| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/305/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1   i ust. 2   pkt 3, art. 239, art. 258 ust. 1   pkt.1, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) i   art. 13 pkt. 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

 

1. Dochody budżetu na 2013 r. w   wysokości  

60.786.677,49 zł  

w tym:  

 

1) dochody bieżące w   wysokości  

56.613.057,49 zł  

2) dochody majątkowe w   wysokości  

4.173.620,00 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały.  

 

 

2. Wydatki budżetu na 2013 r. w   wysokości  

64.847.988,49 zł  

w tym:  

 

1) wydatki bieżące w   wysokości  

53.263.175,69 zł  

2) wydatki majątkowe w   wysokości  

11.584.812,80 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 2   do uchwały.  

 

 

3. Wydatki bieżące obejmują:  

 

1) wydatki jednostek budżetowych, w   tym:  

43.582.972,04 zł  

a) wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

24.667.408,40 zł  

b) wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

18.915.563,64 zł  

2) dotacje na zadania bieżące  

4.493.160,00 zł  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  

3.690.045,00 zł  

4) wydatki na programy finansowane z   udziałem środków,  

746.998,65 zł  

o których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach  

 

publicznych  

 

5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  

750.000,00 zł  

 

4. Wydatki majątkowe obejmują:  

 

1) inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

11.584.812,80 zł  

w tym:  

 

wydatki na programy finansowane z   udziałem środków,  

2.958.050,00 zł  

o których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach  

 

publicznych  

 

§   2.  

 

  1. Ustala się deficyt w   budżecie miasta w   kwocie:  

4.061.311,00  

2. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki i   kredyt w   łącznej wysokości 4.061.311,00 zł,  
z   tego pożyczki - 765.274,00 zł, a   kredyt -3.296.037,00 zł.  

§   3.  

 

1. Ustala się łączną kwotę przychodów:  

8.465.274,00 zł  

w tym:  

 

1) kredytu w   kwocie:  

7.700.000,00 zł  

2) pożyczek w   kwocie:  

765.274,00 zł  

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych  

0,00 zł  

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z   rozliczeń  

 

kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych  

 

 

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów:  

4.403.963,00 zł  

1) spłat kredytów  

3.982.000,00 zł  

2) spłat pożyczek  

421.963,00 zł  

 

3. Plan przychodów i   rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3   do uchwały.  

§   4.  

 

  Tworzy się rezerwy:  

 

1) ogólną w   wysokości  

371.135,21 zł  

(na inne wydatki nieprzewidziane w   budżecie)  

 

2) celowe w   wysokości  

211.020,00 zł  

w tym:  

 

na zarządzanie kryzysowe  

140.000,00 zł  

na nagrody Burmistrza w   oświacie  

31.020,00 zł  

na zadania w   zakresie polityki społecznej  

40.000,00 zł  

§   5.  

Dochody i   wydatki budżetu obejmują:    

1)   dotacje celowe i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz planowane dochody związane z   realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z   załącznikiem nr 4   do uchwały,    

2)   dotacje celowe z   budżetu państwa i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących gmin - zgodnie z   załącznikiem nr 5   do uchwały,    

3)   dotacje i   wydatki związane z   realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z   załącznikiem nr 6   do uchwały,    

4)   dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z   załącznikiem nr 7   do uchwały,    

5)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań określonych w   Miejskim Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   Przeciwdziałania Narkomanii i   Przemocy w   Rodzinie w   Ustroniu na 2013 rok -  zgodnie z   załącznikiem nr 8   do uchwały,    

6)   wydatki majątkowe wg źródeł finansowania - zgodnie z   załącznikiem nr 9   do uchwały.    

§   6.  

Ustala się limit zobowiązań z   tytułu:    

1.   Kredytów i   pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.    

2.   Kredytów i   pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000,00 zł.    

3.   Kredytów i   pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i   pożyczek do kwoty 10.000.000,00 zł.    

4.   Kredytów i   pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.    

§   7.  

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:    

1.   Zaciągania kredytów i   pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.    

2.   Udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w   ciągu roku do kwoty nie przekraczającej 1.000.000,00 zł.    

3.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.    

4.   Dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.    

§   8.  

1.   Ustala się, że w   ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Miasta oraz inne podmioty i   osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków budżetowych.    

2.   Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Miasta dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Miasta co najmniej dwa razy w   miesiącu, tj. do 10-go i   do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.    

§   9.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.    

§   10.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »