej do udzielania informacji;

7) numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz datę jego wydania;

8) numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej oraz datę wydania decyzji;

9) numer wpisu szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

10) informację o planowanej liczbie uczniów, z podziałem na:

a) planowaną liczbę uczniów w okresie pomiędzy 1 stycznia i 31 sierpnia roku, w którym dotacja ma zostać udzielona, w tym uczniów klas (semestrów) programowo najwyższych,

b) planowaną liczbę uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku, w którym dotacja ma zostać udzielona, w tym uczniów klas (semestrów) pierwszych.

11) numer rachunku bankowego szkoły lub placówki oraz nazwę i adres banku prowadzącego rachunek szkoły lub placówki.

2. Informacja o planowanej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 1 pkt 10, w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki powinna uwzględniać planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych.

3. Informacja o planowanej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 1 pkt 10, w przypadku przedszkoli i szkół podstawowych powinna uwzględniać planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

4. Informacja o planowanej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 1 pkt 10, w przypadku niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczy planowanej liczby dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 12. 1. Podmiot dotujący przekazuje szkole miesięczną część dotacji w wysokości uwzględniającej aktualną liczbę uczniów podaną w informacji miesięcznej w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

2. Wzór informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

3. W przypadku, gdy liczba uczniów, na których przysługuje dotacja różni się od wykazanej w informacji miesięcznej, szkoła niezwłocznie przekazuje organowi dotującemu korektę informacji miesięcznej.

§ 13. 1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole jest obowiązana powiadomić podmiot dotujący o przyjęciu do przedszkola ucznia niebędącego mieszkańcem Piekar Śląskich.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego.

§ 14. 1. Szkoła lub placówka przekazuje podmiotowi dotującemu do 10 lipca roku udzielenia dotacji oraz do 10 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, odpowiednio - półroczne i roczne rozliczenie wykorzystania dotacji.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji powinno zawierać:

1) nazwę i adres szkoły lub placówki;

2) oznaczenie osoby prowadzącej, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

3) dane z poszczególnych miesięcy obejmujące:

a) liczbę uczniów, na których udzielono dotacji, w tym:

- uczniów niepełnosprawnych,

- dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju,

b) stawkę dotacji na jednego ucznia,

c) kwotę należnej dotacji,

d) kwotę otrzymanej dotacji,

e) wykaz wydatków pokrytych z dotacji,

f) kwoty poszczególnych wydatków.

3. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi Załącznik nr 3 do uchwały.

§ 15. 1. Podmiot dotujący dokonuje kontroli rozliczenia, o którym mowa w § 14, pod względem prawidłowości i zgodności danych zawartych w rozliczeniu z danymi zawartymi w informacjach miesięcznych oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1, podmiot dotujący, w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia, zwraca szkole lub placówce rozliczenie, wskazując uchybienia.

3. Szkoła lub placówka, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozliczenia, przekazuje podmiotowi dotującemu nowe rozliczenie z wykorzystania dotacji, uwzględniające wskazane przez podmiot dotujący uchybienia, albo dotychczasowe rozliczenie wraz z wyjaśnieniami potwierdzającymi dane zawarte w rozliczeniu.

§ 16. 1. Podmiot dotujący może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

2. Do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, uprawnia pisemne, imienne upoważnienie dla pracownika Urzędu Miasta wystawione przez Prezydenta Miasta, określające osobę prowadzącą szkołę lub placówkę, nazwę i adres szkoły lub placówki, przedmiot kontroli oraz termin przeprowadzanej kontroli.

§ 17. Kontrola, o której mowa w § 16 ust. 1 , obejmuje sprawdzenie zgodności:

1) wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy;

2) danych zawartych w informacjach miesięcznych z danymi wykazanymi w dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji przebiegu nauczania;

3) danych przekazanych w rozliczeniu z danymi wykazanymi w dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 18. W ramach kontroli szkoła lub placówka jest obowiązana do:

1) zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli;

2) przedstawienia na żądanie kontrolującego dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczani;

3) udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 19. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) datę i miejsce jego sporządzenia;

2) oznaczenie osoby prowadzącej szkołę lub placówkę;

3) nazwę i adres szkoły lub placówkę;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) imię i nazwisko kontrolującego, stanowisko służbowe oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

6) określenie przedmiotu kontroli oraz okres objęty kontrolą;

7) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, zakres i skutki tych nieprawidłowości, w szczególności mających wpływ na wysokość przyznanej szkole lub placówce dotacji;

8) adnotację o sporządzeniu odpisów, wyciągów i kopii kontrolowanych dokumentów;

9) informację o pouczeniu dyrektora szkoły lub placówki albo osoby pełniącej jego obowiązki o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

3. W protokole kontroli nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje kontrolujący.

4. Protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla dyrektora szkoły lub placówki, osoby prowadzącej szkołę lub placówkę oraz organu dotującego.

5. Protokół kontroli sporządza się w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli.

§ 20. 1. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący oraz dyrektor szkoły lub placówki, a w razie jego nieobecności - osoba pełniąca jego obowiązki.

2. Dyrektor szkoły lub placówki albo osoba pełniąca jego obowiązki może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, zgłosić do Prezydenta Miasta, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnie umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Prezydent Miasta, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, dokonuje analizy zgłoszonych zastrzeżeń i:

1) stwierdza ich zasadność i zarządza dokonanie zmiany lub uzupełnienia odpowiedniej części protokołu albo

2) zarządza niezwłoczne przeprowadzenie przez osobę, która dokonywała kontroli, dodatkowych czynności kontrolnych w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń, w tym w szczególności ponownego badania dokumentów

- o czym pisemnie informuje zgłaszającego zastrzeżenia.

4. W wyniku przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych kontrolujący wprowadza do protokołu odpowiednie zmiany albo przygotowuje pisemne wyjaśnienie przyczyn nieuwzględnienia wszystkich lub niektórych zastrzeżeń, które stanowi załącznik do protokołu.

5. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, Prezydent Miasta przekazuje na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyjaśnień, o których mowa w ust. 4, swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia oraz osobie prowadzącej szkołę lub placówkę.

6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń dyrektor szkoły lub placówki albo osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając Prezydentowi Miasta w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust. 5, pisemne uzasadnienie przyczyny odmowy.

7. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń pokontrolnych.

§ 21. Traci moc uchwała Nr XLV/474/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych działających na terenie Piekar Śląskich oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/329/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wniosek o udzielenie dotacji na rok …………………..

(informacja o planowanej na rok następny liczbie uczniów)

Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji

1

Oznaczenie osoby prowadzącej, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, NIP, numer telefonu

2

Nazwa i adres szkoły (placówki), numer telefonu

3

Typ szkoły (podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna) i rodzaj szkoły (ogólnodostępna, specjalna, integracyjna, z oddziałami integracyjnymi)

4

Informacja, czy w szkole realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

5

Tryb kształcenia (stacjonarny, niestacjonarny)

6

Imię i nazwisko, numer telefonu osoby upoważnionej do udzielania informacji

7

Data i numer wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych

8

Numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej oraz data wydania decyzji

9

REGON szkoły (placówki)

10

Planowana liczba uczniów:

od 1 stycznia
do 31 sierpnia

od 1 września
do 31 grudnia

10a

Planowana liczba uczniów niepełnosprawnych
(na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) *

10b

Planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (na podstawie opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty)

11

Numer rachunku bankowego szkoły (placówki) oraz nazwa i adres banku

* - jeżeli planowana liczba uczniów niepełnosprawnych jest różna od zera należy wypełnić tabelę znajdującą się na odwrocie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

………..…………….                                                                                     ……………………………………….

              data                                                                                                   podpis i pieczęć wnioskodawcy


Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………

Planowana liczba uczniów niepełnosprawnych,
w tym uczniowie:

niewidomi

słabowidzący

niesłyszący

słabosłyszący

upośledzeni umysłowo
w stopniu:

lekkim

umiarkowanym
lub znacznym

głębokim

niepełnosprawni ruchowo, w tym z afazją

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

z niepełnosprawnością sprzężoną

niedostosowani społecznie

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

zagrożeni uzależnieniem

z zaburzeniami zachowania

z zaburzeniami psychicznymi

z chorobami przewlekłymi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

…………………………                                                                       ……………………………

              (data)                                                                                                   (pieczęć i podpis wnioskodawcy)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/329/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 29 listopada 2012 r.

..........................................................

(pieczątka szkoły)

Informacja miesięczna
o aktualnej liczbie uczniów
wg stanu na ……………………………….

                                                                                                  (data)

1) Nazwa i adres szkoły lub placówki

…………………………………………………………………………………………………………..

........................................................................................................................................................

2) Oznaczenie osoby prowadzącej szkołę lub placówkę

…………………………………………………………………………………………………………..

........................................................................................................................................................

3) Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja

…………………………………………………………………………………………………………..

4)

Liczba uczniów

ogółem

w tym uczniowie
niepełnosprawni

a)

wprzedszkolu ,
w tym:

............

            .............

- uczniowie spoza Piekar Śląskich

............

            .............

- uczniowie 6-letni

............

            .............

- uczniowie 5-letni

............

            .............

- dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

............

b)

w innej formie wychowania przedszkolnego,
w tym:

............

            .............

- uczniowie spoza Piekar Śląskich

............

            .............

c)

w szkole podstawowej,
w tym:

............

            .............

- dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

............

d)

w gimnazjum

............

            .............

e)

w szkole ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej,
w której:

- realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

............

           .............

- nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

............

           .............

f)

w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy ,
w tym:

............

- dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (dotyczy placówek, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy)

............

g)

w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
dotyczy:

- dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

............

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ..............................                                                                                                                                                                         (podpis i pieczęć dyrektora)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/329/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Rozliczenie roczne/ półroczne* wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Piekary Śląskie

za okres od ……………….do………………

Nazwa i adres szkoły lub placówki ………………………………...................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Oznaczenie osoby prowadzącej, jej miejsca zamieszkania lub siedziby ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Miesiąc

Liczba
uczniów

Stawka
dotacji na
1 ucznia

Kwota
należnej
dotacji
(w zł)

Kwota
otrzymanej
dotacji
(w zł)

Wykaz wydatków pokrytych z dotacji

Kwoty poszczególnych
wydatków
(w zł)

Uwagi


Styczeń


Luty


Marzec


Kwiecień


Maj


Czerwiec


Lipiec


Sierpień


Wrzesień


Październik


Listopad


Grudzień


razem

*- niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

…………………………………………….                                           `………………………………………………

(podpis i pieczątka imienna gł. księgowego)                                                         (podpis i pieczątka imienna dyrektora)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

…………………………………

(data)

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »