| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 394/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Or .0007.165.2012

(2012/101296)

UCHWAŁA NR 394/XXVIII/2012
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie: zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.


Działając na podstawie:

- art. 80 ust. 3b i ust. 4, art. 90 ust. 3b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

- art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję Finansów

RADA MIASTA RYBNIKA

uchwala:

§ 1. W uchwale nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

10) kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć wydatki bieżące placówki, przedszkola lub szkoły, przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1. Z budżetu miasta udzielane są dotacje w wielkościach określonych w art. 90 ust. 2a-3a ustawy o systemie oświaty oraz w niniejszej uchwale dla następujących przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych:

1) dla niepublicznych przedszkoli – na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rybnika, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

2) dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych – na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących, ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. W przypadku braku oddziału przedszkolnego w miejskich szkołach podstawowych na terenie Miasta Rybnika podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące, ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Jeżeli do oddziału przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rybnika, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

3) dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy – na każdego ucznia w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w miejskim przedszkolu, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rybnika, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

4) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia w kwocie takiej, jaką przewidziano na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym,

5) dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach miejskich tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku szkoły publicznej danego typu i rodzaju na terenie Miasta Rybnika, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące, ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju,

6) dla niepublicznych szkół dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zgodnie z przepisami prawa możliwe jest realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki – na każdego ucznia realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości określonej w pkt 4, dla pozostałych uczniów w wysokości określonej w pkt 5,

7) dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii, niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także dla niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – na każdego wychowanka w kwocie, jaką przewidziano na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym,

8) dla niepublicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w wysokości określonej w pkt 7,

9) dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych ośrodków, o których mowa w pkt 7, oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie, jaką przewidziano na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym.

2. Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe udzielane są dotacje z budżetu miasta – na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w kwocie, jaką przewidziano na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym.;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkoły publicznej – z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 3 ust. 2 uchwały – oraz placówki niepubliczne nie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 7-9 uchwały nie otrzymują dotacji z budżetu miasta.;

4) dotychczasowa treść § 5 otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

2. Zgodnie z art. 80 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, publicznym szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe udzielane są dotacje z budżetu miasta - na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w kwocie, jaką przewidziano na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym.;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Placówki publiczne inne niż wymienione w § 5 ust. 1 pkt 5-7 uchwały, prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne, nie otrzymują dotacji z budżetu miasta.;

6) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W przypadku szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4-6 oraz § 5 ust. 1 pkt 4, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w styczniu lub lutym, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie do końca lutego.;

7) § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Za okres wymieniony w ust. 4 zostanie dokonane rozliczenie udzielonej dotacji do wysokości należnej, wyliczone na ostatni dzień miesiąca w którym ustalona została wysokość stawki dotacji za dany rok kalendarzowy.;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. 1. Warunkiem uruchomienia raty dotacji w danym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,  jest złożenie w organie dotującym, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, informacji o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków zapisanych do placówki, przedszkola lub szkoły dotowanej, według stanu na 10 dzień każdego miesiąca.

2. Warunkiem uruchomienia raty dotacji w danym miesiącu, w przypadku szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, jest złożenie w organie dotującym, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca:

1) informacji o przewidywanej liczbie uczniów, którzy spełnią warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu, w którym jest składana informacja, z uwzględnieniem przepisu art. 90 ust. 3h i 3i ustawy,

2) informacji o faktycznej liczbie uczniów, którzy spełnili warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji, z uwzględnieniem przepisu art. 90 ust. 3h i 3i ustawy,

3) list obecności na poszczególnych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji, podpisanych przez uczniów uczestniczących w tych zajęciach,za wyjątkiem sierpnia i września.

3. Warunkiem uruchomienia dotacji w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz § 5 ust. 2 jest złożenie w organie dotującym, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia przez okręgową komisję egzaminacyjną, wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji:

1) informacji o faktycznej liczbie słuchaczy kursu organizowanego w szkole, którzy zdali ten egzamin,

2) zaświadczeń, odpowiednio o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

4. Dane, o których mowa w ust. 1-3, o przewidywanej i faktycznej liczbie uczniów, a także dane uczniów wykazanych do naliczenia dotacji, obejmujące: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz inne dane niezbędne do ustalenia dotacji na danego ucznia, podmiot uprawniony do otrzymywania dotacji rejestruje i przekazuje dotującemu w systemie informatycznym, wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta oraz w formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą, będącego wydrukiem z ww. systemu.

5. Miesięczna rata dotacji, o której mowa w ust. 2,  jest wypłacana zaliczkowo w oparciu o informację o przewidywanej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 2 pkt 1. Wysokość raty dotacji wypłaconej zaliczkowo zostanie w następnym miesiącu skorygowana do wysokości należnej, w oparciu o informację o faktycznej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 2 pkt 2. Kwota, o którą należałoby skorygować dotację wypłaconą zaliczkowo za miesiąc poprzedni zostanie rozliczona z kwotami dotacji naliczanymi w kolejnych miesiącach, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Ustalona na 31 grudnia danego roku kwota, o którą należałoby skorygować dotację wypłaconą zaliczkowo dla szkół, o których mowa w ust. 2:

1) zostaje wypłacona wraz z dotacją naliczoną na styczeń kolejnego roku – w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej zaliczkowo do grudnia jest niższa od kwoty należnej,

2) podlega zwrotowi do budżetu Miasta Rybnika – w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej zaliczkowo  do grudnia jest wyższa od kwoty należnej.

7. W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący lub dyrektora szkoły nieprawidłowości w informacji, o której mowa w ust. 1-4, podmiot jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanej wcześniej informacji. Korekt można dokonywać nie dłużej, niż do zakończenia danego roku budżetowego.

8. W przypadku sporu pomiędzy organami prowadzącymi, dotyczącego określenia, uczniem której szkoły jest dana osoba, decydującym o tym, jakiej szkole należna jest dotacja na danego ucznia w danym miesiącu, będzie pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia, lub – w przypadku ucznia pełnoletniego – pisemne oświadczenie ucznia.

9. W przypadku, gdy uczeń szkoły dla dorosłych jest wykazywany do dotacji przez więcej niż jedną szkołę, organ dotujący ma prawo żądania przedłożenia w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta pisemnego oświadczenia ucznia, potwierdzającego jego uczęszczanie do danej szkoły lub szkół, dla których przekazywana jest dotacja na tego ucznia.

10. W przypadkach określonych w ust. 7-9 kwota, o którą należałoby skorygować wypłaconą dotację, będzie uwzględniona przy naliczeniu dotacji na kolejne miesiące.;

9) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Podmiot sporządza rozliczenie z wykorzystania dotacji, stanowiące informację o wydatkach kwalifikowanych poniesionych w danym roku budżetowym ze środków przekazanej w tym roku dotacji.;

10) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, narastająco za okres styczeń-grudzień, podmiot przekazuje organowi dotującemu w formie elektronicznej, w systemie informatycznym wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta oraz w formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą, będącego wydrukiem z ww. systemu, do dnia 20 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.;

11) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub placówki w dwunastu częściach, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5.;

12) w § 12 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Dotacja, o której mowa w § 3 ust. 2 oraz w § 5 ust. 2, wypłacana jest na rachunek szkoły jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów, określonych w § 10 ust. 3.;

13) w § 13 ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

3) faktyczna liczba uczniów obecnych  na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.;

14) § 13 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) doraźnie, w celu ustalenia okoliczności opisanych w ust. 3 pkt 3 oraz w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.;

15) § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie oględzin, dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń i innych nośników informacji zebranych w toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości naliczenia, pobrania i wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania. Kontrolowany zobowiązany jest do udostępnienia kontrolującemu wyżej wymienionej dokumentacji w miejscu przeprowadzania kontroli.;

16) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

§ 13a. 1. Do 31 grudnia 2014 r. dotacje, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz § 5 ust. 2 uchwały, przysługują na każdego słuchacza, który odpowiednio w dniu 30 września 2013 r. albo w dniu 30 września 2014 r. był słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

2. Warunkiem uruchomienia w styczniu 2013 r. raty dotacji, o której mowa w § 10 ust. 2, jest złożenie informacji o której mowa w pkt 1 tego przepisu..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »