| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/305/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1   i ust. 2   pkt 3, art. 239, art. 258 ust. 1   pkt.1, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) i   art. 13 pkt. 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

 

1. Dochody budżetu na 2013 r. w   wysokości  

60.786.677,49 zł  

w tym:  

 

1) dochody bieżące w   wysokości  

56.613.057,49 zł  

2) dochody majątkowe w   wysokości  

4.173.620,00 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały.  

 

 

2. Wydatki budżetu na 2013 r. w   wysokości  

64.847.988,49 zł  

w tym:  

 

1) wydatki bieżące w   wysokości  

53.263.175,69 zł  

2) wydatki majątkowe w   wysokości  

11.584.812,80 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 2   do uchwały.  

 

 

3. Wydatki bieżące obejmują:  

 

1) wydatki jednostek budżetowych, w   tym:  

43.582.972,04 zł  

a) wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

24.667.408,40 zł  

b) wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

18.915.563,64 zł  

2) dotacje na zadania bieżące  

4.493.160,00 zł  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  

3.690.045,00 zł  

4) wydatki na programy finansowane z   udziałem środków,  

746.998,65 zł  

o których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach  

 

publicznych  

 

5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  

750.000,00 zł  

 

4. Wydatki majątkowe obejmują:  

 

1) inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

11.584.812,80 zł  

w tym:  

 

wydatki na programy finansowane z   udziałem środków,  

2.958.050,00 zł  

o których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach  

 

publicznych  

 

§   2.  

 

  1. Ustala się deficyt w   budżecie miasta w   kwocie:  

4.061.311,00  

2. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki i   kredyt w   łącznej wysokości 4.061.311,00 zł,  
z   tego pożyczki - 765.274,00 zł, a   kredyt -3.296.037,00 zł.  

§   3.  

 

1. Ustala się łączną kwotę przychodów:  

8.465.274,00 zł  

w tym:  

 

1) kredytu w   kwocie:  

7.700.000,00 zł  

2) pożyczek w   kwocie:  

765.274,00 zł  

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych  

0,00 zł  

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z   rozliczeń  

 

kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych  

 

 

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów:  

4.403.963,00 zł  

1) spłat kredytów  

3.982.000,00 zł  

2) spłat pożyczek  

421.963,00 zł  

 

3. Plan przychodów i   rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3   do uchwały.  

§   4.  

 

  Tworzy się rezerwy:  

 

1) ogólną w   wysokości  

371.135,21 zł  

(na inne wydatki nieprzewidziane w   budżecie)  

 

2) celowe w   wysokości  

211.020,00 zł  

w tym:  

 

na zarządzanie kryzysowe  

140.000,00 zł  

na nagrody Burmistrza w   oświacie  

31.020,00 zł  

na zadania w   zakresie polityki społecznej  

40.000,00 zł  

§   5.  

Dochody i   wydatki budżetu obejmują:    

1)   dotacje celowe i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz planowane dochody związane z   realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z   załącznikiem nr 4   do uchwały,    

2)   dotacje celowe z   budżetu państwa i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących gmin - zgodnie z   załącznikiem nr 5   do uchwały,    

3)   dotacje i   wydatki związane z   realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z   załącznikiem nr 6   do uchwały,    

4)   dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z   załącznikiem nr 7   do uchwały,    

5)   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań określonych w   Miejskim Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   Przeciwdziałania Narkomanii i   Przemocy w   Rodzinie w   Ustroniu na 2013 rok -  zgodnie z   załącznikiem nr 8   do uchwały,    

6)   wydatki majątkowe wg źródeł finansowania - zgodnie z   załącznikiem nr 9   do uchwały.    

§   6.  

Ustala się limit zobowiązań z   tytułu:    

1.   Kredytów i   pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.    

2.   Kredytów i   pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000,00 zł.    

3.   Kredytów i   pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i   pożyczek do kwoty 10.000.000,00 zł.    

4.   Kredytów i   pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.    

§   7.  

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:    

1.   Zaciągania kredytów i   pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.    

2.   Udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w   ciągu roku do kwoty nie przekraczającej 1.000.000,00 zł.    

3.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.    

4.   Dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.    

§   8.  

1.   Ustala się, że w   ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Miasta oraz inne podmioty i   osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków budżetowych.    

2.   Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Miasta dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Miasta co najmniej dwa razy w   miesiącu, tj. do 10-go i   do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.    

§   9.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.    

§   10.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/305/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Służewska – Woźnicka

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »