| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/329/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, z uwzględnieniem w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Piekary Śląskie;

2) niepublicznej formie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż Miasto Piekary Śląskie lub osobę fizyczną prowadzącą niepubliczne przedszkole, niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej lub niepubliczną placówkę;

4) placówce bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne;

5) podmiocie dotującym – należy przez to rozumieć Miasto Piekary Śląskie;

6) szkole bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć także niepubliczne przedszkole i niepubliczną formę wychowania przedszkolnego;

7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 3. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

§ 4. Dotacje dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego przysługują na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

§ 5. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

§ 6. 1. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w § 5 przysługują na każdego ucznia w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. W przypadku braku na terenie Miasta szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawę do ustalenia wysokości dotacji stanowi 50% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej tego samego typu lub rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 7. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu Miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 8. Niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a także niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 9. Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 10 ustawy nie otrzymują dotacji z budżetu Miasta.

§ 10. Do czasu określenia stawki dotacji w danym roku budżetowym, dotacji udziela się w wysokości ponoszonej w roku poprzednim. Za okres od 1 stycznia do czasu określenia stawki dotacji dokonuje się wyrównania.

§ 11. 1. Wniosek o udzielenie dotacji, o których mowa w § 3 – 8, powinien zawierać:

1) oznaczenie osoby prowadzącej, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer telefonu;

2) nazwę i adres szkoły lub placówki, numer telefonu;

3) określenie typu i rodzaju szkoły lub placówki;

4) informację, czy w szkole realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;

5) określenie trybu kształcenia (stacjonarny, niestacjonarny);

6) imię i nazwisko, numer telefonu osoby upoważnionej do udzielania informacji;

7) numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz datę jego wydania;

8) numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej oraz datę wydania decyzji;

9) numer wpisu szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

10) informację o planowanej liczbie uczniów, z podziałem na:

a) planowaną liczbę uczniów w okresie pomiędzy 1 stycznia i 31 sierpnia roku, w którym dotacja ma zostać udzielona, w tym uczniów klas (semestrów) programowo najwyższych,

b) planowaną liczbę uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku, w którym dotacja ma zostać udzielona, w tym uczniów klas (semestrów) pierwszych.

11) numer rachunku bankowego szkoły lub placówki oraz nazwę i adres banku prowadzącego rachunek szkoły lub placówki.

2. Informacja o planowanej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 1 pkt 10, w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki powinna uwzględniać planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych.

3. Informacja o planowanej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 1 pkt 10, w przypadku przedszkoli i szkół podstawowych powinna uwzględniać planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

4. Informacja o planowanej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 1 pkt 10, w przypadku niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczy planowanej liczby dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 12. 1. Podmiot dotujący przekazuje szkole miesięczną część dotacji w wysokości uwzględniającej aktualną liczbę uczniów podaną w informacji miesięcznej w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

2. Wzór informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

3. W przypadku, gdy liczba uczniów, na których przysługuje dotacja różni się od wykazanej w informacji miesięcznej, szkoła niezwłocznie przekazuje organowi dotującemu korektę informacji miesięcznej.

§ 13. 1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole jest obowiązana powiadomić podmiot dotujący o przyjęciu do przedszkola ucznia niebędącego mieszkańcem Piekar Śląskich.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego.

§ 14. 1. Szkoła lub placówka przekazuje podmiotowi dotującemu do 10 lipca roku udzielenia dotacji oraz do 10 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, odpowiednio - półroczne i roczne rozliczenie wykorzystania dotacji.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji powinno zawierać:

1) nazwę i adres szkoły lub placówki;

2) oznaczenie osoby prowadzącej, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

3) dane z poszczególnych miesięcy obejmujące:

a) liczbę uczniów, na których udzielono dotacji, w tym:

- uczniów niepełnosprawnych,

- dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju,

b) stawkę dotacji na jednego ucznia,

c) kwotę należnej dotacji,

d) kwotę otrzymanej dotacji,

e) wykaz wydatków pokrytych z dotacji,

f) kwoty poszczególnych wydatków.

3. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi Załącznik nr 3 do uchwały.

§ 15. 1. Podmiot dotujący dokonuje kontroli rozliczenia, o którym mowa w § 14, pod względem prawidłowości i zgodności danych zawartych w rozliczeniu z danymi zawartymi w informacjach miesięcznych oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1, podmiot dotujący, w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia, zwraca szkole lub placówce rozliczenie, wskazując uchybienia.

3. Szkoła lub placówka, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozliczenia, przekazuje podmiotowi dotującemu nowe rozliczenie z wykorzystania dotacji, uwzględniające wskazane przez podmiot dotujący uchybienia, albo dotychczasowe rozliczenie wraz z wyjaśnieniami potwierdzającymi dane zawarte w rozliczeniu.

§ 16. 1. Podmiot dotujący może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

2. Do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, uprawnia pisemne, imienne upoważnienie dla pracownika Urzędu Miasta wystawione przez Prezydenta Miasta, określające osobę prowadzącą szkołę lub placówkę, nazwę i adres szkoły lub placówki, przedmiot kontroli oraz termin przeprowadzanej kontroli.

§ 17. Kontrola, o której mowa w § 16 ust. 1 , obejmuje sprawdzenie zgodności:

1) wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy;

2) danych zawartych w informacjach miesięcznych z danymi wykazanymi w dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji przebiegu nauczania;

3) danych przekazanych w rozliczeniu z danymi wykazanymi w dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 18. W ramach kontroli szkoła lub placówka jest obowiązana do:

1) zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli;

2) przedstawienia na żądanie kontrolującego dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczani;

3) udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 19. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) datę i miejsce jego sporządzenia;

2) oznaczenie osoby prowadzącej szkołę lub placówkę;

3) nazwę i adres szkoły lub placówkę;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) imię i nazwisko kontrolującego, stanowisko służbowe oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

6) określenie przedmiotu kontroli oraz okres objęty kontrolą;

7) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, zakres i skutki tych nieprawidłowości, w szczególności mających wpływ na wysokość przyznanej szkole lub placówce dotacji;

8) adnotację o sporządzeniu odpisów, wyciągów i kopii kontrolowanych dokumentów;

9) informację o pouczeniu dyrektora szkoły lub placówki albo osoby pełniącej jego obowiązki o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

3. W protokole kontroli nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje kontrolujący.

4. Protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla dyrektora szkoły lub placówki, osoby prowadzącej szkołę lub placówkę oraz organu dotującego.

5. Protokół kontroli sporządza się w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli.

§ 20. 1. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący oraz dyrektor szkoły lub placówki, a w razie jego nieobecności - osoba pełniąca jego obowiązki.

2. Dyrektor szkoły lub placówki albo osoba pełniąca jego obowiązki może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, zgłosić do Prezydenta Miasta, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnie umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Prezydent Miasta, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, dokonuje analizy zgłoszonych zastrzeżeń i:

1) stwierdza ich zasadność i zarządza dokonanie zmiany lub uzupełnienia odpowiedniej części protokołu albo

2) zarządza niezwłoczne przeprowadzenie przez osobę, która dokonywała kontroli, dodatkowych czynności kontrolnych w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń, w tym w szczególności ponownego badania dokumentów

- o czym pisemnie informuje zgłaszającego zastrzeżenia.

4. W wyniku przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych kontrolujący wprowadza do protokołu odpowiednie zmiany albo przygotowuje pisemne wyjaśnienie przyczyn nieuwzględnienia wszystkich lub niektórych zastrzeżeń, które stanowi załącznik do protokołu.

5. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, Prezydent Miasta przekazuje na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyjaśnień, o których mowa w ust. 4, swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia oraz osobie prowadzącej szkołę lub placówkę.

6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń dyrektor szkoły lub placówki albo osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając Prezydentowi Miasta w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust. 5, pisemne uzasadnienie przyczyny odmowy.

7. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń pokontrolnych.

§ 21. Traci moc uchwała Nr XLV/474/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych działających na terenie Piekar Śląskich oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/329/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wniosek o udzielenie dotacji na rok …………………..

(informacja o planowanej na rok następny liczbie uczniów)

Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji

1

Oznaczenie osoby prowadzącej, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, NIP, numer telefonu

2

Nazwa i adres szkoły (placówki), numer telefonu

3

Typ szkoły (podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna) i rodzaj szkoły (ogólnodostępna, specjalna, integracyjna, z oddziałami integracyjnymi)

4

Informacja, czy w szkole realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

5

Tryb kształcenia (stacjonarny, niestacjonarny)

6

Imię i nazwisko, numer telefonu osoby upoważnionej do udzielania informacji

7

Data i numer wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych

8

Numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej oraz data wydania decyzji

9

REGON szkoły (placówki)

10

Planowana liczba uczniów:

od 1 stycznia
do 31 sierpnia

od 1 września
do 31 grudnia

10a

Planowana liczba uczniów niepełnosprawnych
(na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) *

10b

Planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (na podstawie opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty)

11

Numer rachunku bankowego szkoły (placówki) oraz nazwa i adres banku

* - jeżeli planowana liczba uczniów niepełnosprawnych jest różna od zera należy wypełnić tabelę znajdującą się na odwrocie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

………..…………….                                                                                     ……………………………………….

              data                                                                                                   podpis i pieczęć wnioskodawcy


Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………

Planowana liczba uczniów niepełnosprawnych,
w tym uczniowie:

niewidomi

słabowidzący

niesłyszący

słabosłyszący

upośledzeni umysłowo
w stopniu:

lekkim

umiarkowanym
lub znacznym

głębokim

niepełnosprawni ruchowo, w tym z afazją

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

z niepełnosprawnością sprzężoną

niedostosowani społecznie

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

zagrożeni uzależnieniem

z zaburzeniami zachowania

z zaburzeniami psychicznymi

z chorobami przewlekłymi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

…………………………                                                                       ……………………………

              (data)                                                                                                   (pieczęć i podpis wnioskodawcy)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/329/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 29 listopada 2012 r.

..........................................................

(pieczątka szkoły)

Informacja miesięczna
o aktualnej liczbie uczniów
wg stanu na ……………………………….

                                                                                                  (data)

1) Nazwa i adres szkoły lub placówki

…………………………………………………………………………………………………………..

........................................................................................................................................................

2) Oznaczenie osoby prowadzącej szkołę lub placówkę

…………………………………………………………………………………………………………..

........................................................................................................................................................

3) Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja

…………………………………………………………………………………………………………..

4)

Liczba uczniów

ogółem

w tym uczniowie
niepełnosprawni

a)

wprzedszkolu ,
w tym:

............

            .............

- uczniowie spoza Piekar Śląskich

............

            .............

- uczniowie 6-letni

............

            .............

- uczniowie 5-letni

............

            .............

- dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

............

b)

w innej formie wychowania przedszkolnego,
w tym:

............

            .............

- uczniowie spoza Piekar Śląskich

............

            .............

c)

w szkole podstawowej,
w tym:

............

            .............

- dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

............

d)

w gimnazjum

............

            .............

e)

w szkole ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej,
w której:

- realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

............

           .............

- nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

............

           .............

f)

w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy ,
w tym:

............

- dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (dotyczy placówek, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy)

............

g)

w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
dotyczy:

- dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

............

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ..............................                                                                                                                                                                         (podpis i pieczęć dyrektora)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/329/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Rozliczenie roczne/ półroczne* wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Piekary Śląskie

za okres od ……………….do………………

Nazwa i adres szkoły lub placówki ………………………………...................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Oznaczenie osoby prowadzącej, jej miejsca zamieszkania lub siedziby ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Miesiąc

Liczba
uczniów

Stawka
dotacji na
1 ucznia

Kwota
należnej
dotacji
(w zł)

Kwota
otrzymanej
dotacji
(w zł)

Wykaz wydatków pokrytych z dotacji

Kwoty poszczególnych
wydatków
(w zł)

Uwagi


Styczeń


Luty


Marzec


Kwiecień


Maj


Czerwiec


Lipiec


Sierpień


Wrzesień


Październik


Listopad


Grudzień


razem

*- niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

…………………………………………….                                           `………………………………………………

(podpis i pieczątka imienna gł. księgowego)                                                         (podpis i pieczątka imienna dyrektora)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

…………………………………

(data)

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »