| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/298/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 647), na wniosek Prezydenta Miasta Będzina  


Rada Miejska Będzina  
 

stwierdzając, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina", które zostało przyjęte uchwałą Nr LVI/608/2006 Rady Miejskiej w   Będziniez dnia 29 maja 2006 r., zmienioną uchwałą Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 18 kwietnia 2011 r. uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Sportowej, zwany dalej "planem".  

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1.  

1.   Plan dotyczy terenów, dla których zgodnie z   Uchwałą Nr XIX/210/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 27 lutego 2012 r., przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Sportowej, w   granicach określonych na załączniku graficznym do tej uchwały.  

2.   Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z   zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.  

3.   Integralną część planu stanowią:  

1)   tekst uchwały, zwany dalej "tekstem planu";  

2)   załącznik graficzny nr 1   – w   skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".  

4.   Załącznikami do uchwały są:  

1)   załącznik nr 1   – rysunek planu;  

2)   załącznik nr 2   – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Będzina o   sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;  

3)   załącznik nr 3   – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Będzina o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

5.   Jeżeli w   uchwale jest mowa o:  

1)   "intensywności zabudowy"   – należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych istniejących i   projektowanych budynków do całkowitej powierzchni terenu;  

2)   "nieprzekraczalnej linii zabudowy"   – należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynku, z   zastrzeżeniem: nadziemna część budynku nie może wykraczać poza zewnętrzną krawędź linii z   wyjątkiem elementów, o   których mowa w   § 3,ust. 2, pkt 2;  

3)   "uciążliwości"   – należy przez to rozumieć: zjawiska o   negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w   tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i   gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i   inne, w   rozumieniu aktów wykonawczych do ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.);  

4)   "usłudze nieuciążliwej"   – należy przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, dla których nie jest wymagana decyzja o   środowiskowych uwarunkowaniach, w   rozumieniu ustawy z   dnia 3   października 2008 r. o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o   ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z   2008 r. Nr 199, poz. 1227 z   późn. zm.);  

5)   "przeznaczeniu terenu"   – należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, a   także sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na terenie;  

6)   "przeznaczeniu podstawowym"   – należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może występować na działce i   w budynkach na niej zlokalizowanych w   sposób samodzielny lub niesamodzielny, przy założeniu, że jego udział będzie stanowił więcej niż 50% powierzchni terenu w   ramach poszczególnych działek i   powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych;  

7)   "przeznaczeniu towarzyszącym"   – należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może jedynie współwystępować z   podstawowym przeznaczeniem terenu na działce i   w budynkach na niej zlokalizowanych;  

8)   "rysunku planu"   – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w   skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1. do niniejszej uchwały;  

9)   "terenie"   – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu oznaczoną symbolem, o   ustalonym przeznaczeniu i   zasadach zagospodarowania terenu.  

6.   W odniesieniu do innych określeń użytych w   niniejszej uchwale, a   nie ujętych w   §1, ust. 5, należy stosować definicje zgodne z   obowiązującymi przepisami i   aktami prawnymi.  

§ 2.  

1.   Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granica obszaru objętego planem;  

2)   linia rozgraniczająca tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   nieprzekraczalna linia zabudowy;  

4)   US   – teren usług sportu i   rekreacji.  

2.   Elementy planu o   charakterze informacyjnym   :  

1)   wymiarowanie;  

2)   linia rozgraniczająca tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania poza obszarem planu;  

3)   sieć ciepłownicza – istniejąca.  

Rozdział 2.
Ustalenia  

§ 3.  

1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu:   US   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i   rekreacji;  

2)   przeznaczenie towarzyszące: usługi nieuciążliwe.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   dopuszcza się lokalizowanie:  

a)   obiektów małej architektury;  

b)   dojazdów, miejsc do parkowania;  

c)   sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

d)   zieleni urządzonej;  

2)   dopuszcza się wysunięcie przed ustalone w   planie linie zabudowy:  

a)   na maksymalną odległość – 1,5m: wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, zadaszeń, wejść, elementów odwodnienia dachów, balkonów, galerii, werand, tarasów, schodów zewnętrznych, termoizolacji oraz elementów budynków w   całości zlokalizowanych pod ziemią;  

b)   obiektów małej architektury, dojazdów, miejsc postojowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych;  

3)   maksymalna wysokość zabudowy za wyjątkiem celu publicznego z   zakresu łączności:  

a)   25m;  

b)   budowli w   zakresie oświetlenia płyty boiska – 50m;  

4)   intensywność zabudowy:  

a)   maksymalna – 0,5;  

b)   minimalna – 0,01;  

5)   maksymalna powierzchnia zabudowy w   stosunku do powierzchni terenu – 80%;  

6)   gabaryt budynków wyrażony maksymalną szerokością elewacji frontowej – 200m;  

7)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni terenu – 20%;  

8)   geometria dachów – dachy o   dowolnym wyrazie architektonicznym;  

9)   dopuszcza się grodzenie działek pod warunkiem zakazu stosowania ogrodzeń z   prefabrykatów betonowych;  

10)   minimalna liczba miejsc do parkowania i   sposób ich realizacji:  

a)   minimalnie – 1   miejsce postojowe na 35m 2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2   miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;  

b)   wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w   ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w   bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania;  

c)   realizowanie miejsc do parkowania w   formie:  

-   wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;  

-   garaży wbudowanych w   bryłę budynków usługowych;  

11)   dopuszcza się lokalizowanie reklam wyłącznie związanych z   działalnością prowadzoną w   granicach terenu, na których zostaną usytuowane;  

12)   minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 1000m 2 .  

3.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z   aktami wykonawczymi do ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150z późn. zm.);  

2)   zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność może powodować uciążliwość wykraczającą poza działkę, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania.  

4.   Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustaleń z   zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

5.   Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

1)   na obszarze planu nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej, o   których mowa w   art. 10 ust. 2   pkt 8   i art. 2   pkt 6   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym  

(tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 647).  

6.   Ustalenia dotyczące granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:  

1)   na obszarze planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, zgodne z   ustawą z   dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 145);  

2)   na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.  

7.   Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i   podziału nieruchomości zgodnych z   art. 15 ust. 3   pkt 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 647);  

2)   minimalna powierzchnia działek uzyskanych w   wyniku scalania i   podziału nieruchomości:  

a)   pod zabudowę usługową – 1000m 2 ;  

b)   pod przeznaczenie niewymienione w   lit. a   – 1m 2 ;  

3)   minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w   wyniku scalania i   podziału nieruchomości:  

a)   pod zabudowę usługową – 20m;  

b)   pod przeznaczenie niewymienione w   lit. a   – 1m;  

4)   kąt położenia granicy działek uzyskanych w   wyniku scalania i   podziału nieruchomości w   stosunku do pasa drogowego – 70 0 ÷ 110 0 .  

8.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   dopuszczenie lokalizowania sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

2)   w zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się:  

a)   zaopatrzenie w   wodę z   sieci wodociągowej;  

b)   zakaz stosowania indywidualnych ujęć wody;  

3)   w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i   przemysłowych ustala się:  

a)   zakaz odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;  

b)   odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej;  

4)   w zakresie odprowadzania wód opadowych i   roztopowych ustala się:  

a)   odprowadzanie wód opadowych i   roztopowych do kanalizacji deszczowej;  

b)   zagospodarowanie wód opadowych i   roztopowych na terenach własnych inwestorów,  

poprzez odprowadzanie ich w   stanie niezanieczyszczonym do gruntu do czasu budowy kanalizacji;  

c)   nakaz podczyszczania zanieczyszczonych wód opadowych i   roztopowych przed ich odprowadzeniem do gruntu;  

5)   w zakresie zaopatrzenia w   energię elektryczną ustala się:  

a)   realizację zasilania w   średnie i   niskie napięcie w   wykonaniu kablowym;  

6)   w zakresie zaopatrzenia w   gaz ustala się:  

a)   zaopatrzenie w   gaz z   sieci gazowej;  

b)   zakaz lokalizowania ogrodzeń w   odległości mniejszej niż: 0,5 m od gazociągu;  

c)   dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników z   gazem płynnym;  

7)   w zakresie zaopatrzenia w   energię cieplną ustala się:  

a)   indywidualne i   zbiorowe zaopatrzenie w   energię cieplną;  

b)   stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;  

8)   w zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

a)   gospodarowanie odpadami zgodnie z   ustawą z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.), ustawą z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz gminnym regulaminem.  

9.   Ustalenia dotyczące sposobów i   terminów tymczasowego zagospodarowania:  

1)   dopuszcza się lokalizowanie zabudowy tymczasowej o   funkcji zgodnej z   przeznaczeniem terenu.  

10.   Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym:  

1)   stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 25%, słownie: dwadzieścia pięć procent.  

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na stronie internetowej Urzędu Miasta Będzina.  

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/298/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   - rysunek planu  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/298/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   - rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/298/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3   - rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   palnie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »