| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/226/12 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, pkt. 10, art. 51 ust. 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. .218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1.

1. Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 37.988.007,40 zł w tym:

- dochody bieżące 33.678.249,00 zł

- dochody majątkowe 4.309.758,40 zł jak w Tabeli Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w pkt. 1 obejmuje:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.928.355 zł jak w Tabeli Nr 3.

b) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł,

c) dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychw kwocie 240.000 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 37.898.501,64 zł jak w Tabeli Nr 2.

2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł.

3. Z wydatków, o których mowa w pkt. 1 przeznacza się na:

a) wydatki bieżące kwotę 31.603.516,64 zł, z tego na :

wydatki jednostek budżetowych 25.359.387,76 zł , w tym:

- -- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.470.487,00 zł

- -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.888.900,76

dotacje na zadania bieżące 2.075.300,00 zł jak w Załączniku Nr 1, w tym:

- -- dotacje dla instytucji kultury 1.580.000,00 zł jak wTabeli Nr 7

- -- pozostałe dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości 411.500

- -- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 83.800

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.244.689,40 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 324.139,48 zł

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 600.000 zł

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym 0 zł

b) wydatki majątkowe kwotę 6.294.985,00 zł, z tego na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.294.985,00 zł, w tym:

- -- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 3.795.227,35 zł

- -- zakup i objęcie akcji i udziałów 0 zł

- -- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł

4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 1.928.355 zł jak w Tabeli Nr 4.

5. Ustala się wydatki w kwocie 240.000 zł , w tym:

- 187.112 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki w rozdziale 85154),

- 1.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii (wydatki w rozdziale 85153) oraz

- 51.888 zł na realizację zadań Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny - filia w Siewierzu (wydatki
w rozdziale 85203).

§ 3.

Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla gminnego zakładu budżetowego w kwocie 270.000 zł na budowę wodociągu w Karsowie i w Żelisławicach.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 89.505,76 zł , którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 5.

1. Ustala się przychody Gminy w kwocie 3.087.935,92 zł, w tym:

- 1.000.000,00 zł – z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych

- 2.087.935,92 zł – z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.177.441,68 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 6.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy jak w Tabeli Nr 5.

§ 7.

Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego na rok 2013 w wysokości 3.545.000 i plan wydatków w wysokości 3.535.000 jak w Załączniku Nr 2.

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 80.000 zł .

2. Ustala się wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w Tabeli Nr 6.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w Tabeli Nr 8.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2013 roku na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł

- finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 2.087.935,92 zł.

§ 11.

1. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym pomniejszają wykonanie wydatków budżetu w tym roku.

2. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu.

3. Ze środków publicznych będących w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych mogą być udzielone pracownikom tych jednostek zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowych, zakupu towarów, materiałów oraz zapłatę za wykonane usługi.

4. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielone zaliczki stałe na cały rok budżetowy.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.500.000 zł

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/226/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/226/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/226/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/226/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/226/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/226/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/226/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/226/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/226/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/226/12
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »