| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 89, art.90 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 79.417.552,00 zł

w tym:

dochody bieżące                             64.978.249,00 zł

dochody majątkowe               14.439.303,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości 92.833.302,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 66.283.822,00 zł

w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 53.369.979,00 zł

z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.391.709,00 zł

b) wydatki statutowe               24.978.270,00 zł

2. dotacje na zadania bieżące 3.063.200,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.742.141,00 zł

4. wydatki na obsługę długu 850.000,00 zł

5. poręczenia 127.143,00 zł

6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2.131.359,00 zł

wydatki majątkowe 26.549.480,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Zadania majątkowe w 2013 r., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3

Ustala się deficyt w wysokości 13.415.750,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach 2.148.000,00 zł,

2) zaciągniętego kredytu 8.500.000,00 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.767.750,00 zł.

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu miasta w kwocie               17.148.000,00 zł

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie               3.732.250,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 .

§ 5

Ustala się:

1. Dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 388.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Kwotę wydatków przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia pożyczki w wysokości 127.143,00 zł.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 195 .600,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 186.000,00 zł.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.648.000,00 zł

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 4 .000.000,00 zł.

2. Zaciągania kredytu i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 10.648.000,00 zł.

3. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

1. Postanawia się, że uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków:

a) dokonane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na konto wydatków
i zmniejszają one wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;

b) dotyczące poprzedniego roku budżetowego przyjmowane są na konto dochodów
i stanowią dochody budżetu gminy;

c) zwroty wydatków uzyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków są przyjmowane na dochody gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major


Załącznik do Uchwały Nr XVII.2.2012
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »