| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/208/2012 Rady Gminy Wyry

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2013

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236,  art.237, art.239, art. 242  ust. 1, art. 258 ust.1 pkt.1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)   oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala :

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 25.239.334,53 zł , w tym:

1) dochody bieżące: 20.496.864,78 zł

2) dochody majątkowe: 4.742.469,75 zł

- jak w załączniku nr 1 i 1a

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 25.939.334,53 zł

- jak w załączniku nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 20.043.353,55 zł , w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 15.373.440,55 zł , z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.149.165,00 zł ,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych– 5.224.275,55 zł;              

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.204.200,00 zł ;              

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.695.814,00 zł;

4. wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 152.059,00 zł,              

5. wydatki na obsługę długu publicznego 617.840,00 zł;

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.895.980,98 zł, w tym  :

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.609.980 , 98 zł, w tym na :

a) wydatki  na inwestycje na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4.283.075,98zł,

2. wydatki  na objęcie udziałów w spółce prawa  handlowego  – 286.000,00 zł,

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt  budżetu w kwocie 700.000,00 zł który zostanie  sfinansowany  przychodami pochodzącymi z:

1) planowanego  do zaciągnięcia kredytu w kwocie 700.000,00 zł

2. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 3.020.000,00 zł i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.320.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych):

1) na  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000,00 zł,

2) na sfinansowanie  planowanego deficytu  budżetu GminyWyry w kwocie 700.000,00 zł – tj.  na realizację  zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej   w m. Gostyń w ramach Aglomeracji”,

3) na spłatę  wcześniej zaciągniętych  zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.320.000,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 32.000,00 zł,

2) celową w kwocie 48.000,00 zł ,  na wydatki związane z realizacją  zadań  własnych   z zakresu  zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, które będą  udzielane w roku 2013 dla jednostek  sektora finansów  publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak  w załączniku nr 8.

§ 7. Ustala się wykaz zadań  inwestycyjnych i pozostałych  wydatków majątkowych realizowanych  w 2013 roku jak w załączniku nr 9.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach,  zgodnie   z załącznikiem  nr 10.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 400.000,00 zł , która stanowi dotację przedmiotową na dopłaty do 1 m3oczyszczania ścieków.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry:

1) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach rozdziału  wydatków,

b) w obrębie grupy  wydatków na programy  finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w granicach  rozdziału  wydatków,

§ 10. W zakresie wykonywania  budżetu na 2013 rok upoważnia się Wójta Gminy Wyry do:

1) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.500.000,00 zł,

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 11. 1. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty dokonanych  wydatków w 2013 roku zmniejszają wykonanie wydatków  w roku budżetowym  2013, a w szczególności:

- zwroty wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy

- zwroty za rozmowy telefoniczne

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/208/2012
Rady Gminy Wyry
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXV/208/2012
Rady Gminy Wyry
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/208/2012
Rady Gminy Wyry
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/208/2012
Rady Gminy Wyry
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/208/2012
Rady Gminy Wyry
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/208/2012
Rady Gminy Wyry
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/208/2012
Rady Gminy Wyry
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/208/2012
Rady Gminy Wyry
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/208/2012
Rady Gminy Wyry
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/208/2012
Rady Gminy Wyry
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/208/2012
Rady Gminy Wyry
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »