| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/353/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pszczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W treści Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pszczyna
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 171, poz. 3204), zmienionej następnie Uchwałą Nr X/105/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 212, poz. 3732) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"kryterium dochodowym - rozumie się przez dochód na osobę w rodzinie w wysokości, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1367, z późn. zm.)"

2) w § 2 Uchwały po pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
" ustawie o świadczeniach rodzinnych - rozumie się przez to ustawę z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z późn. zm.)."


3) § 3 otrzymuje brzmienie:
"W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, wysokość stypendium wynosi miesięcznie:

Kategoria stypendium

Dochód na członka rodziny

Miesięczna wysokość stypendium

I

dochód miesięczny na jedną osobę w rodzinie ucznia niższy niż 85% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

od 80% do 200 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

II

dochód miesięczny na jedną osobę w rodzinie ucznia równy lub wyższy niż 85%, ale nie więcej niż 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

85% ustalonej wysokości
stypendium szkolnego dla
„kat. I” lecz nie mniej niż 80% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:
"Wysokość zasiłku szkolnego uzależniona jest od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, jednakże nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie


W związku ze zmianą stanu prawnego i wejściem w życie z dniem 1 października 2012 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823) oraz zmianą wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959), zachodzi konieczność dostosowania postanowień regulaminu do nowych przepisów i podjęcia w tym celu przedmiotowej uchwały.

Projekt uchwały został poddany konsultacji w trybie Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje były prowadzone w dniach 29.11.2012 r. – 10.12.2012 r. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły w tym terminie zgłaszać opinie i uwagi do projektu uchwały drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »