| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Cieszyńskiego

z dnia 27 grudnia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012

Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku została powołana na podstawie artykułu 38a., 38b., 38c. ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity z   2001 r. Dz.U. nr 142, z   późn. zm.1592).  

Do 23 października 2012 roku Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku działała w   składzie powołanym Zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 35/09 z   dnia 23 października 2009 roku, z   późniejszymi zmianami. W   dniu 24 października 2012 roku Zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.38.2012 powołano Komisję Bezpieczeństwa i   Porządku na kadencję 2012-2015. W   skład Komisji wchodzą: Starosta Cieszyński – Przewodniczący, dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu Cieszyńskiego, dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w   Cieszynie, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w   Cieszynie, Naczelnik Wydziału Edukacji w   Starostwie Powiatowym  
w Cieszynie, przedstawiciel delegowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz prokurator Prokuratury Rejonowej w   Cieszynie. Ponadto w   pracach Komisji z   głosem doradczym uczestniczą: Komendant Powiatowy PSP w   Cieszynie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w   Cieszynie oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii.  

W 2012 roku posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku odbyły się w   lutym, czerwcu, październiku i   listopadzie. Na spotkaniu lutowym zapoznano zebranych z   planem pracy na bieżący rok.  
W powiecie cieszyńskim obowiązywał  „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i   porządku publicznego” uchwalony przez Radę Powiatu Cieszyńskiego  
9 października 2002 roku. Zadania zawarte w   programie w   części zdezaktualizowały się, zmieniły się warunki realizacji i   oczekiwania adresatów Programu, dlatego też Komisja postanowiła przystąpić do prac nad nowym Programem. Ustalono, że formalną bazą służącą realizacji Programu będą działania jednostek organizacyjnych starostwa, straży, służb oraz inspekcji działających na rzecz powiatu. Przyjęto harmonogram prac nad projektem.  

Posiedzenie czerwcowe  Komisji poświęcone było dyskusji na projektem „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości…”. Prace nad nowym programem przebiegały zgodnie  
z przyjętym w   lutym harmonogramem i   zostały zakończone w   czerwcu br. Rada Powiatu Cieszyńskiego,  
w dniu 26 czerwca   podjęła uchwałę Nr XXIII/188/12 w   sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i   porządku publicznego  na lata 2012-2017”. Ponadto Komisja zajęła się również sprawą organizacji bezpiecznych wakacji. Przedstawiciele inspekcji i   służb omówili przedsięwzięcia realizowane w   celu zapewnienia bezpieczeństwa, jak  
i przygotowania do kontroli obiektów wypoczynkowych i   kolonijnych.  

Szczegółowo omówiono także stan przygotowań służb do działań w   czasie organizowanych  
w Polsce i   na Ukrainie mistrzostw „EURO 2012”. Na terenie naszego powiatu nie zaplanowano imprez sportowych, nie zlokalizowano centrum pobytowego piłkarzy. Służby były odpowiednio przygotowane  
do przejazdu pociągów specjalnych z   kibicami z   Czech. W   kilku miastach powiatu zorganizowano wspólne oglądanie meczów, gdzie nie doszło do zakłóceń porządku, a   działania Policji odbywały się pod hasłem: „troska, tolerancja, tłumienie”.  

Spotkanie Komisji w   październiku poświęcone było omówieniu wniosków finansowych  złożonych przez służby do projektu budżetu na rok 2013. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował  
o zadaniach realizowanych przez cieszyński SANEPID w   związku z   występującymi na terenie Czech i   Polski przypadkami zatrucia metanolem. Prokurator Rejonowy w   Cieszynie przedstawił działania Prokuratury wobec handlarzy narkotyków. Odniósł się do licznych w   powiecie przypadków jazdy na rowerze pod wpływem alkoholu. Omówił skalę występowania przestępstw w   powiecie (kradzieże, rozboje, w   tym brutalne oraz kradzieże paliwa dokonywane również przez obywateli Czech).  

Na spotkaniu w   listopadzie omawiano problem narkomanii występujący wśród dzieci i   młodzieży powiatu cieszyńskiego. Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji przedstawił prezentację obrazującą występowanie zjawiska narkomanii w   powiecie cieszyńskim w   liczbach. Dokonano porównania wg grup wiekowych, rodzaju przestępstw, w   podziale na rok 2011 i   10 miesięcy bieżącego roku. Liczba popełnionych czynów wśród osób pomiędzy 13 a   17 rokiem życia  wynosi 8,1% , za 10 miesięcy tego roku, czyli tyle, ile ogółem  było w   2011 roku. Komisję bardzo zaniepokoił wzrost czynów popełnionych przez nieletnich w   2012 roku. W   Komendzie Powiatowej Policji, utworzono w   2010 roku, 3   osobowy zespół ds. nieletnich i   patologii. W   ramach działań profilaktycznych w   2012 roku przeprowadzono około 140 spotkań z   młodzieżą, przeprowadzono prelekcje oraz rozdano wiele materiałów informacyjnych,  skierowanych do młodzieży, rodziców, opiekunów i   nauczycieli. W   akcję zaangażowani są również dzielnicowi.  

Kolejnym problemem występującym na terenie powiatu cieszyńskiego jest turystyka narkotykowa. Zjawisko to rozwinęło się przed dwoma laty, kiedy w   sąsiadujących z   nami Czechach zliberalizowano przepisy dotyczące posiadania narkotyków. Od 1   stycznia 2010 roku posiadanie niewielkiej ilości narkotyków nie jest w   Czechach karane. Obowiązują tu określone przez rząd czeski tzw. „limity bezkarności” dla konkretnych używek.  

Młodzież zażywa nie tylko narkotyki, ale również środki odurzające, leki. W   Polsce karane jest posiadanie, udzielanie, handel, przemyt, przerabianie naczyń oraz propagowanie (np. poprzez noszenie koszulek przedstawiających narkotyk). To ostatnie jest niezwykle trudne do udowodnienia i   wymaga zatrudnienia ekspertów. Głos zabrała również Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Cieszynie, która poinformowała o   prowadzonych działaniach, o   współpracyz rodzicami, ze szkołami, pedagogami. Najczęściej problemy z   jakimi spotykają się psycholodzy, są bardzo złożone i   wymagają szerokiej współpracy, dużego zaangażowania, w   tym rodziców uczestniczących np. w   „Terapii Rodzin”  

Testom na okoliczność zażywania narkotyków są też poddawani kierowcy. W   naszym powiecie  średnio  
w roku bada się 100-150 kierowców. Narkotestery przekazuje Komenda Wojewódzka Policji w   Katowicach.  

Na koniec spotkania przystąpiono do omawiania propozycji do planu pracy Komisji na rok 2013. Wśród proponowanych tematów znalazły się: zagrożenia w   sieci, bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, ograniczanie przestępczości pospolitej oraz zjawisk chuligaństwa i   wandalizmu, skala bezrobocia w   powiecie, bezpieczne drogi na terenie powiatu, ochrona przed czadem, bezpieczeństwo osób starszych. Na podstawie tych propozycji zostanie przygotowany plan pracy Komisji na rok 2013 i   przedstawiony na pierwszym spotkaniu w   nowym roku.  

Działająca przy Staroście Cieszyńskim „Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku” jest płaszczyzną, na której, od 2002 roku, przy udziale zaproszonych gości omawiane są różnorodne zadania z   zakresu bezpieczeństwa i   porządku.  

Starosta Cieszyński posiada pełną informację na temat stanu bezpieczeństwa  
i porządku w   powiecie. Co miesiąc odbywają się spotkania ze służbami, w   których biorą udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w   Cieszynie, Komendy Powiatowej PSP, Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w   Cieszynie, Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego  oraz inni zaproszeni przedstawiciele służb w   zależności od potrzeb. W   trakcie spotkań składane są sprawozdania z   działalności służb za ostatni miesiąc oraz podejmowane tematy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa  
w powiecie i   występujące aktualnie zagrożenia (powódź, silne opady śniegu, zagrożenia  sanitarne, choroby zwierząt, itp.). Tematy omawiane  cyklicznie to: „Bezpieczne wakacje” i   „Bezpieczne ferie”. W   celu koordynacji działań i   współpracy służb zawierane jest czterostronne porozumienie, pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji, Komendantem Powiatowym PSP, Komendantem Placówki Straży Granicznej  
w Cieszynie oraz Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowi i   Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego. Należy podkreślić, że na wypadek zaistnienia zagrożenia lub wystąpienia klęski żywiołowej organizacją i   koordynacją działań ratowniczych zajmuje się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.  

W 2012 roku sprawom bezpieczeństwa poświęcone były również lutowa i   marcowa sesje  Rady Powiatu Cieszyńskiego. W   lutym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w   Cieszynie przedstawił informację o   stanie bezpieczeństwa w   zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

Rada Powiatu dokonała, na podstawie informacji o   stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu cieszyńskiego przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i   Zarządzania Kryzysowego, oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.  

W marcu Komendant Powiatowej Policji w   Cieszynie przedstawił roczne sprawozdanie  
z działalności oraz informację o   stanie porządku i   bezpieczeństwa publicznego.  

Ponadto sprawy bezpieczeństwa omawiane są także na posiedzeniach Komisji Dróg  
i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Cieszyńskiego.  

Starosta Cieszyński otrzymuje wszystkie komunikaty i   ostrzeżenia wydawane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego, dzięki temu posiada pełną informację na temat stanu bezpieczeństwa w   powiecie.  

 

 

 

Starosta Cieszyński  


Jerzy   Nogowczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »